หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 14 เดือน ตุลาคม 2560