registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 05 มีนาคม 2561 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 05 เดือน มีนาคม 2561

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 14 โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กับ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่ยว (2 ภาษา : ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนกลาง) อบรมระหว่างวันที่ 5 พ.ค ถึง 16 ส.ค. 61
การสั่งงาน มอบหมายงาน และการติดตามควรคุมงาน หลักสูตรนี้ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริหารหรือหัวหน้างานทุกท่านที่ต้องมีการสั่งงาน มอบหมายงานหรือติดตามผลงานของพนักงานได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ
ในยุคแห่งการบริการเช่นนี้ “การบริการอย่างมืออาชีพ” เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อการสร้างความน่าเชื่อถือและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เนื่องจาก ลูกค้ามีความต้องการมากขึ้น และธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงยิ่งขึ้น สิ่งที่เป็นคำถามอยู่ในใจผู้ให้บริการ รวมทั้งผ
Sponsored
สัมมนาฟรี ขายออนไลน์ ให้ฝรั่งซื้อ ผ่านเวปอีเบย์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ด้วยเนื้อหาที่อัดแน่นตลอด 2 ชั่วโมงเต็ม จะเปิดประตูสู่การค้าขายระดับโลกผ่านเวปไซต์ขายของอันดับหนึ่งของอเมริกา (เวปอีเบย์ หรือ www.ebay.com) ที่มีผู้ซื้อมากกว่า 400 ล้านคน
ศึกษาดูงานดินแดนแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มาแล้วหลากหลายรูปแบบ งานนิทรรศการFoodex Japan 2018
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขออนุญาตทำงานและการอนุญาตให้ทำงาน ตาม พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
เหมาะสำหรับผู้สนใจหรือกำลังมองหาโอกาสการค้าการลงทุนรองรับสังคมผู้สูงอายุ
เป็นหลักสูตรเพื่อนายจ้างโดยเฉพาะ เพื่อประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งกฎหมายแง่มุมต่างๆที่บรรดานายจ้างสามารถทำได้อย่างเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
เรียนรู้วิธีการจดรายงานการประชุมแบบ International Meeting และ Local Meeting แบบครอบคลุมตรงประเด็น

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 05 มีนาคม 2561