หลักสูตรอบรมสัมมนา 20 มีนาคม 2561 | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 20 มีนาคม 2561 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 20 เดือน มีนาคม 2561

ลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาจากปัญหาที่ได้จากการ เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท จึงเข้าใจว่าผู้ประกอบการ ที่เปลี่ยนจากออฟไลน์มาออนไลน์ไม่เข้าใจการตลาดออนไลน์จุดใด
เพื่อจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ และค้นหาได้ง่าย เพื่อการลดต้นทุนแฝงในการจัดเก็บและค้นหาเมื่อต้องการใช้
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 14 โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กับ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่ยว (2 ภาษา : ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนกลาง) อบรมระหว่างวันที่ 5 พ.ค ถึง 16 ส.ค. 61
เปิดมุมมองทางธุรกิจและสร้างโอกาสใหม่ทางการตลาดจากเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์
สร้างความพร้อม ด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี ยุค Thailand 4.0 จับ Trend ซอฟต์แวร์ทางการบัญชีในอนาคต ผลกระทบต่อวิชาชีพบัญชี เปรียบเทียบ ข้อดี-ข้อจำกัด ซอฟต์แวร์บัญชี เพื่อการนำไปใช้ให้เหมาะสมกับกิจการ ประหยัดเวลา ลดภาระงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบัญชี
ต่อยอดการพัฒนาด้านเทคนิค และวิธีการประเมินผลงานการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ถูก แนวทาง วิธีการ และมีความชัดเจนมากขึ้น
ด้วยทาง ไอเอ็มอีไอ ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาโลกของจิตใจนานาชาติ ในการจัดการสัมมนา “Mindful Business Management Forum” สำหรับผู้บริหารหรือบุคลากรระดับสูงขององค์กรภาคเอกชน
การขายจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น เหตุผลหลักเกิดจาก ทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการขาย พนักงานขายจะต้องขายอย่างมืออาชีพ ขายอย่างชิงไหวชิงพริบกับลูกค้า รวมทั้งต้องสามารถแก้สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะและเทคนิคเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของล
เข้าใจและเรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์การบริหารงานและการวางงบประมาณได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน เกี่ยวกับหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล
เพื่อจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ และค้นหาได้ง่าย เพื่อการลดต้นทุนแฝงในการจัดเก็บและค้นหาเมื่อต้องการใช้
“ จงอย่าเป็นคนที่หาเงินเก่งเพียงอย่างเดียว แต่จงเรียนรู้ให้เงินทำงานแทนคุณอย่างชาญฉลาดด้วย ”
พนักงานขายหลายคนไม่ประสบความสำเร็จ หรือ ตกม้าตายในการนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็น นำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อหน้าลูกค้า แม้ว่าผู้นำเสนอ จะทำได้ดีเพียงใดก็ตาม สาเหตุหลักเกิดจากผู้นำเสนอไม่ทราบหลักการและขาดประสบการณ์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ความสามารถในการขา
เข้าใจและเรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์การบริหารงานและการวางงบประมาณได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน เกี่ยวกับหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล
เพื่อจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ และค้นหาได้ง่าย เพื่อการลดต้นทุนแฝงในการจัดเก็บและค้นหาเมื่อต้องการใช้
เสริมสร้างความเข้าใจชัดเจน "ความสำคัญ" และ "บทบาทหน้าที่การบริหาร 4.0" • เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ • เรียนรู้เคล็ดลับสู่ความเป็นเลิศของเลขานุการบริหาร 4.0
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ พนักงานขาย และหัวหน้าพนักงานขาย ได้เรียนรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการขายอย่างเป็น “นักขายตัวจริง” ได้เรียนรู้ความแตกต่างของพนักงานขายกับนักขาย พฤติกรรมลูกค้าและจุดที่จะจัดการกับลูกค้าในการขาย ขั้นตอนและเทคนิคการ
เข้าใจและเรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์การบริหารงานและการวางงบประมาณได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน เกี่ยวกับหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล
เพื่อจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ และค้นหาได้ง่าย เพื่อการลดต้นทุนแฝงในการจัดเก็บและค้นหาเมื่อต้องการใช้
เข้าใจและเรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์การบริหารงานและการวางงบประมาณได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน เกี่ยวกับหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล
เพื่อจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ และค้นหาได้ง่าย เพื่อการลดต้นทุนแฝงในการจัดเก็บและค้นหาเมื่อต้องการใช้
ผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งพิมพ์ ผู้สนใจการตลาดยุคดิจิทัล เคล็ดลับการดำเนินธุรกิจด้วยการตลาดดิจิทัล ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
เข้าใจและเรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์การบริหารงานและการวางงบประมาณได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน เกี่ยวกับหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล
เพื่อจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ และค้นหาได้ง่าย เพื่อการลดต้นทุนแฝงในการจัดเก็บและค้นหาเมื่อต้องการใช้
ผู้บริหารขององค์กร โดยเฉพาะฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งโดยภาพรวม และความเชื่อมโยงของหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล เริ่มตั้งแต่ประเภทของสัญญาจ้างงาน การบริหารแรงงานสัมพันธ์ ตลอดไปจนถึงการเลิกสัญญาจ้าง ซึ่งจะทำใ
เข้าใจและเรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์การบริหารงานและการวางงบประมาณได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ