registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 12 กันยายน 2561 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 12 เดือน กันยายน 2561

เงิน ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คุณรวย ความรู้ทางการเงิน ต่างหากที่จะทำให้คุณมั่งคั่งร่ำรวยได้
Sponsored
สัมมนาฟรี ขายออนไลน์ ให้ฝรั่งซื้อ ผ่านเวปอีเบย์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ด้วยเนื้อหาที่อัดแน่นตลอด 2 ชั่วโมงเต็ม จะเปิดประตูสู่การค้าขายระดับโลกผ่านเวปไซต์ขายของอันดับหนึ่งของอเมริกา (เวปอีเบย์ หรือ www.ebay.com) ที่มีผู้ซื้อมากกว่า 400 ล้านคน
ด่วนที่สุด !!! นายจ้างหักเงินพนักงานที่มีสาย ถือว่าผิดกฎหมาย มีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับ 1 แสนบาท โดยลูกจ้างสามารถร้องเรียนได้ที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทำได้หรือไม่?
ออกแบบเป็นการเฉพาะเพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เข้าใจวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ยืดหยุ่นกับสถานการณ์ และคาดหวังว่าผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดในองค์การของตนเองได้อย่างเหมาะสมต่อไป
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดงานสัมมนาเกษตรอัจฉริยะ : ทางรอด SME ธุรกิจการเกษตรไทย
แชร์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมแลกประสบการณ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
จดหมายธุรกิจถือเป็นการสื่อสารธุรกิจรูปแบบหนึ่ง เป็นจดหมายที่ใช้ติดต่อระหว่างกันในวงธุรกิจโดยมีจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ เช่นเสนอขายสินค้าหรือบริการ สั่งซื้อ สินค้าและตอบรับการสั่งซื้อ ติดตามหนี้ ร้องเรียนเกี่ยวกับข้อผิดพลาดหรือความเสียห
หลักสูตรการบริหารโครงการครอบคลุมทุกองค์ความรู้ เสริมด้วยทักษะด้านการบริหารงานเชิงรุกและทักษะที่จำเป็น
วางแผน ควบคุม ประเมินผลโครงการ ให้บรรลุประสิทธิผลสู่การเป็นนักบริหารโครงการมืออาชีพ การบริหารจัดการทรัพยากรที่เรามีอยู่ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มุ่งความเข้าใจหลักการบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้าน

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 12 กันยายน 2561