registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 21 กันยายน 2562 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 21 เดือน กันยายน 2562

การสร้างสายธารแห่งคุณค่า   Value Stream Mapping - VSM
3800บาท
สายธารแห่งคุณค่าทำให้สามารถมองเห็นภาพรวม (Big Picture) ของกระบวนการ การเชื่อมโยงการไหลของข้อมูล และวัตถุดิบ แหล่งกำเนิดของความสูญเปล่า (Source of Waste) ซึ่งทำให้เห็นช่องทางในการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น
การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง / งานวิศวกรรม
3,900บาท
นักจัดซื้อที่มิใช่วิศวกรหรือมิได้เรียนมาทางด้านก่อสร้างนั้น จะต่อรองราคางานก่อสร้าง งานต่อเติมปรับปรุงอาคารสถานที่ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร
ฟรีสัมมนา Food Safety Management System (อย GMP HACCP HALAL FSSC) “พาครัวไทยสู่มาตรฐานครัวโลก”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ฟรีสัมมนา Food Safety Management System (อย GMP HACCP HALAL FSSC) “พาครัวไทยสู่มาตรฐานครัวโลก” พลาดไม่ได้! สำหรับผู้ประกอบการและ ผู้สนใจเรื่องธุรกิจทางด้านอาหารและเครื่องสำอาง

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 21 กันยายน 2562