หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและการบริหารการประชุม Smart Meeting

รหัสหลักสูตร: 61228

จำนวนคนดู 1110 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd


        การร่วมประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น รวมทั้งแก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกันการประชุมจะเกิดผล ก็ต้องมีการเขียนรายงานการประชุม เพื่อบันทึกสิ่งต่างๆ ที่ได้ตกลงกันในที่ประชุมและส่งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อกันลืมและเตือนว่า ใครจะต้องทำอะไรให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับมอบหมายไป

        การจะเขียนรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิผลนั้น ต้องอาศัยทักษะการฟังอย่างตั้งใจ การสรุปจับประเด็นสำคัญในแต่ละหัวข้อ หรือวาระที่มีการพูดคุยกัน และการถ่ายทอดประเด็นสำคัญเหล่านั้นเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้องและกระชับ ถ้าปราศจากทักษะในเรื่องเหล่านี้หรือมีบางทักษะเท่านั้น อาจทำให้ไม่อยากเขียนรายงานการประชุม


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อฝึกทักษะในการฟังจับประเด็น และสรุปสาระสำคัญในการประชุมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน กระชับและตรงประเด็น

  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการเขียนรายงานการประชุม

  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักในการจัดทำวาระการประชุม

  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิคของการเขียนรายงาน

      การประชุมที่ถูกต้อง

  5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา


“การประชุม” ที่มีประสิทธิผล (Effective Cycle of “Meeting Administration Management)

  2. การวิเคราะห์วิธิคิดอย่างเป็นระบบและยั่งยืนแบบครบวงจร (ขบวนการ Mind Map)

10:30-10:45 น.  พักเบรกช่วงเช้า

10:45-12:00 น.

  3. เทคนิค "ทักษะการฟัง" เพื่อจับประเด็นของ "ผู้จดบันทึก"

  4. เทคนิค "ทักษะการเขียน" รายงานการประชุมเพื่อการติดตามผล

  5. แบบทดสอบ (Case Study)

  6. สรุป คำถาม – คำตอบ (Q & A and wrap- up)


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมสัมมนา,การบริหารการประชุม,การบันทึกประชุม, อบรมสัมมนา,การจัดทำวาระการประชุมช่วงcovid-19, อบรมสัมมนา,การจัดทำรายงานการประชุมแบบonline, อบรมสัมมนา,การเขียนและจดบันทึกการประชุมแบบonline, อบรมสัมมนา,online meeting,การฟัง,จดบันทึก,ออนไลน์, อบรมสัมมนา,การบริหารก