เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

เทคนิคการติดตามหนี้ และการจัดเก็บหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (หนี้ภาคสนาม)

จำนวนคนดู 52 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการติดตามหนี้ และการจัดเก็บหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (หนี้ภาคสนาม)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
“ปัญหาเรื่อง...หนี้” เป็นปัญหาระดับชาติระดับประเทศ ซึ่งหน่วยงานรัฐบาลจะต้องดำเนิน การแก้ไขอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งหน่วยงานภาคเอกชน ปัญหาเรื่องนี้จัดเป็นปัญหาใหญ่เช่นกัน โดยเฉพาะในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน จะต้องปฏิบัติอย่างไร? ในการติดตามหนี้ เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพมากที่สุด และลดการเกิด “หนี้เสีย” ให้มากที่สุด
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา

1. การวางระบบสินเชื่อเพื่อการบริหารลูกหนี้

- การเก็บประวัติข้อมูลลูกค้าและทะเบียนลูกค้า

- การวางระบบการจัดเก็บหนี้และติดตามหนี้

- การวางระบบแจ้งเตือนหนี้ก่อนมีปัญหา

- การวางระบบหนี้และมูลเหตุหนี้

- การวางระบบติดตามและทวงถามหนี้

2. เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาของลูกหนี้สาเหตุของการเกิดหนี้เพื่อพิจารณาในการวางแผนการติดตามหนี้

- การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก

- การจัดทำวัตถุประสงค์ในการติดตามหนี้

- ศึกษาและหาความเข้าใจในข้อมูล “ลูกค้า”

- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร สัญญา

- ประเมินสภาพหลักทรัพย์หลักประกัน

- กรณีศึกษา : การติดตามหนี้ในรูปแบบต่างๆ

3. เทคนิคการติดตามหนี้และการจัดเก็บหนี้แบบมีประสิทธิภาพ และได้ผลอย่างแท้จริง

- การค้นหาหลักฐานบุคคลเบื้องต้น (ทะเบียนราษฎร์, หนังสือเดินทาง)

- การตรวจสอบและติดตามจากข้อมูลบัตรประชาชน (การดูเลข 13 หลัก)

- การตรวจสอบจากหลักฐานเอกสารแวดล้อมต่างๆ ประกอบการติดตาม

- การตรวจติดตามบุคคลอ้างอิงที่ใกล้ชิด (บิดา, มารดา, ภรรยา, บุตร และคนสนิท)

- เทคนิคการประสานงานและการบริหารงานหน่วยงานต่างๆ เพื่อติดตามหนี้ (การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อประสานข้อมูล สืบทรัพย์สืบข้อมูล)

4. ศิลปะและจิตวิทยาในการใช้ “คำพูด” ในการทวงถามและเจรจาต่อรองหนี้

- “คำพูด” ที่ไม่ควรใช้ในการเจรจา

- น้ำเสียง จะต้องใช้โทนเสียงอย่างไร?

- การรับฟังข้อเสนอของลูกหนี้

- การตั้งคำถามและการใช้คำถามอย่างสร้างสรรค์

- คำพูดแสดงความประนีประนอม

5. เทคนิคการติดตาม ทวงถาม เจรจาต่อรองหนี้ทางโทรศัพท์

- คุณสมบัติของนักเจรจาต่อรองที่ดี

- การเตรียมความพร้อมของข้อมูลลูกค้า และตนเอง

- การสร้างความประทับใจในการเจรจาต่อรอง

- การใช้ “คำถาม” ในการเจรจา

- เทคนิคการโน้มน้าว การตอบข้อโต้แย้ง

- บทสรุปของการเจรจาต่อรอง

6. ลูกค้าประเภทต่างๆ ที่จะต้องพบในการติดตามหนี้เจรจาต่อรอง

- ลูกค้าชั้นดีไม่เรื่องมาก - ลูกค้าเจ้าอารมณ์ก้าวร้าว ชอบโต้เถียง ขี้วีน

- ลูกค้าประเภทช่างพูด พหูสูต รู้ทุกเรื่อง

- ลูกค้าประเภท “ไม่มีไม่หนีไม่จ่าย”

- ลูกค้านักเลง หาเรื่อง ฯลฯ

7. ปัญหาและวิธีการปฏิบัติ : กรณีการติดตามหนี้ทวงถาม เจรจาทางโทรศัพท์

- ศิลปะการใช้ “คำพูด”

- โทนเสียง, การหายใจ ที่เหมาะสม

- ศิลปะในการระงับอารมณ์

- มารยาทในการใช้โทรศัพท์

- ความไม่ชัดเจนของข้อมูลต่างๆ

- เทคนิคการแก้ปัญหา

8. ถาม-ตอบปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ทวงหนี้, ติดตามหนี้, หนี้เสีย, จัดเก็บหนี้
การวิเคราะห์อัตรากำลังคน
3900บาท
การวิเคราะห์ และบริหารกำลังคน นับได้ว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายความสามารถขององค์กรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในโลกของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง องค์กรมักประสบปัญหาการหาคนทำงาน“ที่ใช่” (The Right People) ได้ยากจากตลาดแรงงานที่มีภาวะการแข่งขันกันสูง
หลักสูตร Professional Customer  Service
3,900บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้า ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าโกรธ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประย
ฟรีระบบIATF16949:2016และ Core tools เพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เคยมีปัญหานี้ไหม? -ไม่มีเวลามาอบรม IATF16949:2016 และ Core tools เพราะใช้อบรมหลายวัน -อบรมแล้วไม่เข้าใจเนื้อหาและวิธีการประยุกต์ใช้ -เจ้าหน้าที่ไม่มีพื้นฐานงานวิศวกรรมแต่อยากทำระบบเพื่อขยายตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ แนะนำการอบรมดีๆ "ระบบIATF16949:2016+Core tools
เทคนิคการจัดทำเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Documents)al Trade Documents)
3900บาท
หลักสูตรนี้มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้ปฏิบัติการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับ การค้าระหว่างประเทศ มีความรู้เอกสารที่เกี่ยวข้องในการค้าระหว่างประเทศ
เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
3500บาท
สำหรับ …บุคลากรทุกท่านในองค์กร เพื่อการทำงานและการประสานงานที่ดี การฝึกอบรมมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารทุกทิศทาง
รอบรู้เรื่องกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ 2020 (International Commercial Terms 2020 : INCOTERMS 2020)
3900บาท
สภาหอการค้าระหว่างประเทศ (The International Chamber of Commerce : ICC) เป็นผู้กำหนดและปรับปรุง ข้อบังคับ ข้อตกลงกฎ ระเบียบประเพณีปฏิบัติการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การขนส่ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างปร
การจัดส่ง-ขนส่งสินค้า / เอกสาร วางบิล รับเช็ค ที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริการ
3800บาท
การจัดส่งสินค้าในปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งในธุรกิจ logistic และทุกๆองค์กรที่มีการส่งสินค้าให้กับลูกค้า รวมถึงการวางบิล และ รับเช็ค นอกจากการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบต่างๆให้ดีแล้ว สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือ “คน” ซึ่งทีมงานจัดส่ง วางบิล รั