สัมมนาออนไลน์ : การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Analytical Skill for Logical Thinking)

จำนวนคนดู 130 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
สัมมนาออนไลน์ : การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Analytical Skill for Logical  Thinking)
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรเกิดการพัฒนานั้น เริ่มต้นจากการพัฒนาคน ซึ่งทำให้องค์กรพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง คนที่คิดเก่งอาจเรียกได้ว่าเป็นคนฉลาด แต่แท้จริงแล้ว คนที่คิดเก่งไม่จำเป็นต้องฉลาดก็ย่อมได้ หากมีมุมมองความคิดวิเคราะห์ที่เป็นเหตุและผล หรือ Logical Thinking การคิดเชิงตรรกะ พร้อมกับมีเทคนิคที่ดีสำหรับใช้ในการช่วยเชิงคิดวิเคราะห์ Analytical Thinking การคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีเหตุและผล จะทำให้มองเห็นภาพความเชื่อมโยงสอดคล้องในแต่ละจุดอย่างลงตัวแบบสัมพันธ์กัน มีความถูกต้อง ถูกทาง และนำมาใช้ต่อยอดในการบริหารจัดการ และการทำงานที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีได้ ด้วยการนำไปปรับใช้กับการทำงาน การตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนอย่างมีตรรกะ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ เป็นต้นที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์กรได้

สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

1. ผู้เข้าฝึกอบรมจะเข้าใจหลักการ เรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะได้เป็นอย่างดี 

2. สามารถจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่วิเคราะห์อย่างมีเหตุและผล และตรงตามเป้าหมาย 

3. เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการคิดและสัมฤทธิ์ผลได้โดยการใช้เครื่องมือและเทคนิคที่สำคัญเพื่อช่วยคิดวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นตรรกะ 

4. ผสมผสานระหว่างระบบความคิด และการทำงาน นำมาใช้แก้ปัญหาในการทำงานได้ 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 - 16.00 น. 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

Module 1 : Fundamental Thinking Factor 

· ความหมาย ความสำคัญ และต้นเหตุของการคิด 

· ความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ ความคิด และความรู้สึก 

· ระบบการคิดของสมอง 

· การวิเคราะห์และผสมผสานระหว่างการทำงาน และระบบความคิด 

· Workshop : Analytical Skill for Logical Thinking Problem 

Module 2 : Learning in Action for Analytical Thinking

· การคิดวิเคราะห์นั้นคิดอย่างไร ? 

· สถานการณ์ใดที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ 

· แนวทางการคิดวิเคราะห์ 

· การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง 

· การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น และความเชื่อ 

· Workshop : Analytical Thinking Skill 

Module 3 : Learning in Action for Logical Thinking 

· ความหมาย และระบบการคิดเชิงตรรกะ 

· ลักษณะการใช้เหตุและผล 

· ลักษณะของภาษาข้อความที่ใช้แสดงเหตุและผล (ข้ออ้าง และข้อสรุป) 

· กฎของความสมเหตุสมผล (Law s of Validity) 

· รูปแบบของการใช้เหตุผล (นิรนัย, อุปนัย และการใช้เหตุผลผิด)   

· Workshop : Logical Thinking Skill 

Module 4 : Learning in Action for Logical Thinking & Tools 

· ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล --> วงกลมของออยเลอร์ (Euler‘s Circles) 

· เทคนิคการคิดหาเหตุผลให้ถูกทาง (Right Reasoning Technique) 

-แสวงหาความจริง (แยกแยะระหว่างความจริงกับความเชื่อ, ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น) 

- แสวงหาเหตุและผล 

· เครื่องมือที่นิยมใช้เพื่อช่วยในการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ 

-Note Diagram, Why-Why Analysis, Relation Diagram, Tree Diagram, Matrix Diagram,    

           Arrow Diagram Etc.

Workshop : Tools Sequence in Action 

*สรุปทบทวน และถาม-ตอบ 

ผู้เข้าฝึกอบรม พนักงานในหลายๆ หน่วยงานในองค์กรและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ, Analytical Skill, Logical Thinking, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด