สัมมนา Online : เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนคนดู 119 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
Effective Collection Call เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการเจรจาทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์ และแบบเผชิญหน้ากับลูกหนี้โดยตรง ประเทศไทยภายใต้กฎหมายคุ้มครองลูกหนี้ มีหลายกฎเกณฑ์ที่ทำให้ลูกหนี้บางรายอาศัยช่องว่างกฎหมายในการหลีกเลี่ยงการจ่ายชำระหนี้ ดังนั้นในการเจรจาเพื่อทวงถามทุกครั้งนั้น พนักงานการเงินหรือแผนกที่เกี่ยวข้องจะต้องมีศิลปะการเจรจา รวมทั้งเทคนิคที่สามารถทวงถามหนี้แบบเร่งรัด ให้ทันตามกำหนดชำระได้ หรือเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้ ธุรกิจโรงพยาบาล เป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยภาพลักษณ์ในการทำการตลาด และประชาสัมพันธ์ ดังนั้นการทวงถามยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้คำพูดเป็นอย่างมาก

หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจ เรียนรู้เทคนิค บอกเล่าถึงปัญหา เพื่อใช้ในการหาทางออกร่วมกัน ใช้กลยุทธ์พิเศษ และฝึกสคริปสำหรับการ Call จริง ในการติดตามทวงหนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้อบรมจะได้ร่วมทำ Workshop สำหรับการติดตามทวงหนี้ในสถานการณ์นั้น ๆ หากจะต้องเจอกับความหลากหลายของพฤติกรรมการปฏิเสธของลูกค้าแต่ละแบบแล้ว ผู้เข้าอบรมจะได้มองปัญหาออก และเลือกใช้สคริปในการโทรกับลูกค้าประเภทนั้นๆ ได้ดี

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

- ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการทวงถามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ผู้ที่ต้องการฝึกการโทรทวงหนี้ ให้เกิดความชำนาญเป็นมืออาชีพ ไม่หวั่นไหวหรือข้อแก้ตัวของลูกหนี้ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการทวงถามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการใช้สคริปในการโทร และการสนธนาแบบเผชิญหน้าให้เป็นธรรมชาติ 

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ในการทวงถามหนี้ได้จริงในการทำงาน 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 – 16.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

กิจกรรมละลายพฤติกรรมสานความสัมพันธ์ 

Module 1: ปรับทัศนคติและความคิด ให้มีความเข้าใจ เพิ่มกำลังใจ ให้หนักแน่นในการปฏิบัติหน้าที่ 

- ลูกหนี้ผู้ยิ่งใหญ่ 

- ประเภทของลูกหนี้ 

- ความต้องการของลูกหนี้ 

- นานาปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ของลูกหนี้ 

- Group Activity 1 

Module 2: เทคนิคการทวงหนี้ให้สำเร็จตามพฤติกรรมความหลากหลายของลูกหนี้ 

- เรียนรู้นิสัยและพฤติกรรมของลูกหนี้ 

- เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ให้ลูกหนี้เปิดใจ 

- ปัญหาของพนักงานที่เกิดขึ้นขณะทวงหนี้ 

- วิธีการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกหนี้ 

- Talking and Sharing Case 

- Workshop 

Module 3: การปฏิบัติการทวงถามหนี้ 

- เทคนิคและสคริปในการเจรจาต่อรองกับลูกหนี้ 

- การจัดการกับลูกหนี้ (เป้าหมาย -> แผนงาน -> การปฏิบัติ) 

- การสร้างรายงานการติดตาม Daily, Weekly, Monthly Plan อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การใช้น้ำเสียงและคำพูดในการทวงถามอย่างมืออาชีพ 

- เทคนิคการผ่อนคลายความเครียด สร้างความไว้วางใจกับลูกหนี้ 

- Group Activity 2 

Module4: การควบคุมอารมณ์และการเลือกวิธีปฏิบัติกับลูกหนี้ 

- ภาษาและคำพูดที่ถูกต้องเหมาะสม 

- เทคนิคการเปิดบทสนทนาในการโทรและเผชิญหน้า 

- ทักษะการฟัง และตั้งคำถาม ในการเสนอทางเลือกให้กับลูกหนี้ 

- หลักจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจลูกหนี้ 

- Talking and Sharing Case 

- สรุปเนื้อหาโดยรวม 

- Q&A

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้, ทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้, ออนไลน์, Online

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด