การสื่อสารภายในให้องค์กรยั่งยืน Internal Communication for HR & CORP. COMM.

รหัสหลักสูตร: 64290

จำนวนคนดู 1436 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
 • ธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ มีหลายปัจจัยที่สำคัญ และปัจจัยหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือ การสื่อสารระหว่างพนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นและลูกค้า
 • หากการสื่อสารคาดเคลื่อน ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น การต่อต้านของพนักงาน การไม่ให้ความร่วมมือจากคู่ค้าและผู้ถือหุ้น รวมถึงไม่ได้รับการยอมรับจากลูกค้า 
 • ดังนั้น ทุกองค์กรจึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะการสื่อสารให้กับบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนให้องค์กร
หัวข้ออบรมสัมมนา
module 1 overview

 • สาเหตุที่ต้องทำการสื่อสารภายใน
 • ผลกระทบหากไม่มีการสื่อสารภายใน
 • กระบวนการและองค์ประกอบของการสื่อสารภายใน
 • diagrams ของการสื่อสารภายใน
 • worksheet วิเคราะห์การสื่อสารภายใน


module 2 target group

 • การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายภายในองค์กร
 • การแบ่งประเภทกลุ่มเป้าหมาย


module 3 media

 • การวิเคราะห์สื่อภายในองค์กร
 • สื่อที่นำมาใช้ วารสาร บอร์ด เสียงตามสาย
 • สื่อออนไลน์ email line facebook (private group) website tv (ภายใน)
 • กิจกรรม การประชุมแต่ละระดับประจำสัปดาห์ ผู้บริหารพบประชาคม สัมมนาประจำปี งานปีใหม่ งานเกษียณอายุ สงกรานต์
 • การเลือกสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 • การ create สื่อ เพื่อเล่าเรื่องราว เช่น วิดีโอ info graphic


module 4 message and contents

 • เนื้อหาขององค์กรที่ต้องนำมาสื่อสารภายในและผลที่ได้รับเมื่อสื่อสารออกไปแล้ว
 • การแบ่งประเภทของเนื้อหาเพื่อการสื่อสาร
 • ข้อมูลข่าวสารที่พนักงานต้องรู้เกี่ยวกับองค์กร
 • การเล่าเรื่องราว (storytelling) ข้อมูลข่าวสารขององค์กร


module 5 strategy

 • กลยุทธ์และกลวิธี
 • แผนการสื่อสารงาน HR
 • การประเมินผล

Workshop

 • การสร้างสรรค์กิจกรรมสัมพันธ์ให้โดนใจผู้บริหารและพนักงาน
 • การเล่าเรื่องเนื้อหาองค์กรให้สนุกน่าติดตาม
 • วางแผนการสื่อสารภายในจากกลยุทธ์องค์กร

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เข้าใจการสื่อสารที่ดี
 • สามารถควบคุมการสื่อสารให้เหมาะกับผู้รับสาร
 • สามารถสร้างคอนเทนต์เองได้
 • สามารถเล่าเรื่องได้ ในเชิงสร้างสรรค์ 
 • สามารถจัดทำกลยุทธ์สื่อสารได้เอง
 • ทำแผนงานการสื่อสารได้ สามารถจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ได้

วิทยากร
ดูประวัติ

กรกนก จึงภักดี

สำหรับองค์กร (การโค้ชชิ่ง, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การบริการ)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: INTERNAL COMMUNICATIONS, HR, CORP. COMM., PR, IR, PUBLIC COMPANY