สัมมนา Online : การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Raw Material Planning)

รหัสหลักสูตร: 65411

จำนวนคนดู 147 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
บทนำ

ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อ ไม่จำเป็นต้องทำงานในตำแหน่งจัดซื้อ เนื่องจากการจัดซื้อเป็นกระบวนการ ไม่ใช่ตัวบุคคลหรือตำแหน่ง กระบวนการจัดซื้อไม่ได้มีเพียงการออกคำสั่งซื้อ (PO) แต่อาจครอบคลุมไปถึงการวางแผนการสั่งซื้อ (Purchasing Planning) การจัดการคำสั่งซื้อ (Order Management) หรือการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory, Stock) ทั้งนี้กระบวนการทั้งหมดก็เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบหรือสินค้าตรงตามความต้องการ สินค้าไม่ขาดแคลน และมีระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสมกับองค์กร

      

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่นำเอาทฤษฎีผนวกกับประสบการณ์การทำงานจริงของวิทยากร ที่เน้นสอนให้นำไปใช้งานจริงได้ ไม่ใช่เพียงแต่เรียนรู้ทฤษฎี สูตร สมการตามตำราเท่านั้น เนื้อในหลักสูตรหาเน้นเรื่องการวางแผนการสั่งซื้อ เริ่มจากการพยากรณ์ การคำนวณสั่งซื้อในรูปแบบต่างๆ จนถึงตัวอย่างและการประยุกต์ใช้กับงานจริงในภาคอุตสาหกรรม

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิด หลักการของการวางแผนการสั่งซื้อ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการอบรมเพื่อการทำงานได้

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อฝึกอบรม

· บทบาทนักจัดซื้อกับการวางแผนการสั่งซื้อ และกระบวนการวางแผนการสั่งซื้อ

· การจัดการคำสั่งซื้อ (Order Management)

· ABC Analysis กับงานจัดซื้อและควบคุมสินค้าคงคลัง

· เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการใช้ (Demand Forecasting Technique) ทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative) และ เชิงปริมาณ (Quantitative) เพื่อใช้วางแผนการสั่งซื้อ

· การเติมเต็มสินค้า (Replenishment) จุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point : ROP) การสั่งซื้อแบบประหยัด (Economic Order Quantity : EOQ) การคำนวณค่าเผื่อเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock : SS)

· รายการจำแนกวัสดุ (Bill of Material : BOM) และการวางแผนความต้องการใช้วัสดุ (Material Requirement Planning : MRP)

· การวิเคราะห์ และตัดสินใจสั่งซื้อ กรณีสินค้ามีส่วนลด และกรณีสินค้ามีปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ (Minimum Order Quantity : MOQ)

· เงื่อนไข ข้อจำกัดของสูตร สมการต่างๆ ที่ควรใช้ หรือไม่ควรใช้ ที่เกี่ยวกับการจัดการการสั่งซื้อ

· ตัวอย่าง การนำไปปฏิบัติ การประยุกต์ใช้งาน และตัวอย่างการประยุกต์ใช้ใน Microsoft Excel

· เทคนิคการลดต้นทุนด้วยการจัดการการสั่งซื้อและควบคุมสินค้าคงคลัง


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป (อาจไม่เหมาะกับพนักงานระดับปฏิบัติการ เนื่องจากเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นหลักวิชา และการคำนวณ)


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 12.00 น.


รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

Sponsored
สุดยอด! นักเจรจาต่อรองสำหรับนักขายมืออาชีพ (Super Sales Negotiation Skills for Professionals)

ในโลกยุคปัจจุบัน การทำงานขององค์กรโดยเฉพาะงานทางด้านฝ่ายขายนั้น มีการเจรจาระหว่างผู้ขาย...

ดูรายละเอียด
เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน

การเป็นหัวหน้างานที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายท่ามกลางสังคมยุคปัจเจกนิยมนำหน้า และการแข่งขันในก...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ, Effective Raw Material Planning, สั่งซื้อวัตถุดิบ, Online, ออนไลน์