บันทึกสำเร็จ...

ตุ๊ก

นารีรัตน์  นุโยค

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การพัฒนาตนเอง (การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาบุคลิกภาพ, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, การเข้าสังคม, การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล)

จำนวนเข้าชม 11225 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการพูดในที่สาธารณะ พัฒนาบุคลิกภาพ และภาวะผู้นำ โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้อบรมลงมือทำจริง

ประวัติการศึกษา

ป. ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเกริก (เป็นนักศึกษาทุนด้านกีฬา)

ป. โท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประกาศนียบัตร mini mba ม. เกษตรศาสตร์

ประสบการณ์

- รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ

- วิทยากรด้านการพูด พัฒนาบุคลิกภาพ การเป็นพิธีกร การนำเสนอ การเป็นวิทยากร บรรยายให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

- ผู้ช่วย ผจก. สถาบันความงาม

- เคยรับราชการ และมีประสบการณ์ทำงาน การประสานงานขับเคลื่อนนโยบายในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- เคยปฏิบัติงานในด้านการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร และผู้บริหาร

- เจ้าของธุรกิจให้เช่าที่ดิน บ้าน คอนโด อพาร์ทเม้น

- แอดมินเพจ บุคลิกดี มีสาระ

- พิธีกร / นักจัดรายการวิทยุ

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

1. การพูดในที่สาธารณะ/การพูดในที่ชุมชน
2. การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
3. การเป็นพิธีกรมืออาชีพ
4. การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
5. การนำเสนอ
6. การบริการด้วยใจ
7. การพูดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ผู้นำ

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ตุ๊ก นารีรัตน์ นุโยค

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »