บันทึกสำเร็จ...

ตุ๊ก

นารีรัตน์  นุโยค

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร,การพัฒนาตนเอง (การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาบุคลิกภาพ, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, การเข้าสังคม, การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล)

จำนวนเข้าชม 11527 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการพูดในที่สาธารณะ พัฒนาบุคลิกภาพ และภาวะผู้นำ โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้อบรมลงมือทำจริง

ประวัติการศึกษา

ป. ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเกริก (เป็นนักศึกษาทุนด้านกีฬา)

ป. โท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประกาศนียบัตร mini mba ม. เกษตรศาสตร์

ประสบการณ์

- รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ

- วิทยากรด้านการพูด พัฒนาบุคลิกภาพ การเป็นพิธีกร การนำเสนอ การเป็นวิทยากร บรรยายให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

- ผู้ช่วย ผจก. สถาบันความงาม

- เคยรับราชการ และมีประสบการณ์ทำงาน การประสานงานขับเคลื่อนนโยบายในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- เคยปฏิบัติงานในด้านการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร และผู้บริหาร

- เจ้าของธุรกิจให้เช่าที่ดิน บ้าน คอนโด อพาร์ทเม้น

- แอดมินเพจ บุคลิกดี มีสาระ

- พิธีกร / นักจัดรายการวิทยุ

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

1. การพูดในที่สาธารณะ/การพูดในที่ชุมชน
2. การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
3. การเป็นพิธีกรมืออาชีพ
4. การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
5. การนำเสนอ
6. การบริการด้วยใจ
7. การพูดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ผู้นำ
Sponsored
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้ายุคใหม่ (Modern Inventory & Warehouse Management)

หลักการและเหตุผล     การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) สินค้าคงคลังมีวัตถุประสง...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS ผู้บริหารระดับต้น และ ระดับกลาง ( Class Room Training)

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพลังการเป็นผู้นำที่แท้จริงที่สามารถขับเคลื่อนตนเ...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ตุ๊ก นารีรัตน์ นุโยค

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »