registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
บันทึกสำเร็จ...

Coach หนุ่ย

ณรงค์ศักดิ์  กุญชรทรัพย์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การพัฒนาตนเอง (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การบริการ, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาทีม, การพัฒนาความคิดเชิงบวก)

จำนวนเข้าชม 414 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

จิตวิทยาการบริหารงานบุคคลและการสร้างมนุษยสัมพันธ์ บริการแบบมืออาชีพ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี  สาขาบริหารการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • ปริญญาโท สาขาการจัดการองค์กร คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Mini MBA  สาขาบริหารงานบุคคล (HR&OD Management) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

 • หัวหน้างานบุคคลและธุรการ  บจ.ยูนิลีเวอร์ ไทย
 • ผช.ผจก.งานสื่อสารภายในองค์กรและพนักงานสัมพันธ์  บจ.ยูนิลีเวอร์ ไทย
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและธุรการ กลุ่มธุรกิจ J.D.Pools
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและจัดซื้อ กลุ่มธุรกิจ Nusa Siri
 • ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารความเสี่ยง บมจ.สหการประมูล
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและบริหารความปลอดภัย กลุ่มธุรกิจ TOYOTA TBN
 • ผู้จัดการฝ่ายพนักงานสัมพันธ์ แรงงานสัมพันธ์ และ บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย กลุ่มธุรกิจ S&P Syndicate PCL.
 • ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารงานบุคคล และ บริหารความปลอดภัยในองค์กร ภายใต้ TPSNC Group

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

แนวปฏิบัติ Incoterms ® 2010 Payment Terms สำหรับการจัดซื้อต่างประเทศ
3900บาท
การอบรมนี้จะช่วยให้ผู้นำเข้า-ส่งออก สามารถเลือกวิธีการชาระเงินที่รัดกุม เหมาะสมได้เปรียบในเชิงการค้า บริหารและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงินระหว่างประเทศอย่างชาญฉลาด
“การเพิ่มผลิตภาพผ่านการส่งเสริมความรักภายในองค์การ” (Productive with LOVE)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
พบกับแนวคิดและแนวทางการส่งเสริมความรัก ความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์การ เทคนิคการวางแผน กำหนดเป้าหมายในการทำงานให้สำเร็จร่วมกัน ผ่านการถ่ายทอดของวิทยากรนักกิจกรรมพัฒนาองค์การอารมณ์ดี ผู้มีพลังแห่งความรักล้นเปี่ยม
เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
3,900บาท
หลายบริษัทต้องการให้พนักงานหมุนเวียนการทำงาน (Job rotation) เพื่อป้องกันมิให้งานการของบริษัทสะดุดขลุกขลักเสียหายหากพนักงาน

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »