บันทึกสำเร็จ...

อ.วัฒนา

วัฒนา  วาทะพล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร,การพัฒนาตนเอง (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริการ, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาบุคลิกภาพ)

จำนวนเข้าชม 43014 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

อาจารย์วัฒนา วาทะพล เป็นที่ปรึกษาด้านระบบ Competency และ KPI เจ้าของหนังสือ Pocket Book ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ ชนะเลิสศการพูดสุนทรพจน์ ชนะเลิศรางวัลนักพูดยอดเยี่ยมและรางวัลนักโต้วาทีดีเด่น Talk Show ก้าวแกร่งแห่งนักขาย Talk Show อนาคตธุรกิจไทย Thailand 4.0 ปัจจุบัน HRM & HRD Manager สถาบันฝึกอบรม FIT Pro ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาองค์กร (Organization Development Advisor) Junsuwan Moji วิทยากรรับเชิญบรรยายในภาครัฐและเอกชน

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท : Master of Public Administration (M.P.A) Major Public Administration : Mahachulalongkorn University

- ปริญญาตรี : Business Administration (B.B.A.) Major General Management : Ramkhamhaeng University

ประสบการณ์

ประสบการณ์การทำงาน

- ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที ประจำปีพุทธศักราช 2534

- ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ประจำปีพุทธศักราช 2537

- ชนะเลิศรางวัลนักพูดยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2538

- Subscription Customer บริษัท หนังสือพิมพ์ Bangkok Post จำกัด ปีพุทธศักราช 2537-2538

- Training Manager ห้างสรรพสินค้า Nicewell Department Store and  Plaza จำกัด ปีพุทธศักราช 2538-2539

- Trainer Insurance & License Trainer of Crossroad Course, Limla Association. ปีพุทธศักราช 2543 – 2546

- Training Manager บริษัท Post Express จำกัด ปีพุทธศักราช 2546-2547

- Training Senior Trainer บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด ปีพุทธศักราช 2547-2548

- HR & Training Manager บริษัท Leowood Intertrade Co., Ltd. ปีพุทธศักราช 2548-2549

- HRD Manager บริษัท Wattana Phanit Printing and Publishing จำกัด ปีพุทธศักราช 2549-2550

- HRM Manager บริษัท Training Hall จำกัด ปีพุทธศักราช 2551-2555

เกียรติประวัติ

- ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ประจำปีพุทธศักราช 2537

- ชนะเลิศรางวัลนักพูดยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2538

- รางวัลนักเขียนโครงการสะพานสายรุ้ง ประจำปีพุทธศักราช 2545

- TALK SHOW ก้าวแกร่งแห่งนักขาย

- TALK SHOW อนาคตธุรกิจไทยใน Thailand 4.0

ตำแหน่งปัจจุบัน

- ที่ปรึกษาด้านระบบ Competency

- ที่ปรึกษาด้านระบบ KPIs

- ที่ปรึกษาด้านระบบ OD (Organization Development)

- ที่ปรึกษาด้านระบบการบริหาร, การพัฒนาองค์กร, การพัฒนาระบบ HR & Training, การพัฒนาระบบการขาย & การตลาด+การสร้างแบรด์

- HRM & HRD Manager สถาบันฝึกอบรม FIT Pro

- ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาองค์กร (Organization Development Advisor) Junsuwan Moji

- เจ้าของ POCKET BOOK ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ

- วิทยากรรับเชิญบรรยายในภาครัฐและเอกชน

ประสบการณ์ด้านการเป็นที่ปรึกษา

Competency System

Competency Dictionary System

Competency Base HRM & HRD System

Competency and Training Road Map System

Organization Development System

Service System

Marketing & Sales System

Human Resource Management-HRM System

Human Resource Development-HRD System

Career Path & Career Development System

Training Road Map System

Competency and Career Path Development System

Employee Engagement System

KPI System

Evaluation & Payroll System

ประวัติการฝึกอบรมต่าง ๆ

Certificate Field Manager : Grolier Encyclopedia Americana Of America

Certificate Train the Trainer to Train : Limla Association Of America

Certificate Supervisory Grid : Grid Thailand

Certificate The Supervisory Skill : Ministry of Labor and Social welfare.

Certificate Coaching Skill : Ministry of Labor and Social welfare.

Certificate Personality Development : John Robert Institute

Certificate Personality Professional : Training Professional Institute

Certificate Training Officer : Department of Labor-Ministry of Labor and Social welfare.

Certificate HR For Non HR : Training Professional Institute

Certificate Crecitive Thinking : Training Professional Institute

Certificate Power Closing : Insurance Magazine

Certificate Art Of Public Speaking : Debate and A Lecture Club

Certificate Art Of Debate : Debate and A Lecture Club

Certificate Train the Trainer : Department of Labor-Ministry of Labor and Social welfare.

Certificate Develppment A Curriculum : Department of Labor-Ministry of Labor and Social welfare.

Certificate Personality For Leadership : Debate and A Lecture Club

Training Needs Analysis on Competency Base : Training Professional Institute

Certificate Competency System : Training Professional Institute

Competency Based for HRM & HRD : Training Professional Institute

Competency Evaluation : Training Professional Institute

Competency Dictionary : Training Professional Institute

Integrated Problem Solving & Decision Making : : Training Professional Institute

Training Needs Analysis : Department of Labor-Ministry of Labor and Social welfare.

Design Course & Curriculum : Department of Labor-Ministry of Labor and Social welfare.

Learning Organization : Ramkhamhaeng University.

Walk Rally Skill : Training Professional Institute

HR staff Professional : Training Professional Institute

Labour Law : Training Professional Institute

Job Analysis & Job description : Training Professional Institute

Job description on Competency Course : Training Professional Institute

Service Mind : Training Professional Institute

Service Excellence : Training Professional Institute

Internal Customer : : Training Professional Institute

Teamwork : Training Professional Institute

Team Building : Training Professional Institute

Presentation Skill : Training Professional Institute

Leadership Course : Ministry of Labor and Social welfare.

Counselling Skills : Training Professional Institute

Selling Process : Grolier Encyclopedia Americana Of America

Sale Talk : Insurance Magazine

Sales Manager Seminar : Limla Association Of America

Sales Management : Limla Association Of America

RTMS Sales Management : Limla Association Of America

Brand Building : Training Professional Institute

Marketing Brand : Training Professional Institute


ประวัติการเป็นวิทยากร : รับเชิญจากภาครัฐและเอกชน (โดยสังเขป)

- Asian Marine Service Public Company Limited.

- Bangkok Airways Public Company Limited.

- PTT Energy Solutions Co., LTD.

- EKK Eagle (Thailand) Co., LTD.

- HONDA R & D Southeast Asia Pacific Co., LTD.

- EGCO Group & Electricity Generating Public Co., LTD.

- OPPO (Thailand) Co., LTD.

- BANGKOK GLASS Industry Co., Ltd.

- BG Container Glass Co., LTD.

- AEON Insurance Service (Thailand) Co., LTD.

- Amway (Thailand) Co., LTD.

- Double A (Thailand) Co., LTD.

- Bridgestone (Thailand) Co., LTD.

- Fashion Island Department Store (Siam Retail Development Co. LTD.)

- FWD Life Insurance Public Company Limited.

- Muangthai insurance Public Company Limited.

- CTCI (Thailand) Co., LTD.

- P.O.P. Intertrade Co., LTD.

- MMC TOOLS(THAILAND)CO.,LTD.

- Bangkoklab and Cosmetic Co., LTD.

- Alliance Pharma Co., LTD.

- KEW (Thailand) Co., LTD.

- Hirotec Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

- Sumisho Metal (Thailand) Co., LTD.

- THAI MATTO NS Co., LTD.

- World Energy Group Co., LTD.

- INTER EXPRESS Logistics Co., LTD.

- Dipped Products (Thailand) Co., LTD.

- DAIFUKU (Thailand) Co., LTD.

- Top Trend Manufacturing Co., LTD.

- Scientific Promotion Co., LTD.

- ADVANCED Information Technology Public Co., LTD.

- KYB Steering (Thailand) Co., LTD.

- Chokchai Engineering Co., LTD.

- Sunsea Plastics P.S. Co., LTD.

- Sekisui Specialty Chemicals (Thailand) Co., LTD.

- Technical Thai Service Co. Ltd.

- Tayih Lun An (Thailand) Co., LTD.

- Tayih Kenmos (Thailand) Co., LTD.

- Performance Manufacturing (Thailand) Co., LTD.

- Materials Service Complex Coil Center (Thailand) Co., LTD.

- Minth Group Co., Ltd.

- Siam Aisin Co., Ltd.

- Plan Toys Co., Ltd.

- Sangchai Precision Co., Ltd.

- Sangchairefrigeration Co., Ltd.

- Ihara Manufacturing (Thailand) Co., LTD.

- Pidilite Bamco Co., LTD.

- AQUA Nishiharacorporation Co., LTD.

- Siam Retail Development Co., LTD.

- Eiamheng Modified Starch Co., LTD.

- Mediterranean Shipping (Thailand) Co., LTD.

- Trimoro Co., LTD.

- YOKOWO(THAILAND) Co., LTD.

- Intage (Thailand) Co., LTD.

- Be Professional Consultant Co., LTD.

- โรงพยาบาลปทุมเวช

- บริษัท องค์การเภสัชกรรม เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด

- บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

- บริษัท ธนาพัฒน์พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จก. (มหาชน)

- บริษัท พูนทรัพย์แคน จำกัด

- บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด

- บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

- บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด

- บริษัท Brandded The Agency จำกัด

- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

- บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด

- กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

- กระทรวงสาธารณสุข

- ประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

- กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

- องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมป์

- กรมยุทธศึกษาทหารบก ศูนย์ภาษา

- สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

- มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

- มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- วิทยาเขตกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์


การติดต่อวิทยากร :

ติดต่อผ่านทีมงาน Admin FIT Pro : Tel. (086) 981-1584

E-Mail 1 : [email protected]

E-Mail 2 : [email protected]

LINE : fitprodb


หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

1. หมวดการเป็นที่ปรึกษา (Consult System) : Competency System / Competency Dictionary System / Competency Base HRM & HRD System / Competency and Training Road Map System / Organization Development System / Service System / Marketing & Sales System / Human Resource Management System / Human Resource Development System / Career Path & Career Development System /KPI System

2. หมวดการบริหารจัดการ (Management) : บริหารอย่างไรให้โดนใจคน / ภาวะผู้นำขั้นเทพ / ภาวะผู้นำและการจูงใจ / ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง / การวางแผนงาน / การแก้ปัญหาและตัดสินใจ / เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน / การสั่งงาน / การสอนงาน / การมอบหมายงาน / การบริหารความขัดแย้ง / การพัฒนาทีมงาน / นักบริหารทีมงาน (The Executive) / การให้คำปรึกษา (Counselling) / ผู้บริหารสไตล์เพชร / การบริหารเวลา / กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า การสร้าง Brand เพื่อการครองใจลูกค้า / การประเมินผลงาน

3. หมวดการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-HRM-HRD) : หลักสูตร Mindset, การจัดทำ Competency ในงานบุคคล / เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Training & HRD Officer) / เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่บุคคลมืออาชีพ / การวางแผนพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) / การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม(Training Needs Survey) / การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Planning) / การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) / การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ / พลิกชีวิตคิดเชิงบวก (Positive Thinking Powerful Results)

4. หมวดการบริการ การขายและการตลาด (Service & Sales-Marketing Management) : การบริการด้วยหัวใจ Service Mind / Service Mindset / Service Excellence / Service ESB / เทคนิคการขายเชิงรุก / กระบวนการขาย / เทคนิคการนำเสนอการขายขั้นเทพ / การใช้ Sale Talk ในการขาย / การตอบข้อโต้แย้ง / การขจัดข้อโต้แย้งทางการขาย / เทคนิคการปิดการขาย การปิดการขายให้ปัง / Power Closing / พลังใจทะลุขีดจำกัดในการขาย / การขายทางโทรศัพท์ / การขายอย่างที่ปรึกษา / การวางแผนการขาย / การบริหารงานขาย / การวางแผนการตลาด / การวิเคราะห์ตลาด (SWOT) / การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) / การจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (Complaint Management) / สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย (Professional Sale Manager) / การบริหารการขายด้วย RTMS / การใช้ RTMS ในการบริหารงานขาย / การเป็นผู้บริหารการขาย Sales Management

5. หมวดการพัฒนาบุคลิกภาพ การพูด การนำเสนอ : หลักสูตร พูดได้ บรรยายดี (Train the trainer Program : เทคนิคการเป็นวิทยากร)  / ศิลปะการพูดในที่ชุมชน / เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ / เทคนิคการนำเสนอ / เทคนิคการนำเสนอขั้นเทพ / การเจรจาจาต่อรองขั้นเทพ / การเจรจาต่อรองทางการขาย / ทักษะการเจรจาต่อรอง /การเป็นพิธีกรมืออาชีพ / การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development) / บุคลิกภาพผู้นำ (Personality Leadership) / การพูดแบบผู้นำ / การพูดสุนทรพจน์ /ศิลปะการโต้วาที / ศิลปะการพูดจูงใจ / Talk Show Motivate / พลังใจทะลุขีดจำกัดในการขาย / พลังแห่งการพูด

6. หมวดสมาธิและธรรมะประยุกต์ในการทำงาน  (Concentration) : สมาธิเพื่อการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ / ธรรมะคลายทุกข์ / วิปัสสนากรรมฐาน / กรรมฐาน 40 / มหาสติปัฏฐานสูตร / EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน / EQ การทำงานอย่างมีความสุข / พุทธวิธีบริหาร / วิปัสสนาญาณ 9 วิปัสสนาญาณ 16 / วิทยาศาสตร์การบริหารเชิงพุทธ / พลังจิต ปลดล็อคชีวิต สู่ความสำเร็จ

Sponsored
หลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาเพื่อ..งานจัดซื้อ (Cost / Price Analysis for Purchasing)

         หน่วยงานจัดซื้อ เป็นหน่วยงานสำ...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร นักจัดซื้อมืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)

        นักจัดซื้อมืออาชีพ สำหรับปี 2024 นี้ ผมได้มีการปรับปรุงเนื้...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อ.วัฒนา วัฒนา วาทะพล

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »