หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 01 เดือน มิถุนายน 2560