หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม 2565

อบรมฟรี ยกระดับร้านค้าออนไลน์สู่เป้าหมายธุรกิจร้อยล้าน ( DBD Online Masterclass:...

พบ CEO ระดับประเทศจาก 5 กลุ่มธุรกิจผู้มากประสบการณ์มาถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่โลกออนไลน์ ร่วมกันยกระดับร้านค้าออนไลน์สู่เป้าหมายธุรกิจร้อยล้านในกิจกรรม DBD Online Masterclass : Do Master #2 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 25 พฤษภาคม 2565