หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบการกิจการ

รหัสหลักสูตร: 66089

จำนวนคนดู 3177 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร   คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบการกิจการ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          ในปัจจุบันการดําเนินธุรกิจถูกกําหนดให้ควบคู่ไปกับงานทางด้านความปลอดภัยฯ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน และให้เป็นที่ยอมรับของคู่ค้า ทําให้นายจ้างเล็งเห็นถึงความสําคัญของการอบรมและส่งเสริมกิจกรรมทางด้านความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับวิชาชีพ เพียงผู้เดียวอาจไม่เพียงพอต่อการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวภายในสถานประกอบการ ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบกิจการ โดยคปอ.สามารถพิจารณาแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทํางานและความปลอดภัยนอกงาน รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานและมาตราฐานความปลอดภัยในการทํางานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทํางานของลูกจ้าง ผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อภายในสถานประกอบกิจการ
 

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้คณะกรรมการความปลอดภัย ฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ

    2. เพื่อให้คณะกรรมการความปลอดภัย ฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

วันแรก

     หมวด 1 การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
                     (ก) แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
                     (ข) การพิจารณาแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทํางานและความปลอดภัยนอกงาน 
     หมวด 2 กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน
                     (ก) กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.2549
                     (ข) สาระสําคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานที่เกี่ยวข้อง
     หมวด 3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน
                     (ก) การควบคุมและป้องกันการประสบอันตรายจากการทํางาน
                     (ข) การสํารวจความปลอดภัย 

วันที่สอง

หมวด 3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน ( ต่อ )

                      (ค) การจัดทําข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทํางาน
                      (ง) การวางระบบการรายงานสภาพการทํางานที่ไม่ปลอดภัย
                      (จ) การประเมินผลการดําเนินงานด้านความปลอดภัยในการทํางาน
                      (ฉ) การประชุมและการติดตามงาน

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
- คณะกรรมการความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบการกิจการ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต