เทคนิคการค้นหาและลดความสูญเปล่าด้วยแนวคิด Muda Mura Muri

รหัสหลักสูตร: 54401

จำนวนคนดู 2877 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
หลักการ/เหตุผล

•ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันสูง องค์กรต้องปรับตัวหลายๆ ด้านเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด กลยุทธ์ที่สามารถทำได้ผลดีคือ การลดต้นทุนความสูญเสียและความสูญเปล่าในกระบวนการ ซึ่งความสูญเสียที่เป็นสาเหตุที่ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในกระบวนการคือ ความผิดพลาดของพนักงาน (Error) ส่วนความสูญเปล่า (Waste) ในกระบวนการตามแนวความคิดของ Muda สามารถจำแนกได้ 7 ประการดังนี้

oการผลิตมากเกินไป (Over production)

oการเก็บของที่ไม่จำเป็น (Stock / Inventory)

oการขนส่ง ขนย้ายที่ไม่จำเป็น (Transportation)

oการเคลื่อนไหวที่ไม่ถูกต้อง (Motion)

oกระบวนการขาดประสิทธิภาพ (Non-effective process)

oการรอคอย (waiting)

oการผลิตของเสีย / การแก้ไขของเสีย (Defects / Rework)

•การปรับปรุงงานหรือการทำลีนมีเป้าหมายเพื่อลดความสูญเสียและความสูญเปล่าในกระบวนการด้วยการกำจัด 3 MU อันได้แก่

oMUDA มูดะ หมายถึง ความสูญเปล่าในกระบวนการ (Waste)

oMURA มูระ หมายถึง ความไม่สม่ำเสมอที่เกิดขึ้นในกระบวนการ (Unevenness)

oMURI มูริ หมายถึง การทำงานเกินกำลังของคน เครื่องจักร และอุปกรณ์ (Overburden)

•ความเข้าใจเรื่องความสูญเสียและความสูญเปล่าข้างต้น สามารถแก้ไขหรือเป็นการลดความสูญเปล่าดังกล่าวด้วยเครื่องมือและเทคนิคดังนี้

oการวิเคราะห์งานด้วยแผนผังการไหลของกระบวนการ (Flow Process Chart)

oระบบป้องกันความผิดพลาด Poka - Yoke

oระบบควบคุมด้วยสายตา (Visual Control)

•ปัจจัยที่ช่วยรักษากิจกรรมการลดความสูญเปล่าอย่างยั่งยืนคือ การได้รับการส่งเสริมจากองค์กรในกิจกรรมไคเซ็น (Kaizen) อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกของการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการทำงานให้ดีขึ้นได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้กิจกรรมกลุ่มคุณภาพคิวซีเซอร์เคิล (QC Circle) ยังเป็นแนวคิดและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับแก้ปัญหาและลดต้นทุนได้อย่างดีเยี่ยม


หัวข้ออบรมสัมมนา
จุดประสงค์ของหลักสูตร

•เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการลดความสูญเสียและความสูญเปล่าในกระบวนการ ด้วยแนวคิดในการกำจัดแบบ 3 MU (MUDA MURA MURI)

•เพื่อให้ผู้เรียนมีเครื่องมือและเทคนิคในการลดความสูญเสีย และความสูญเปล่าในกระบวนการ สามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง นำไปสู่การปรับปรุงวิธีการทำงานที่เหมาะสม เพื่อการลดความสูญเสียและความสูญเปล่าต่าง ๆ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

พื้นฐานของการสร้างจิตสำนึกการลดความสูญเปล่า

•กิจกรรมปรับคลื่นความถี่ของสมองก่อนการเรียนรู้

•แนวคิดในการทำกำไรของธุรกิจสมัยใหม่

•กรณีศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกในการลดความสูญเปล่า

•จิตสำนึกของความเป็นเจ้าของ (OQ) กับการลดความสูญเปล่า

•การประยุกต์ใช้คุณค่าภายในตนเอง (Value) เพื่อลดความสูญเปล่า

•Workshop I: การพัฒนาศักยภาพในการลดความสูญเปล่าของตนเอง

หลักการสำคัญของแนวคิด MUDA MURA MURI

•แนวคิดและเป้าหมายของการปรับปรุงด้วยลีน (Lean Thinking)

•การกำจัด 3 MU (Elimination of Muda Mura Muri)

•MUDA 7 ประการในกระบวนการผลิต

•MUDA 7 ประการในสำนักงาน

•MURI – การทำงานเกินกำลังและความสามารถของคน เครื่องจักร และอุปกรณ์

•MURA – ความไม่สม่ำเสมอ ความไม่สมดุล ความแปรเปลี่ยนของกระบวนการ

•Workshop II: ค้นหา Muda / Mura / Muri ในกระบวนการทำงาน

เครื่องมือ / เทคนิคการค้นหาและลดความสูญเปล่าในกระบวนการ

•การวิเคราะห์แผนผังการไหลของกระบวนการ (Flow Process Chart)

oการจำแนกประเภทของกิจกรรมในกระบวนการ

oงานสร้างมูลค่าเพิ่ม & งานไม่สร้างมูลค่าเพิ่ม (VA&NVA)

oการปรับปรุงและวิเคราะห์งานด้วยแผนภาพการไหลของงาน (Flow Diagram)

oดำเนินการปรับปรุงงานด้วยการตรวจพิจารณา (Examine) ด้วยหลักการ 5W1H & 5 Why Technique

oการลดความสูญเปล่าในกระบวนการด้วยหลักการ ECRS

oActivity I: การวิเคราะห์แผนผังการไหลของกระบวนการ

•การลดความสูญเปล่าด้วยระบบป้องกันความผิดพลาด Poka - Yoke

oข้อบกพร่อง (ความสูญเสีย) 10 ประการ ในกระบวนการผลิต

oสาเหตุของข้อบกพร่อง 10 ประการ

oตารางความสัมพันธ์ของข้อบกพร่องและความผิดพลาด

oความผิดพลาด 4 ประการ (Juran Research – งานวิจัยของจูราน)

oหลักการพื้นฐานของระบบป้องกันความผิดพลาด

oตัวอย่างของเทคนิคป้องกันความผิดพลาด

•การลดความสูญเปล่าด้วยระบบควบคุมด้วยสายตา (Visual Control)

การรักษากิจกรรมการลดความสูญเปล่าอย่างยั่งยืน (Introduction)

•การส่งเริมการปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยกิจกรรมไคเซ็น (Kaizen Event)

•การทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพคิวซีเซอร์เคิล (QC Circle)


วันที่ 20 กันยายน 2561
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: การลดต้นทุนด้วยหลัก 3MU