บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์ปุ๋ย

นันทนาพร  วงศ์ใหญ่

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร,ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, ทักษะความชำนาญทั่วไป, วิทยากร, งานอุตสาหกรรม)

จำนวนเข้าชม 19714 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม

•2558 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

•2553 วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

•2015 Load Restraint, Safe Loading And Lashing  New South Wales, Australia

•2016 Leadership And Management of Hight Performance Teams, Madrid University, Spain

•2016 Health Promotion and Wellness, Walden University, Washington, USA


ประสบการณ์

ประสบการณ์การทำงาน

•วิทยากรและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยฯ ให้กรมควบคุมมลพิษ 

•อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

•วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญหลักสูตร จป. หัวหน้างาน จป.บริหารและคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

•วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานมากกว่า 8 ปี

•วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ (DDC) มากกว่า 8 ปี

•วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหนัก ปั่นจั่นและอุปกรณ์มากกว่า 8 ปี

•วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในการทำงานเกี่ยวกับงานอับอากาศและไฟฟ้ามากกว่า 8 ปี

•วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO IATF GMP HACCP และอื่นๆ อย่างยั่งยืนมากกว่า 8 ปี

•วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในพัฒนากิจกรรมที่สนับสนุนระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น 5ส TPM TQM QCC 7 Waste KAIZEN และอื่นๆ มากกว่า 8 ปี

•วิทยากรอบรมด้านความปลอดภัยให้บริษัทเอกชน

•ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยฯ บริษัทเอกชน

•HSE, Crane and Equipment Asia, Thailand

•HSE, Nederman S.E.A., Thailand

•Safety Officer, CPF, Thailand

•Safety Officer, Mizuki Electronics, Thailand


Sponsored
การจัดทำรายงาน HR เชิงบริหารเพื่อการจัดการ (พร้อมสูตร Excel) (HR Reporting for Managerial)

หลักการและเหตุผลข้อมูลสำคัญสำหรับผู้บริหารองค์กร ที่ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล แล...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร นักจัดซื้อมืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)

        นักจัดซื้อมืออาชีพ สำหรับปี 2024 นี้ ผมได้มีการปรับปรุงเนื้...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์ปุ๋ย นันทนาพร วงศ์ใหญ่

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »