บันทึกสำเร็จ...

นัด

ณัฐพงศ์  แพเรือง

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร,ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, การผลิต, งานอุตสาหกรรม)

จำนวนเข้าชม 46962 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านงานอุตสาหกรรม ยานยนต์ งานออกแบบนวัตกรรม ,สร้างกระบวนการผลิตและระบบบริหารที่สามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนือง

ประวัติการศึกษา

Primary School            :1983-1989     Wat Prayurawongsawart        

Secondary School       :1989-1992     Wat Noi Nai                            (Mathematic –English)

Vocational Certificate:1992-1995     Sattahip Technical Collage     (Machine Machanic)

University                   : 1995-2000     Kingmongkut’s Institute of Technology North Bangkok (Industrial Engineer)        

ประสบการณ์

ISO9001:2015 and IATF16949:2016 Training and Consultant 

Manufacturing Process Improvement Consultant

Factory Layout Design Consultant

Cost  Reduction & Control Consultant

Business Roadmap Consultant

Asst. Managing Director

QMR &  QA Manager

Sr. Supervisor System and Process Engineer

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

Advance Product Quality Planning (APQP)

Production Part Approval Process (PPAP)

Failure Mode and Effective Analysis (FMEA)

Measurement System Analysis (MSA)

Statistical Process Control (SPC)

IATF16949:2016 Requirement 

IATF16949:2016  Internal Audit & Management Review

ISO9001:2015 Requirement 

ISO9001:2015 Internal Audit & Management Review

ISO9001:2015 Risk & Opportunities Analysis 

ISO14001:2015 Requirement 

SO14001:2015 Internal Audit & Management Review

ISO14001:2015 Risk & Opportunities Analysis  (Environment Aspects)

ISO45001:2018 Requirement 

SO45001:2018 Internal Audit & Management Review

ISO45001:2018 Risk & Opportunities Analysis (Hazard Identification)

Lean Manufacturing and  Toyota Production System

Production & Purchasing Planning 

Quality Control & Engineering Design

GD&T Drawing

TPM (Total Productive Maintenance)

5S 

Kaizen

QMR  Document Control & Beginning Consultant


Sponsored
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้ายุคใหม่ (Modern Inventory & Warehouse Management)

หลักการและเหตุผล     การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) สินค้าคงคลังมีวัตถุประสง...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS ผู้บริหารระดับต้น และ ระดับกลาง ( Class Room Training)

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพลังการเป็นผู้นำที่แท้จริงที่สามารถขับเคลื่อนตนเ...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย นัด ณัฐพงศ์ แพเรือง

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »