บันทึกสำเร็จ...

ํโย

รัฐนันท์   รถทอง

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร,ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ฝ่ายบุคคล, ศาสตร์ความเชื่อ ฮวงจุ้ย)

จำนวนเข้าชม 6216 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

To revise mindset, Life will change

ประวัติการศึกษา

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต(BSc.) รร.จปร. 

- ป. โท วิทยาศาสตร์ (MSc. in Defense Analysis, Naval Postgraduate School:NPS),  United States

- ป. โท ศิลปศาสตร์ (MA in Political and International Studies, University of New England: UNE), Australia

- ป.โท รัฐประศาสนศาสตร์  (MPA) ม.บูรพา

- ป.เอก บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.), สำนักนโยบายและแผน กระทรวงกลาโหม, อาจารย์ ม.ราชฤกษ์ นนทบุรี, อาจารย์สถาบัน EDUMALL, อาจารย์พิเศษ มทร.ธัญบุรี, นักวิจัยเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ(คอบช.) 

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

A)My lectures about Disruptive Technologies in my YouTube channels


1)Digital Citizenship & Digital Etiquette 

https://www.youtube.com/watch?v=UcuyYuL4qCs&t=10s

https://www.youtube.com/watch?v=ctD89L4g-7A 
2)5V of Big Data 

https://www.youtube.com/watch?v=HefCd1GQHwM 
3) Blended Education

 https://www.youtube.com/watch?v=JNNZ7xfQHBk

4) Digital Literacy and 5 Disruptive Technologies 

https://www.youtube.com/watch?v=F4tBlvcLi74


B) Digital Managements

Fast Learner
https://youtu.be/FkEXegQ6fmw
Revisit Maslow Theory
https://youtu.be/tpZmrAS24h4
S Curve โดย ดร.รัฐนันท์ รถทอง
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=L4u7eCImcNk 
17 SDGs ยุทธศาสตร์โลก โดย ดร.รัฐนันท์ รถทอง
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=PylXlSxEneQ 
Better Faster Cheaper ดร.รัฐนันท์ รถทอง
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=stExQVEBX8U 
WEF Skills of 2020
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Tf9HL3PvO
: "ถ้

 Intro การบริหารเชิงกลยุทธ์

 https://www.youtube.com/watch?v=pO60mMPflo8&t=69s

เครื่องมือการประเมินจาก TPQI
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=thjWZLEvzWk

Effeciency of Learning Model
https://www.youtube.com/watch?v=b_eUa-S2KZ0 

Sponsored
หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS ผู้บริหารระดับต้น และ ระดับกลาง ( Class Room Training)

วัตถุประสงค์1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพลังการเป็นผู้นำที่แท้จริงที่สามารถขับเคลื่อนต...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร นักจัดซื้อมืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)

                                                                                       ...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ํโย รัฐนันท์ รถทอง

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »