บันทึกสำเร็จ...

อ.โจจี้

ภคนนท์  พรหมสุวรรณ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (กฎหมายแรงงาน การจ้างงาน, วิทยากร)

จำนวนเข้าชม 4786 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรความปลอดภัยในการทำงาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม) - มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) - มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

วิทยากรความปลอดภัยในการทำงาน - บริษัท เอสอาร์ดี คอนซัลแตนท์ จำกัด

วิทยากรหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย - บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเมนท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยในการทำงาน - บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด

หัวหน้าฝ่าย Safety&ISO14001 บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

หัวหน้าฝ่าย Safety บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หลักสูตรอื่นๆ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อ.โจจี้ ภคนนท์ พรหมสุวรรณ

  • ทั้งหมด
  • ระบบมาตรฐานและคุณภาพ

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »