บันทึกสำเร็จ...

โค้ชสิส

สิริษา  แสงไชย

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (การโค้ชชิ่ง, การบริหาร, การบริการ, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาทีม)

จำนวนเข้าชม 2205 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ความเชี่ยวชาญและงานปัจจุบัน โค้ช ด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และศักยภาพพาะบุคคล(กัลลัพ) วิทยากร หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการพัฒนาการตลาด ธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญ การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและโครงการพัฒนาทัศนคติและศักยภาพบุคลากร, การโค้ชจากผลทดสอบเชิง จิตวิทยา แกลลัพ ที่ปรึกษาองค์กร ด้านการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างองค์กร และ การบริหารการเปลี่ยนแปลง ที่ปรึกษาประจำบริษัทฯ ที่ปรึกษาในโครงการ STRONG SME ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) งานเขียนคอลัมน์พิเศษ การบริหารจัดการ นิตยสาร MBA   อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโทการบริหารธุรกิจ, บิสซิเนสคูลโลซาน, หาวิทยาลัยธรรมศาตร์ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 


ประกาศนียบัตรและหลักสูตรการเรียนรู้

ประกาศนียบัตรCertified Gallup Strength coach

ประกาศนียบัตรCertified Coach, InternationalCoach Federation - ACHTH,ACTP,ACC, PCC

ประกาศนียบัตรCertified Point of You PractitionerProgram

หลักสูตรนานาชาติPerformance DevelopmentProgram 

Sales consultancy

ทีปรึกษาขึ้นทะเบียนกระทรวงการคลัง

ประกาศนียบัตรEnneagram Program

ประกาศนียบัตรLeadership Essentials Program

ประกาศนียบัตรCPM (Certified ProfessionalMarketer), Asia Pacific Marketing Federation, Singapore

เกียรติบัติหลักสูตรวิชาการเทศนา  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หลักสูตรนานาชาติKotler’s Marketing Program

หลักสูตรการนำเข้า ส่งออก กระทรวงพานชย         

ประสบการณ์

ด้วยประสบการณ์ทำงานกว่า15ปีในตำแหน่งงานบริหาร เริ่มจากการบริหารหน่วยงานสู่การบริหารองค์กรด้วยผลงานการพัฒนาบุคลากรและองค์กรสู่เป้าหมายทางธุรกิจและจึงเข้าสู่การทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษาองค์กรต่างๆเพื่อการพัฒนาระบบโครงสร้างและพฤติกรรมองค์กร ซึ่งได้ศึกษากระบวนการต่างๆประมวล วิเคราะห์ ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และศึกษาองค์ความรู้ที่เกียวข้องหลากหลายเพื่อนำมาปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับสถานะของแผนการพัฒนาของแต่ละองค์กรอย่างเหมาะสม เพื่อประสิทธิผลเชิงประจักษ์ ทั้งนี้จากประสบการณ์การทำงานกับองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรข้ามชาติ ซึ่งรวมถึง โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจยานยนต์และ ชิ้นส่วนยานยนต์ ธุรกิจสินค้าอุปโภค-บริโภค ธุรกิจเทเลคอม  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจที่ปรึกษาข้ามชาติ สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐรวมถึงโครงการ STRONG SME โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และOTOP วัตวิถี


ประสบการณ์งานบริหาร
รองประธานบริหาร บริษัท ออโต้เทคนิค ประเทศไทย จำกัด
ผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหาร บริษัท ซันลิท ประเทศไทย จำกัด
ผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหาร บริษัท เคนวูดอิเลคโทรนิค ไทยแลนด์ จำกัด

ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารการตลาด บริษัท เอบีบี ดิสทริบุชชั่น จำกัด

เจ้าหน้าที่อาวุโส งานการเงินระหว่างประเทศบมจ. แอสคอมไทม์เพล็ก, ประเทศสวิสแลนด์

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

การโค้ชตัวต่อตัว- การโค้ชผู้บริหาร, เจ้าของกิจการ,ผู้จัดการ, ผู้แทนตำแหน่งงาน, ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (วิศวกรรม,การแพทย์),การโค้ชด้านการบริหารจัดการ, ด้านธุรกิจ, ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านการตลาด,ด้านอาชีพ

การโค้ชกลุ่ม- การโค้ชด้านการบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพ, การพัฒนาประสิทธิภาพทีมงาน

หลักสูตรฝึกอบรม:

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร,การพัฒนาศักยภาพพิเศษเฉพาะบุคคล

การพัฒนาการทำงานเป็นทีม,การพัฒนาทัศนคติ

การสอนงานด้วยแนวทางการโค้ช

การสร้างหัวใจผู้ให้บริการ

การพัฒนาทักษะการขายแบบที่ปรึกษา

การพัฒนาธุรกิจและการตลาด

การพัฒนาธุรกิจSTART UP

การพัฒนาธุรกิจOTOP และOTOP วัตวิถี

การตลาดผลิตภัณฑ์

การพัฒนาโครงสร้างราคาเพื่อการพัฒนาการตลาด 

โครงการที่ปรึกษา:

การพัฒนาระบบตรวจสอบกระบวนการทำงาน 

Sponsored
อบรมออนไลน์ สะกดจิต พิชิตยอดขายแบบเซียน ด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา ( The Psychology of Perfect Sales ) ( ครึ่งวัน )

          ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงทางธุรกิจ การที่จะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัย...

ดูรายละเอียด
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้ายุคใหม่ (Modern Inventory & Warehouse Management)

หลักการและเหตุผล     การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) สินค้าคงคลังมีวัตถุประสง...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย โค้ชสิส สิริษา แสงไชย

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »