บันทึกสำเร็จ...

ดร.นทษร  สุขสารอมรกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (การบริการ)

จำนวนเข้าชม 18483 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรด้านการบริการ

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

สถานศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะ บริหารธุรกิจ

กลุ่มวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ

วุฒิที่ได้รับ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

วันที่จบการศึกษา 29 ตุลาคม 2552

 

ระดับการศึกษา ปริญญาโท

สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก

คณะ บริหารธุรกิจ

กลุ่มวิชา การตลาด

วุฒิที่ได้รับ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

วันที่จบการศึกษา 27 ตุลาคม 2554

เกรดเฉลี่ย 3.32


ระดับการศึกษา ปริญญาเอก

สถานศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะ บริหารธุรกิจ

กลุ่มวิชา การตลาด

เกรดเฉลี่ย 4.00

วุฒิที่ได้รับ บริหารดุษฎีบัณฑิต

วันที่จบการศึกษา 31 สิงหาคม 2560

ประสบการณ์

ประวัติด้านงานวิชาการ

-Marketing Mix Factors Influencing Purchasing Decisions of Consumers in Seacon Square Shopping Mall. RMUTP Research Journal 2554

-การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานขาย นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2557 

-ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ เรื่อง Determinant of Salesperson’s Factor Impact on Salesforce Performance Improvement on Network Marketing: Synthesis Research. ในฐาน ISI/THOMSON REUTERS 2015 

-ที่ปรึกษา ในด้านกีฬา คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูป พ.ศ. 2558 

- ปัจจัยเชิงสาเหตุขององค์ประกอบบุคลิกภาพของพนักงานขายเครื่องสำอางที่มีต่อความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า ใน Ph.D. in Social Sciences Journal 2560


ประวัติด้านวิทยากร

- วิทยากร “การดูแลผิว ผลิตภัณฑ์ Bathtology” บริษัท Lion ผู้เข้าอบรม 50 คน พ.ศ. 2557

- วิทยากร “การพัฒนาบุคลิกภาพ” วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี ผู้เข้าอบรม 250 คน พ.ศ. 2558

- วิทยากร “การแต่งหน้าเพื่อประกอบอาชีพ” ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จ.ปทุมธานี ผู้เข้าอบรม 20 คน พ.ศ. 2558

- วิทยากร “การพัฒนาบุคลิกภาพ และเทคนิคการแต่งหน้า” มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผู้เข้าอบรม 100 คน พ.ศ. 2558

- วิทยากร “การพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานขาย” มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผู้เข้าอบรม 100 คน พ.ศ. 2558

- วิทยากร “ทำอย่างไรให้ได้งาน ในสถานการณ์แข่งขันสูง” มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผู้เข้าอบรม 250 คน พ.ศ. 2558

- วิทยากรด้าน “การพัฒนาบุคลิกภาพ และเทคนิคการแต่งหน้า” วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เข้าอบรม 50 คน พ.ศ. 2558

- วิทยากรด้าน “ การพัฒนาบุคลิกภาพ” มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ผู้เข้าอบรม 50 คน พ.ศ. 2558

- วิทยากรด้าน “การพัฒนาบุคลิกภาพ สู่ความยั่งยืนขององค์กร” บริษัท KNC Training Center พ.ศ. 2558

- วิทยากรด้าน “การพัฒนาบุคลิกภาพ สู่ความเป็นเลิศ” แด่บุคลากรใน ALPINE GOLF RESORT CHIANMAI ผู้เข้าอบรม 80 คน พ.ศ. 2558

- วิทยากรด้าน “การพัฒนาบุคลิกภาพ ในวิชาชีพแคดดี้” แด่แคดดี้ ALPINE GOLF RESORT CHIANMAI ผู้เข้าอบรม 220 คน พ.ศ. 2558

- วิทยากร “การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า” มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ผู้เข้าอบรม 70 คน พ.ศ.2558

- วิทยากร “การพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการแต่งหน้า” มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้เข้าอบรม 50 คน พ.ศ. 2559

- วิทยากร “การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อสร้างความประทับใจในการสัมภาษณ์งาน” คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผู้เข้าอบรม 250 คน พ.ศ. 2559

- วิทยากร “การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า” มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี ผู้เข้าอบรม 30 คน พ.ศ. 2559

- วิทยากร “การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการฝึกงาน” สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผู้เข้าอบรม 60 คน พ.ศ. 2559

- วิทยากร “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์แบบมืออาชีพ” สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง ผู้เข้าอบรม 400 คน พ.ศ. 2559

- วิทยากร “การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน” กรมป่าไม้ ผู้เข้าอบรม 250 คน พ.ศ.2559

- วิทยากร “พัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นผู้นำ” โครงการ New wave รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เข้าอบรม 80 คน พศ.2559

- วิทยากร “การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน” บริษัท KNC Training Center พ.ศ. 2560

- วิทยากร “พัฒนาบุคลิกภาพนักบัญชี” รายวิชาบัณฑิตในอุดมคติ นักศึกษาปี 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้เข้าอบรม 50 คน พศ.2560

- วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักบัญชี” มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้เข้ารบรม 100 คน พศ.2560

- วิทยากร การพัฒนาบุคลิกภาพนักบริการ แด่เจ้าหน้าที่ Information, Redemption, Tourist Information ประจำห้างสรรพสินค้าเมกะบางนา ผู้เข้าอบรม 16 คน พศ. 2560

- วิทยากร “Attitude Adjustment Service and Personality” แด่เจ้าหน้าที่ Valet parking ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพ ผู้เข้าอบรม 30 คน พศ.2560

- วิทยากร “Personality and Manners for Service Provider” แด่เจ้าหน้าที่ Operator, Reception ประจำสำนักงานใหญ่ SCG พศ. 2560

- วิทยากร การพัฒนาบุคลิกภาพนักบริการ ครั้งที่ 2 แด่เจ้าหน้าที่ Information, Redemption, Tourist Information ประจำห้างสรรพสินค้าเมกะบางนา ผู้เข้าอบรม 16 คน พศ. 2560

- วิทยากร “การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขายเพื่อความสำเร็จขององค์กร” แด่พนักงานขาย จัดโดย TESS Training และ KNC Training Center พศ. 2560

- วิทยากร “พัฒนาบุคลิกภาพและทัศนคติในการให้บริการ” แด่เจ้าหน้าที่ Valet parking ประจำ The COMMONS ทองหล่อ พศ.2560

- วิทยากรการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาศักยภาพนักบริการในทศวรรษที่ 21 “Verbal & Nonverbal Communication” มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พศ.2560

- วิทยากร การพัฒนาบุคลิกภาพนักบริการ ครั้งที่ 3 แด่เจ้าหน้าที่ Information, Redemption, Tourist Information ประจำห้างสรรพสินค้าเมกะบางนา ผู้เข้าอบรม 16 คน พศ. 2560

- วิทยากร พัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย ในเครือAroma Group ผู้เข้าอบรม 80 ท่าน

- วิทยากร หลักสูตร“แซ่บอย่างเป็นทางการ” แด่ข้าราชการครู ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ.นครนายก วันที่ 4-5 สิงหาคม 2560 ผู้เข้าอบรม 110 ท่าน

- วิทยากร หลักสูตร“แซ่บอย่างเป็นทางการ” แด่ข้าราชการครู ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ.นครราชสีมา วันที่ 12-13 สิงหาคม 2560 ผู้เข้าอบรม 110 ท่าน

- วิทยากร หลักสูตร“แซ่บอย่างเป็นทางการ” แด่ข้าราชการครู ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ.ขอนแก่น วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ผู้เข้าอบรม 120 ท่าน

- วิทยากร หลักสูตร“แซ่บอย่างเป็นทางการ” แด่ข้าราชการครู ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ.นครสวรรค์ วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ผู้เข้าอบรม 110 ท่าน

- วิทยากร พัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 29 สิหาคม 2560 ผู้เข้าอบรม 60 คน

- วิทยากร พัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 30 สิหาคม 2560 ผู้เข้าอบรม 100 คน

- วิทยากร หลักสูตร“แซ่บอย่างเป็นทางการ” แด่ข้าราชการครู ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพ วันที่ 2-3 กันยายน 2560 ผู้เข้าอบรม 120 ท่าน

- วิทยากรพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความพร้อมในการทำงาน แด่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 6 กันยายน 2560 ผู้เข้าอบรม 150 คน

- วิทยากร หลักสูตร“แซ่บอย่างเป็นทางการ” แด่ข้าราชการครู ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ.ภูเก็ต วันที่ 9-10 กันยายน 2560 ผู้เข้าอบรม 130 ท่าน

- วิทยากร หลักสูตร“แซ่บอย่างเป็นทางการ” แด่ข้าราชการครู ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพ วันที่ 16-17 กันยายน 2560 ผู้เข้าอบรม 120 ท่าน

- วิทยากร หลักสูตร“แซ่บอย่างเป็นทางการ” แด่ข้าราชการครู ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ.ชลบุรี วันที่ 23-24 กันยายน 2560 ผู้เข้าอบรม 110 ท่าน

- วิทยากร หลักสูตร“แซ่บอย่างเป็นทางการ” แด่ข้าราชการครู ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพ วันที่ 30 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2560 ผู้เข้าอบรม 120 ท่าน

- วิทยากร “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน” แด่บุคลากรครู ประจำโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงราย 6 ตุลาคม 2560 ผู้เข้าอบรม 48 ท่าน

- วิทยากร “Boost Your Confidence and Personality” แด่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 7 ตุลาคม 2560 ผู้เข้าอบรม 50 ท่าน

- วิทยากร “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้าพบลูกค้า” แด่ตัวแทนขายวิริยะประกันภัย 11 ตุลาคม 2560

- วิทยากร “Personal Branding” แด่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 14 ตุลาคม 2560 ผู้เข้าอบรม 50 ท่าน

- วิทยากร “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงาน” มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ผู้เข้าอบรม 40 คน

- วิทยากร การพัฒนาบุคลิกภาพนักบริการ แด่เจ้าหน้าที่ Information, Redemption, Tourist Information ประจำห้างสรรพสินค้าเมกะบางนา 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ผู้เข้าอบรม 15 คน

- วิทยากร “เทคนิคการแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพ” แด่นักศึกษาสาขาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ 16 พฤศจิกายน 2560 ผู้เข้าอบรม 60 คน

- วิทยากร “พัฒนาบุคลิกภาพผู้บริหาร” หลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.) รุ่นที่ 18 กระทรวงยุติธรรม 30 พฤศจิกายน 2560 ผู้เข้าอบรม 50 คน

- วิทยากร “เทคนิคการแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพ” มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 1 ธันวาคม 2560 ผู้เข้าอบรม 60 คน

- วิทยากร “พัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นมาตรฐานสากล” พนักงานขายร้านทองคำพูวง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ผู้เข้าอบรม 30 คน

- วิทยากร “พัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นมาตรฐานสากล” พนักงานขายร้านทองคำพูวง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ 2 21ธันวาคม 2560 ผู้เข้าอบรม 30 คน

- วิทยากร “พัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นมาตรฐานสากล” พนักงานขายร้านทองคำพูวง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ 3 15 มกราคม 2561 ผู้เข้าอบรม 30 คน

- วิทยากร “พัฒนาบุคลิกภาพการสื่อสารการขาย การบริการ แต่งหน้า และทำผม” บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด (ICT) 17 มกราคม 2561 ผู้เข้าอบรม 50 คน

- วิทยากร “Personal Branding” แด่ผู้บริหารระดับกลางการประปานครหลวง 23 มกราคม 2561

- วิทยากร “พัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน” บริษัท ภูเก็ตธานี เรียล เอสเตทส์ จำกัด 25 มกราคม 2561 ผู้เข้าอบรม 50 คน

- อาจารย์บรรยายพิเศษ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นผลงานวิจัยด้านการตลาด / พนักงานขาย

Sponsored
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้ายุคใหม่ (Modern Inventory & Warehouse Management)

หลักการและเหตุผล     การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) สินค้าคงคลังมีวัตถุประสง...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร : การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน ( Analytical System for Logical Thinking to Successful Working ) อบรมในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom

ที่มาของหลักสูตร   ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรเกิดการพัฒนานั้น เริ่มต้นจากการพั...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ดร.นทษร สุขสารอมรกุล

  • ทั้งหมด
  • อบรม บุคลิกภาพและการพูด
  • อบรม Growth Mindset
  • อบรม Communication Skill

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »