บันทึกสำเร็จ...

นฤมล  วงษ์พรไพโรจน์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: ไอที เทคโนโลยี (โปรแกรมออฟฟิศ (Excel / Word / PowerPoint / Access))

จำนวนเข้าชม 8658 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

Microsoft Certified Application Specialist (MCAS) and Office Excel 2010 Expert

ประวัติการศึกษา

• ปริญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฎสวนดุสิต

ประสบการณ์


• สถาบันคอมพิวเตอร์ BCC, บริษัทสีวลีคอมพิวเตอร์ - วิทยากรพิเศษ ทำการบรรยายให้ความรู้เชิงทฤษฎี และปฏิบัติ ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์

• บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด - วิทยากรพิเศษ ในการบรรยายเชิงปฏิบัติในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ในเวอร์ชั่น 2007 (Word, Excel, PowerPoint)

• สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน - วิทยากรพิเศษ ในการบรรยายเชิงทฤษฎี และปฏิบัติในเหลักสูตรต่างๆ

• กรมสรรพสามิตร และกองบัญชาการทหารสูงสุด - วิทยากรพิเศษ ในการบรรยายเชิงปฏิบัติในเรื่องการรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย (WEB Security)

• ITIT สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ - วิทยากรพิเศษในโครงการ Microsoft Partner in Learning (โครงการพัฒนาศักยภาพในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของครู และนักเรียน ระหว่างข้อตกลงของบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และกระทรวงศึกษาธิการ ในปีพ.ศ.2546) โดยมีหน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้ ทั้งปฏิบัติ และทฤษฏี ตามหลักสูตร ทั้ง 4 หลักสูตร คือ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น, คอมพิวเตอร์ระดับกลาง, การสร้างสื่อการสอน และการติดตั้ง ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และเครือข่าย Admin

• NICT, ECC และ SIAM COMPUTER - อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ ให้ความรู้หลากหลายหลักสูตร ทั้งโปรแกรมสำเร็จรูป , โปรแกรมกราฟฟิก และการเขียนโปรแกรม

• โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจ และพณิชยการ - อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Sponsored
หลักสูตรอบรม การสื่อสารในการทำงานและให้บริการ 2566

วัตถุประสงค์          1. เพื่อเสริมความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกของผู้ส่งสาร           2...

ดูรายละเอียด
การคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ (Complex problem solving & Decision making)

หลักการและเหตุผลทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้?...เหตุผล & ความท้าทาย (Challenge)เคยเจอมั้...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย นฤมล วงษ์พรไพโรจน์

  • ทั้งหมด
  • ทักษะความชำนาญทั่วไป
  • โปรแกรมออฟฟิศ (Excel / Word / PowerPoint / Access)

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »