ทิศทางการจ้างงานด้านโลจิสติกส์ในประเทศไทย

รหัสหลักสูตร: 21672

จำนวนคนดู 1125 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

 2558  ย่อมส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของทุกๆ ประเทศในกลุ่มอาเซียนทำให้การค้าและการบริการใหญ่ขึ้นเกินขนาด ส่งผลต่อระบบขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกๆภาคจำเป็นต้องมีการปรับตัวไปตามขนาดของเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นด้วยโดยระบบขับเคลื่อนเศรษฐกิจหนึ่งที่มีนัยสำคัญคือระบบการจัดการโลจิสติกส์ซึ่งเป็นพื้นฐานของการค้าระหว่างประเทศและเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจและประเทศ

2555 ประมาณ14.3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(GDP) หรือ1,711.6 พันล้านบาท ทั้งนี้ประเทศที่มีค่าขนส่งต่ำสุดในกลุ่มอาเซียนได้แก่ สิงคโปร์ มีต้นทุนโลจิสติกส์เพียง 7% ของ GDP ของประเทศ รองลงมาได้แก่ มาเลเซียที่ 13% เพราะฉะนั้นการพัฒนาการบริหารจัดการโดยรวมให้มีต้นทุนต่ำลงผ่านกิจกรรมโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชนเข้ามามีบทบาทสำคัญในภาคธุรกิจมากขึ้นเพื่อลดต้นทุนโดยรวมให้ต่ำลง ดังนั้นการจัดการทั้งด้านโลจิสติกส์และ

จากข้อมูลปี 2554 สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าประเทศไทยมีปัญหาสำคัญของการพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์ คือ การขาดแคลนบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญการจัดการด้านโลจิสติกส์โดยข้อมูลปริมาณบุคลากรด้านโลจิสติกส์ของไทยในภาคการผลิตปี 2554 พบว่า มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทางด้านนี้ เพียง 1.4 ล้านคน และมีสัดส่วนการเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ต่อปีทำให้ไม่สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการค้าของอาเซียนที่มีอัตราการเติบโตกว่า10-15%

           ดังนั้นมหาวิทยาลัยคริสเตียน จึงได้มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชนในระดับปริญญาโท เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานอาเซียน ที่กำลังขยายตัว  เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เกิดขึ้นในปี2558  ซึ่งมีความต้องการบุคลากรในด้านดังกล่าวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 500,000 คน และสำหรับประเทศไทยมีความต้องการเพิ่มขึ้นอีกจำนวน160,000 คนต่อปี และเพื่อให้ตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านจัดการโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชนเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าที่มีการขยายตัวขึ้นของประเทศไทยในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ได้อย่างเต็มที่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จึงขออนุมัติจัดโครงการ การเสวนาวิชาการ

เรื่อง  “ ทิศทางการจ้างงานด้านโลจิสติกส์ในประเทศไทย” ขึ้น

13.00 น.  ลงทะเบียน
13.30 น.  เสวนาทางวิชาการ   "
ทิศทางการจ้างงานด้านโลจิสติกส์ในประเทศไทย"    
15.30 น.  ถาม-ตอบ
16.00 น.  จบการเสวนาทางวิชาการ             
    
-->
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: โลจิสติกส์, ตลาดแรงงาน, ซัพพลายเชน, การจ้างงาน, อาเซียน, ประเทศไทย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด