บันทึกสำเร็จ...

สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (การขาย, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ฝ่ายบุคคล)

จำนวนเข้าชม 124708 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (Political Science , International Relation) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 • ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) (Master of Management , Public Administration) มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
 • Certificated to Securities Marketing (Securities Training Association)

การฝึกอบรม - สัมมนา

 • Certificated to Train the Trainer
 • Certificated to Excellent to Customer Service

    (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ)

 • Certificated to Impressive Personality Development Program

    (สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส)

ประสบการณ์

 • ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า ด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมแล้วเกือบ 25 ปี จากบริษัทและองค์กร ชั้นนาหลายแห่ง
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดขายตรงและด้านการเป็นวิทยากรมามากกว่า 20 ปี
 • ผู้จัดการฝ่ายขายและฝึกอบรม 

          บริษัท สปอร์ตทรอน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

 • ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และการตลาด

           บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 • ผู้บริหาร และที่ปรึกษา

          ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

          ฝ่ายพัฒนาองค์กร และธุรกิจ

          บริษัท แอกเซส อินดัสเตรียล เทคโนโลยี จำกัด


ปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาศักยภาพบุคคลและระบบให้กับหน่วยงานองค์กร บริษัทเอกชนทั่วไป และองค์กรระบบขายตรงหลายองค์กร

อาจารย์พิเศษประจำ

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • มหาวิทยาลัยเกริก
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 

วิทยากรรับเชิญประจาของบริษัท และสถาบัน

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ผลงานทางวิชาการ

 • เขียนบทความลงคอลัมน์ “เปิด..อก..คุย” ในหนังสือพิมพ์ เส้นทางนักขาย ลงประจารายปักษ์
 • เขียนบทความลงคอลัมน์ “Here We Go” ในนิตยสาร ทางการตลาดและเศรษฐกิจ CEO THAILAND ลงประจำรายเดือน 

ผลงานทางสื่อรายการโทรทัศน์

 • ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง


Top Hit & Latest Training Course (บางส่วน)

 • เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย
 • การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า
 • การเจรจาต่อรองการขายอย่างมืออาชีพ
 • สุดยอดนักขายเชิงรุก (Super Proactive Sales)
 • การสร้างพฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind)
 • Customer Service Excellence
 • 6Q กับการบริการที่ประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน
 • การพัฒนาภาวะผู้นาสาหรับผู้บริหารแนวใหม่ (Leadership)
 • Super Manager for New Manager
 • การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Excellence Thinking for Problem Solving & Decision Making


บริษัทและหน่วยงานราชการที่เชิญไปบรรยาย (บางส่วน)

* SCG CHEMICALS CO.,LTD.

* SCG LOGISTIC CO.,LTD.

* THAI SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.

* BOON RAWD BREWERY CO.,LTD (SINGHA CORPORATION)

* MK SERVICE TRAINING CENTER CO.,LTD. (RESTAURANT)

* EASY BUY CO.,LTD.

* GLICO (THAILAND) CO.,LTD.

* BEIERSDORF (THAILAND) CO.,LTD. (NIVEA)

* TWINLOTUS CO.,LTD (ดอกบัวคู่)

* NEC INFRONTIA THAI LIMITED.

* CEREBOS (THAILAND) CO.,LTD. (BRANDS)

* DURBELL (THAILAND) CO.,LTD. (REDBULL)

* SERM SUK PUBLIC COMPANY LIMITED. (PEPSI)

* BSA GROUP. (PTT.)

* TTM (บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จากัด)

* KIATNAKIN BANK

* HITACHI METAL (THAILAND) CO.,LTD.


หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

• เทคนิคการคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงบวก

• เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย

• การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า

• การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง

• การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรอง และการปิดการขาย

อย่างมืออาชีพ

• Marketing & Selling Mind

• Sales Planning & Sales Forecast Analysis

• Customer Analysis and Professional Selling Skills

• Sales Analysis and Planning for Customer

• Sales Supervisor and Area Manager

• Proactive Sales for Increasing New Customer

• 7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ (7th Step for Success Selling)

• กลยุทธ์การขายขั้นสูงเพื่อเพิ่มยอดขายในระยะยาว

• การสร้างพฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind)

• เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

• Customer Service Excellence

• 6Q กับการบริการที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

• เจาะลึกนวัตกรรมการตลาดยุค 4.0

• การขายเหนือความคาดหมายที่สร้างความประทับใจของพนักงานหน้าร้าน (PC)

• เทคนิคการขายยุค 4.0

• ทัศนคติเชิงบวกแบบคิดอยากขาย และอยากสำเร็จในงานขาย

• Creative Thinking & Work Motivation

• Customer Satisfaction Survey

• เทคนิคการฟัง การจับประเด็นอย่างมีประสิทธิภาพ

• การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารแนวใหม่ (Leadership)

• Super Manager for New Manager

• การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ

• การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

• การบริหารเป้าหมายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์

• การจัดทำแผน และการบริหารแผนงานในเชิงปฏิบัติ

• Becoming an Effective Supervisor

• Problem Solving & Decision Making Skill in action

• Root Cause Analysis Skill in action

• 5W2H & 5-Whys Analysis Skill in action

• การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management)

• Communication for High Powerful Performance

• Coaching for High Leader Performance in action

• การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ (Project Management Strategy)

• การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

(Project Feasibility Analysis)

• Lean Process Management

• การเขียน Action Plan โดยใช้ระบบ KPI & BSC

• การออกแบบเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโดยใช้โมเดลธุรกิจBMC (Business Model Canvas)

• 5Q เพื่อความสำเร็จของงาน (5Q for High Effective Work)

• 5ส กับการเพิ่มผลผลิตและการสร้างระบบ 5ส

• การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)

• การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน

• การจัดการความรู้ (KM) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

• ทักษะความคิดเชิงนวัตกรรมที่เป็นเลิศ

(Mindset and Skillset for Excellent Innovation)

• การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ (Analytical Skill for Logical Thinking)

• เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (The Professional Trainer)

• เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (The Presenter)

• ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด

(Professional Conversation Skills)

• การบริหารอัตรากำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(Manpower Planning Management)

• จับมือปั้น Competency – Based Model (CBM)

• IDPs to Drive The Company Goals

• การเป็นนักจัดฝึกอบรมมืออาชีพที่องค์กรต้องการ

• เทคนิคและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

• เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์งานให้ตรงตาม Competency

• ปั้น HR พันธ์แกร่งให้องค์กร (The Strong HR)

• HR FOR NEW HR

• HR FOR NON HR

• Time Management for Effective Work

• จิตสำนึกรักองค์กร สร้างแรงจูงใจในการทำงาน

• เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

• เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์วิเคราะห์ลายเซ็น

(Signature Analysis for Selection Technique)

Sponsored
หลักสูตรอบรม การตรวจงานก่อสร้างแบบมืออาชีพ 2 วัน

           การก่อสร้างเป็นขบวนการทำงานที่สร้างอาคาร หรือ สิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามแบบก่...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร การบริหารจัดการสารก่อภูมิแพ้ อย่างมีประสิทธิภาพ (Food Allergen Management)

หลักการและเหตุผล     จากภาวะการเจ็บป่วยในผู้ใหญ่ และเด็กในปัจจุบันท...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

 • ทั้งหมด
 • อบรม Risk management
 • อบรม พัฒนาทักษะการให้บริการ
 • อบรม Service Mind
 • อบรม การขาย
 • อบรม Project management
 • อบรม HR
 • อบรม Presentation skill
 • อบรม นวัตกรรม
 • อบรม Thinking
 • อบรม Leadership
 • อบรม Communication Skill
 • อบรม หัวหน้างาน (Supervisor)

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »