บันทึกสำเร็จ...

สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การขาย, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ฝ่ายบุคคล)

จำนวนเข้าชม 79978 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (Political Science , International Relation) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 • ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) (Master of Management , Public Administration) มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
 • Certificated to Securities Marketing (Securities Training Association)

การฝึกอบรม - สัมมนา

 • Certificated to Train the Trainer
 • Certificated to Excellent to Customer Service

    (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ)

 • Certificated to Impressive Personality Development Program

    (สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส)

ประสบการณ์

 • ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า ด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมแล้วเกือบ 25 ปี จากบริษัทและองค์กร ชั้นนาหลายแห่ง
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดขายตรงและด้านการเป็นวิทยากรมามากกว่า 20 ปี
 • ผู้จัดการฝ่ายขายและฝึกอบรม 

          บริษัท สปอร์ตทรอน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

 • ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และการตลาด

           บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 • ผู้บริหาร และที่ปรึกษา

          ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

          ฝ่ายพัฒนาองค์กร และธุรกิจ

          บริษัท แอกเซส อินดัสเตรียล เทคโนโลยี จำกัด


ปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาศักยภาพบุคคลและระบบให้กับหน่วยงานองค์กร บริษัทเอกชนทั่วไป และองค์กรระบบขายตรงหลายองค์กร

อาจารย์พิเศษประจำ

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • มหาวิทยาลัยเกริก
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 

วิทยากรรับเชิญประจาของบริษัท และสถาบัน

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ผลงานทางวิชาการ

 • เขียนบทความลงคอลัมน์ “เปิด..อก..คุย” ในหนังสือพิมพ์ เส้นทางนักขาย ลงประจารายปักษ์
 • เขียนบทความลงคอลัมน์ “Here We Go” ในนิตยสาร ทางการตลาดและเศรษฐกิจ CEO THAILAND ลงประจำรายเดือน 

ผลงานทางสื่อรายการโทรทัศน์

 • ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง


Top Hit & Latest Training Course (บางส่วน)

 • เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย
 • การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า
 • การเจรจาต่อรองการขายอย่างมืออาชีพ
 • สุดยอดนักขายเชิงรุก (Super Proactive Sales)
 • การสร้างพฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind)
 • Customer Service Excellence
 • 6Q กับการบริการที่ประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน
 • การพัฒนาภาวะผู้นาสาหรับผู้บริหารแนวใหม่ (Leadership)
 • Super Manager for New Manager
 • การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Excellence Thinking for Problem Solving & Decision Making


บริษัทและหน่วยงานราชการที่เชิญไปบรรยาย (บางส่วน)

* SCG CHEMICALS CO.,LTD.

* SCG LOGISTIC CO.,LTD.

* THAI SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.

* BOON RAWD BREWERY CO.,LTD (SINGHA CORPORATION)

* MK SERVICE TRAINING CENTER CO.,LTD. (RESTAURANT)

* EASY BUY CO.,LTD.

* GLICO (THAILAND) CO.,LTD.

* BEIERSDORF (THAILAND) CO.,LTD. (NIVEA)

* TWINLOTUS CO.,LTD (ดอกบัวคู่)

* NEC INFRONTIA THAI LIMITED.

* CEREBOS (THAILAND) CO.,LTD. (BRANDS)

* DURBELL (THAILAND) CO.,LTD. (REDBULL)

* SERM SUK PUBLIC COMPANY LIMITED. (PEPSI)

* BSA GROUP. (PTT.)

* TTM (บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จากัด)

* KIATNAKIN BANK

* HITACHI METAL (THAILAND) CO.,LTD.


หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

• เทคนิคการคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงบวก

• เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย

• การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า

• การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง

• การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรอง และการปิดการขาย

อย่างมืออาชีพ

• Marketing & Selling Mind

• Sales Planning & Sales Forecast Analysis

• Customer Analysis and Professional Selling Skills

• Sales Analysis and Planning for Customer

• Sales Supervisor and Area Manager

• Proactive Sales for Increasing New Customer

• 7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ (7th Step for Success Selling)

• กลยุทธ์การขายขั้นสูงเพื่อเพิ่มยอดขายในระยะยาว

• การสร้างพฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind)

• เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

• Customer Service Excellence

• 6Q กับการบริการที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

• เจาะลึกนวัตกรรมการตลาดยุค 4.0

• การขายเหนือความคาดหมายที่สร้างความประทับใจของพนักงานหน้าร้าน (PC)

• เทคนิคการขายยุค 4.0

• ทัศนคติเชิงบวกแบบคิดอยากขาย และอยากสำเร็จในงานขาย

• Creative Thinking & Work Motivation

• Customer Satisfaction Survey

• เทคนิคการฟัง การจับประเด็นอย่างมีประสิทธิภาพ

• การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารแนวใหม่ (Leadership)

• Super Manager for New Manager

• การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ

• การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

• การบริหารเป้าหมายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์

• การจัดทำแผน และการบริหารแผนงานในเชิงปฏิบัติ

• Becoming an Effective Supervisor

• Problem Solving & Decision Making Skill in action

• Root Cause Analysis Skill in action

• 5W2H & 5-Whys Analysis Skill in action

• การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management)

• Communication for High Powerful Performance

• Coaching for High Leader Performance in action

• การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ (Project Management Strategy)

• การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

(Project Feasibility Analysis)

• Lean Process Management

• การเขียน Action Plan โดยใช้ระบบ KPI & BSC

• การออกแบบเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโดยใช้โมเดลธุรกิจBMC (Business Model Canvas)

• 5Q เพื่อความสำเร็จของงาน (5Q for High Effective Work)

• 5ส กับการเพิ่มผลผลิตและการสร้างระบบ 5ส

• การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)

• การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน

• การจัดการความรู้ (KM) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

• ทักษะความคิดเชิงนวัตกรรมที่เป็นเลิศ

(Mindset and Skillset for Excellent Innovation)

• การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ (Analytical Skill for Logical Thinking)

• เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (The Professional Trainer)

• เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (The Presenter)

• ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด

(Professional Conversation Skills)

• การบริหารอัตรากำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(Manpower Planning Management)

• จับมือปั้น Competency – Based Model (CBM)

• IDPs to Drive The Company Goals

• การเป็นนักจัดฝึกอบรมมืออาชีพที่องค์กรต้องการ

• เทคนิคและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

• เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์งานให้ตรงตาม Competency

• ปั้น HR พันธ์แกร่งให้องค์กร (The Strong HR)

• HR FOR NEW HR

• HR FOR NON HR

• Time Management for Effective Work

• จิตสำนึกรักองค์กร สร้างแรงจูงใจในการทำงาน

• เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

• เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์วิเคราะห์ลายเซ็น

(Signature Analysis for Selection Technique)

Sponsored
Introduction to Investment in Global Spot Market of Gold, Oil, Stock, and Currency

สัมมนาฟรี หลักสูตร Introduction to Investment in Global Spot Market of Gold, Oil, Stock...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร เจาะลึก...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย

         ปัจจุบันหลายองค์กรต้องเผชิญกับสภาวการแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้านการตลาด อีกทั้งย...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

 • ทั้งหมด
 • การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร
 • การบริการ
 • การขาย
 • ฝ่ายบุคคล

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »