บันทึกสำเร็จ...

อนันต์  ดีโรจนวงศ์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (โลจิสติกส์, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, คลังสินค้า, อบรมจัดซื้อ)

จำนวนเข้าชม 97057 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

การจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics & Supply Chain Management), Warehouse Management, การจัดการด้านขนส่ง, การบริหารจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2531

• ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางสถิติประยุกต์ นิด้า สถิติประยุกต์ 2536

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ ม.รามคำแหง หัวหมาก 2550


ประสบการณ์

ความเชี่ยวชาญ

• การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)

• เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตด้วย Lean Manufacturing

• การจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics & Supply Chain Management), Warehouse Management, การจัดการด้านขนส่ง, การบริหาร จัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง, ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลระบบ ERP (Enterprise Resource Planning), การจัดการฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล Online, การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) สำหรับงาน อุตสาหกรรม

ประสบการณ์ทำงาน

• ที่ปรึกษา สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน 2557 – ปัจจุบัน

• ที่ปรึกษาเครือข่ายอุตสาหกรรม Lean Production สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

• ที่ปรึกษาอิสระ ด้าน Lean Manufacturing & Logistics Management

• อาจารย์พิเศษภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ Logistics สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น (TNI) 2556-ปัจจุบัน

• อาจารย์พิเศษภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ Logistics ม.ศรีปทุม 2553- ปัจจุบัน

• อาจารย์พิเศษภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด ระดับปริญญาโท วิชา การจัดการ Logistics ม.รามคำแหง 2552-2553

• วิทยากรบรรยายหัวข้อ Lean Production & Manufacturing ม.ธุรกิจบัณฑิต 2552-ปัจจุบัน

• บริษัท CEVA Logistics Co., Ltd จำกัด ตำแหน่ง IT Area Manager ความรับผิดชอบ จัดการระบบสารสนเทศคลังสินค้านิคมอุตสาหกรรมไฮเทคฯ

• บริษัท IDS Logistics Co., Ltd. จำกัด ตำแหน่ง IT Manager ความรับผิดชอบ จัดการระบบสารสนเทศคลังสินค้านิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

• บริษัท Advance Info Services (AIS) จำกัด ตำแหน่ง Application Manager ความรับผิดชอบ จัดการระบบสารสนเทศและวิเคราะห์ระบบลูกค้า

• บริษัท Seven-Eleven. จำกัด ตำแหน่ง MIS Deputy Manager ความรับผิดชอบ จัดการระบบสารสนเทศและวิเคราะห์ระบบลูกค้า

• บริษัท บ.Thaisoft จากัด จำกัด ตำแหน่ง Database Supervisor ความรับผิดชอบ ขายและติดตั้งระบบฐานข้อมูล Oracle

• บริษัท Metro Machinery Co., Ltd ตำแหน่ง RPG Programmer ความรับผิดชอบ ขายและติดตั้งระบบฐานข้อมูล Oracle

Special Certification

• การพัฒนาความรู้ระบบ AI และ Image processing ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2563

• PLC and Industrial Internet of Things สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2563

• โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) หลักสูตร เทคโนโลยีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อ อุตสาหกรรม 4.0 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2562

• Software Odoo ERP บริษัท ACT Intelligent จำกัด 2562

• IoT for Logistics 4.0 กองโลจิสติกส์ 2562

• Smart Transportation กองโลจิสติกส์ 2562

• Strategic Change Management for Logistics Innovation 2562

• การประเมินและพัฒนาศักยภาพองค์กรด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 2562

• ที่ปรึกษาระบบ Enterprise Resource Planning : ERP เพื่อสถานประกอบการอุตสาหกรรม

• กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ บริษัท ACT 2561

• Digital Economy Service Provider (DESP) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2558

• ISO/IEC 17024 Internal Auditor MASCI 2557

• การผลิตแบบลีนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Lean & Green Production ) Oct 56 สถาบันยาน ยนต์ กรุงเทพฯ

• Green Productivity กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม March-May 56

• ERP for SME March 54-April 54

• การสร้างความแข็งแกร่งแก่ที่ปรึกษามืออาชีพ ด้านการจัดการ 2555

• Lean Production Consultant March 52-September 52 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

• WMS Software March 52-March 54

• English TOEFL course New Zealand May44-December 2544

• ORACLE Database & Application May 36-June 2544


Sponsored
หลักสูตร ขั้นตอน เทคนิค กระบวนการนำเข้า-ส่งออก และพิธีการศุลกากร สำหรับผู้ประกอบการ ( Important Rules of Export, Import and Customs Formality )

หลักการและเหตุผล         ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าห...

ดูรายละเอียด
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้ายุคใหม่ (Modern Inventory & Warehouse Management)

หลักการและเหตุผล     การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) สินค้าคงคลังมีวัตถุประสง...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อนันต์ ดีโรจนวงศ์

 • ทั้งหมด
 • อบรม KAIZEN
 • อบรม การผลิต/วางแผนการผลิต
 • อบรม จัดซื้อ
 • อบรม คลังสินค้าสมัยใหม่
 • อบรม บริหารจัดการคลังสินค้า
 • อบรม ลดต้นทุนคลังสินค้า
 • อบรม โลจิสติกส์ ซัพพลายเชน
 • อบรม บริหารงานคุณภาพ
 • อบรม พัฒนาทักษะพนักงานคลังสินค้า
 • อบรมเพิ่มผลผลิต
 • อบรม SIX SIGMA
 • อบรม Problem Solving
 • อบรม 5ส.
 • อบรม Time Management
 • อบรม เซฟตี้/จป./คปอ.
 • อบรม Digital transformation
 • เทคโนโลยี

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »