ทำอย่างไรจะทำให้การตรวจรับ-ตรวจจ่าย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

จำนวนคนดู 4327 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

การส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น สินค้าไม่ได้ขนาด ไม่ตรงสเปค สภาพไม่สมบูรณ์ สินค้าไม่ครบฯลฯ อาจเกิดจากสาเหตุหลายๆประการ ซึ่งการตรวจรับ-ตรวจจ่าย ก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด หรือ ทำให้ไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เนื่องจาก ในกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้า การรับ (การตรวจรับ) ถือว่าเป็นด่านแรกของการเริ่มเข้าสู่กระบวนการของการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า และการจ่าย (การตรวจจ่าย) เป็นกระบวนการสุดท้ายที่จะต้องตรวจสอบเพื่อความถูกต้องก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า ดังนั้นการพัฒนาทักษะการตรวจรับ–ตรวจจ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ต้นทุนไม่สูงขึ้น และ ลดข้อผิดพลาดให้เป็นศูนย์ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเชื่อถือและยอมรับจากลูกค้า เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าเมื่อได้รับสินค้า


วัตถุประสงค์ มีทัศนคติที่ถูกต้องและเห็นความสำคัญของการทำงานตรวจรับ-ตรวจจ่าย

                   มีทักษะและวิธีการที่ถูกต้องในการตรวจรับ-ตรวจจ่ายสินค้าและวัสดุ

                   มีแนวทางในการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และสามารถแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา

      ความหมายความสำคัญของการตรวจรับ-ตรวจจ่าย สินค้าและวัสดุภัณฑ์

     ความสำคัญของผู้ตรวจรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ที่มีต่อองค์กร

     ทัศนคติต่อการปฏิบัติงานด้านตรวจรับ- จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์

     การวางแผน การตรวจรับ / การตรวจจ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์

     กระบวนการ วิธีการ และ กิจกรรมในการปฏิบัติงานรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์

     เอกสารในการตรวจรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับ –จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

     หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในเวลาและนอกเวลา

     เทคนิคการปฏิบัติงานคนเดียวและเป็นทีม

     จิตสำนึกในการทำงานตรวจรับ-ตรวจจ่ายอย่างมีคุณภาพ : ละเอียดรอบคอบ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

     การป้องกันความผิดพลาดในการตรวจรับ- จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์

     Case study ปัญหาในการตรวจรับ – จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาSponsored
หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย

หลักการและเหตุผล          ในสภาพของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การขายจะประสบความสำเร็จหร...

ดูรายละเอียด
เติมแรงฮึด! ให้ลูกน้อง ด้วยการชมเชย

พลังแห่งการชมเชย เทคนิคการชมเชยให้ได้ใจลูกน้อง

ดูรายละเอียด
วิทยากร

ฐณวัฒน์ วุฒิอิสราพัชร์ (อ.แชมป์)

สำหรับองค์กร (โลจิสติกส์)

ประสบการโดยตรงด้าน โลจิสติกส์ , คลังสินค้า

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: คลังสินค้า, ตรวจรับ, ตรวจจ่าย