บันทึกสำเร็จ...

ดร.เสฏฐ์ธนา  ภัทรากัลยากุล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (การขาย, การตลาด)

จำนวนเข้าชม 8957 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรด้านการขายและการตลาด สอนสนุก ด้วยการสอนแบบ 4D Storytelling

ประวัติการศึกษา

• มหาวิทยาลัย นอร์ทกรุงเทพ, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

• มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด, Signature MBA สาขาการตลาด

• มหาวิทยาลัย สวนดุสิต, ปริญญาตรี ประชาสัมพันธ์

ประสบการณ์

• ธนาคารยูโอบี – ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

• ธนาคารซิตี้แบงค์ – ผู้จัดการฝ่ายบัญชีส่วนบุคคล

• บริษัท เอเชียพลัส ซีเคียวริตี้ - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

• ธนาคารไทยพาณิชย์ - Personal Banker

Sponsored
อบรม การขนส่งระหว่างประเทศ ( International Freight Forwarding ) อบรมในรูปแบบ Classroom ** มี work shop ทำใน Class**

หลักการและเหตุผล     ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกหรือนำเข้า ผู้ให้บริการโลจิสติ...

ดูรายละเอียด
การบริหารจัดการคลังสินค้าและลดต้นทุนสินค้าคงคลังด้วยหลักการไคเซ็น (Warehouse Management and Inventory Cost Reduction with Kaizen)

หลักการและเหตุผล      การบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในก...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ดร.เสฏฐ์ธนา ภัทรากัลยากุล

 • ทั้งหมด
 • อบรม พัฒนาทักษะการให้บริการ
 • อบรม การขาย
 • อบรม Teamwork
 • อบรม พัฒนากลยุทธ์ Strategic Development
 • อบรม จัดซื้อ
 • อบรม Customer Complaint
 • อบรม Time Management
 • อบรม HRD
 • อบรม บุคลิกภาพและการพูด
 • อบรม HR
 • อบรม Communication Skill
 • อบรม Business Development
 • อบรม Leadership
 • อบรม Train the Trainer
 • อบรม Speaking
 • อบรม Thinking
 • อบรม emotional intelligence
 • อบรม บัญชี
 • อบรม Service Mind
 • อบรม Presentation skill
 • อบรม Problem Solving
 • อบรม Project management
 • อบรม การตลาด
 • อบรม Knowledge Management
 • อบรม Coaching & Mindset
 • อบรม Growth Mindset
 • อบรม Work Improvement/Motivation
 • อบรม หัวหน้างาน (Supervisor)