บันทึกสำเร็จ...

อ.โต๋

เสฏฐ์ธนา  ภัทรากัลยากุล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การขาย, การตลาด)

จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรด้านการขายและการตลาด สอนสนุก ด้วยการสอนแบบ 4D Storytelling

ประวัติการศึกษา

• มหาวิทยาลัย นอร์ทกรุงเทพ, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

• มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด, Signature MBA สาขาการตลาด

• มหาวิทยาลัย สวนดุสิต, ปริญญาตรี ประชาสัมพันธ์

ประสบการณ์

• ธนาคารยูโอบี – ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

• ธนาคารซิตี้แบงค์ – ผู้จัดการฝ่ายบัญชีส่วนบุคคล

• บริษัท เอเชียพลัส ซีเคียวริตี้ - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

• ธนาคารไทยพาณิชย์ - Personal Banker

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อ.โต๋ เสฏฐ์ธนา ภัทรากัลยากุล

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »