หลักสูตร การตรวจประเมินภายในมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2563

รหัสหลักสูตร: 66963

จำนวนคนดู 1115 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การตรวจประเมินภายในมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2563
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

กระทรวงแรงงานได้ประกาศกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้บรรทัดฐานการปฏิบัติต่อแรงงานที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจประกอบด้วยข้อกำหนด 2 ส่วนหลัก 1) ระบบการจัดการแรงงาน เป็นระบบการจัดการคุณภาพ เพื่อประกันว่าการปฏิบัติต่อแรงงานจะสอดคล้องกับข้อกำหนด อย่างมีคุณภาพ มีการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องและยั่งยืน 2) สิทธิแรงงาน และการคุ้มครอง มีเนื้อหาอ้างอิงมาจากอนุสัญญาองค์การแรงงาน ระหว่างประเทศ โดยอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายแรงงานที่บังคับใช้ อยู่ในปัจจุบัน และข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่นที่รวมอยู่ในเงื่อนไขทางการค้า เพื่อให้บริษัทสามารถ เข้าใจถึงแนวปฏิบัติ และการตรวจประเมินภายใน หมายถึง การตรวจสอบว่าการทำกิจกรรมต่าง ๆขององค์กรมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ดังนั้น

วัตถุประสงค์

  1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมินภายในการวางแผนการตรวจ,เข้าใจถึงเทคนิคในการตรวจประเมินการตั้งคำถาม, การสัมภาษณ์,การสุ่มตัวอย่างและการรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมิน

  2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนใบ (CARs) ที่แสดงถึงข้อเท็จจริงและเป็นประโยชน์กับผู้ถูกตรวจประเมิน รวมถึงกระบวนการแก้ไข

  3 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนรายงานผลการตรวจประเมินให้ผู้บริหารทราบ


หัวข้ออบรมสัมมนา

ความหมายของการตรวจประเมินภายใน

ประเภทของการตรวจประเมินภายใน

จุดประสงค์ของการตรวจประเมินภายใน

การบริหารการตรวจประเมินมรท.

    •หน้าที่,ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินและผู้ถูกตรวจประเมิน

    •การวางแผน และการเตรียมการตรวจประเมิน

    •การดำเนินการตรวจประเมิน

    •หลักการเขียนสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

การรายงานผลการตรวจประเมิน

การติดตามผลการแก้ไข


ลักษณะการเรียนรู้

บรรยายให้คำปรึกษา และแนะนำ


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารงานและฝ่ายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การตรวจประเมินภายในมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2563
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การตรวจประเมินภายในมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2563, CARs, การบริหารการตรวจประเมินมรท., จุดประสงค์ของการตรวจประเมินภายใน, หลักการเขียนสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด