เทคนิคการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis)

จำนวนคนดู 1448 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis)
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการสร้างผลกำไรและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญของผู้ประกอบการทั้งด้านการผลิตและบริการ การให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้กระบวนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ รวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ มีการเตรียมการสำหรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากที่ได้ทำการตัดสินใจไปแล้ว ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เช่น ลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไขการรอคอยงานการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรภายในได้ เป็นต้น

หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างเป็นระบบและรู้ถึงสาตุที่แท้จริง เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในทุกระดับและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาประจำวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย


วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างเป็นระบบ

เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ 

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม 

เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคคลากรภายในหลังการฝึกอบรม 

เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี 

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

    - การมองปัญหาของแต่ละบุคคล 

   - ปัญหาที่เกิดจากการสื่อสาร 

   - การหาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ รู้จักการใช้ QC 7 Tools 

   - กระบวนการคิดรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการตัดสินใจแก้ไขปัญหา  

   - เกี่ยวกับปัญหา และการตัดสินใจ 

      ปัญหา คืออะไร / สาเหตุหลักของปัญหา 

      การตัดสินใจ คืออะไร / ประเภทของการตัดสินใจ 

   - กระบวนการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ    

      การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis) 

      การออกแบบการแก้ไขปัญหา (Design Phase) 

      การตัดสินใจเลือกวิธีที่จะแก้ปัญหา (Decision Making) 

      การนำไปปฏิบัติ (Implementation Phase) 

      การตรวจสอบ (Monitoring Phase) 

   - เครื่องมือในการวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์รากเหง้าปัญหา 

 Cause and Effect Analysis (CE analysis) 

 Why-Why Analysis 

   - แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 

   - Workshop 1 การแก้ไขปัญหาด้วยทีม 

   - Workshop 2 การวิเคราะห์ผลลัพธ์หลังการแก้ไข 

   - Workshop 3 การค้นหาปัญหาและกระบวนการแก้ไข 

กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการสัมมนา

    1. การบรรยาย 40 %

    2. เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

    3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

          1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง 

          2.ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น 

          4.ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

          5.ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา, Root Cause Analysis, Root Cause, Analysis

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี