กลยุทธ์และเทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปีแบบ Win-Win เพื่อรักษาคนเก่ง จูงใจใจมืออาชีพและมีประสิทธิภาพเชิงต้นทุน

รหัสหลักสูตร: 59727

จำนวนคนดู 373 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของการบริหารค่าจ้างเงินเดือนและการจ่ายโบนัส

2. ได้ทราบเทคนิค เครื่องมือ กลยุทธ์ใหม่ๆ และแนวโน้มทั้งจากต่างประเทศและในประเทศเกี่ยวกับการจ่ายโบนัส ผลตอบแทนและสวัสดิการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

3. ผู้เข้าอบรมสามารถนาข้อมูลและความรู้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้กับภารกิจการปรับค่าจ้างเงินเดือนประจาปี การกาหนดแผนการจ่ายผลตอบแทน และเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านอื่นๆ เช่น การสร้างความภักดีผูกพันบุคลากร (Employee Engagement) และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Performance Development and Planning)

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. Update และ Share สถานการณ์การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจาปีที่ผ่านมาของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ

2. วิเคราะห์เจาะลึกแนวโน้มการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจาปี 2019-2020

3. กระบวนการเสนอขออนุมัติงบประมาณการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจาปี

- ควรจะมีข้อมูลประกอบการนาเสนออะไรบ้าง

- กรณีบริษัทมีผลประกอบการไม่ดี จะมีเทคนิคการนาเสนออย่างไร

4. รูปแบบการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจาปี มีกี่รูปแบบ แต่ละวิธีมีการจ่ายอย่างไร รวมทั้งข้อดี-ข้อเสียของแต่ละวิธี? จากอดีตสู่ปัจจุบันและมองไปในอนาคต 

5. เทคนิคและยุทธวิธีการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือน เพื่อให้เกิดประสิทธิผล มีประสิทธิภาพและเกิดความเป็นธรรม (Win-Win)

- ทิศทางและปัจจัยอะไรบ้างที่ใช้ประกอบการพิจารณาวิธีการจ่ายเงินโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี 

- การสารวจค่าจ้าง การวิเคราะห์ข้อมูลภายในและภายนอกหรือผลสารวจ เพื่อกาหนดแนวทางปฏิบัติ

- เทคนิคการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและไม่ให้เกินงบประมาณ

6. ยุทธวิธีการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนให้สอดคล้องกับนโยบายค่าจ้างและโครงสร้างเงินเดือน

- การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจาปี กับลักษณะโครงสร้างเงินเดือนแบบต่าง ๆ

- การประเมินค่างาน การจัดชั้นงาน โครงสร้างเงินเดือน และการประเมินผลงาน เกี่ยวข้องกับ

การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจาปี หรือไม่ อย่างไร ?

7. ปัญหา ที่มักจะเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข

- กรณีพนักงานมีเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ากว่าโครงสร้างเงินเดือน

- กรณีไม่มีโครงสร้างเงินเดือน

- กรณีปัญหาจากการกาหนด Forced Ranking ผลงาน

- หากไม่กาหนด Forced Ranking ผลงาน จะมีวิธีจัดสรรการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือน อย่างไร ?

- หากมีการปรับค่าจ้างขั้นต่า หรือปรับโครงสร้างเงินเดือน ในช่วงปรับค่าจ้างประจาปี จะมีวิธีการ

ปรับค่าจ้างอย่างไร ? ฯลฯ

8. สรุปเนื้อหาการเรียนรู้ ถาม – ตอบไขปัญหาที่นักบริหารและ HR อยากรู้ แลกเปลี่ยนมุมมองและทัศนะ

Sponsored
การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Raw Material Planning)

บทนำผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อ ไม่จำเป็นต้องทำงานในตำแหน่งจัดซื้อ เนื่องจากการ...

ดูรายละเอียด
การทำข้อตกลงในงานจัดซื้อ..อย่างมืออาชีพ (Purchasing Agreement as Professional)

การทำข้อตกลงในงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ (Purchasing  Agreement as Professional)การทำข้อต...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการจ่ายโบนัสประจำปี, เทคนิคการปรับเงินเดือนประจำปี, การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจาปี 2019-2020, ็HR