บันทึกสำเร็จ...

พลกฤต  โสลาพากุล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, งานธุรการ เลขานุการ)

จำนวนเข้าชม 106861 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการพัฒนาองค์กร

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาการจัดการ

ประสบการณ์

 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 7 ปี
 • หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง 6 ปี

วิทยากรอบรมพนักงานหลักสูตร (In-House Training)

 • หลักสูตร กฎหมายแรงงานเบื้องต้น และกฎหมายประกันสังคมที่หัวหน้างานควรรู้
 • หลักสูตร ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีศุลกากร
 • หลักสูตร GMP & HACCP Requirement
 • หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 Requirement)
 • หลักสูตร การบริหารงานบุคคลที่หัวหน้างานควรรู้ (HR FOR NON HR)
 • หลักสูตร การคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจในสไตล์ผู้นำ
 • หลักสูตร เทคนิคการทำงบประมาณโครงการ
 • หลักสูตร เทคนิคการติดตามหนี้และการบริหารลูกหนี้
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน
 • หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO – REN – SO
 • หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ออกแบบตามหน่วยงาน หรือองค์กรเสนอ)

คุณวุฒิ – เกียรติประวัติ

 • ปริญญาโทการจัดการ
 • ประกาศนียบัตร Lead/Auditor ISO 9001 : 2015 Certificated by IRCA
 • ประกาศนียบัตร Lead/Auditor ISO 14001:2015 Certificated by IRCA
 • การสร้างและพัฒนาที่ปรึกษาเชิงธุรกิจ กิจกรรมการพัฒนาที่ปรึกษาด้านการวินิจฉัยสถานประกอบการ (Shindan) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภายใต้การกำกับของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • เสริมทักษะที่ปรึกษา ภายใต้การกำกับของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • การจัดทำมาตรฐานฮาลาล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • การจัดทำมาตรฐาน 5 ส สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • การจัดการความปลอดด้านวิศวกรรม สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยจังหวัดระยอง
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับหัวหน้างาน (NPC Safety บริษัทในกลุ่ม ปตท.)
 • INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001,14001 บริษัท ไอเทป จำกัด
 • INTERNAL AUDIT OF INTEGRATED MANAGEMENT 9001,14001 บริษัท ไอเทป จำกัด
 • ISO9001:2008:2008 Quality Management System มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
 • พรบ.อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 7
 • การอบรม E-Service สำนักงานประกันสังคมระยอง สำนักงานประกันสังคม
 • การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และปัญหาภาษีอากรพร้อมสิทธิประโยชน์ กรมส่งเสริม BOI
 • การบัญชีภาษีอากรภาคปฏิบัติ 36 ชั่วโมง สถาบันฝึกอบรมการบัญชีภาษีอากรภาคปฏิบัติ Creative Accounting Academy
 • สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานที่ปรึกษา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • โอกาสงานที่ปรึกษาในฐานะโค้ช กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • การยื่นลดหย่อนภาษี 200% ตาม พรบ.พัฒนาฝีมือแรงงาน” ไม่รู้ไม่ได้” บริษัท สมาร์ทเทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • Certify HRM for non HR สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • CERTIFY LABOR LAWS FOR EXECUTIVE AND HR สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)
 • TRAIN THE TRAINERS บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด
 • ก้าวทันมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)


ผลงานวิทยากรบางส่วน

 • บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จํากัด (มหาชน)
 • บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด
 • บริษัท สหไพศาลอินดัสทรี จํากัด
 • บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
 • บริษัท สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรม จำกัด
 • บริษัท พี พี ออนไทม์ จำกัด
 • บริษัท เค-99 พลาสเทค จํากัด
 • บริษัท เบเคอร์ ฮิวช์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
 • กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
 • บริษัท Grolier International
 • โรงแรมมาเจสติก แกรนด์
 • การประปานครหลวง
 • วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • บุคลากรศาลแขวงดอนเมือง
 • สำนักงานคณะกรรมการศาลยุติธรรม
 • สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จํากัด
 • บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • ฯลฯ
Sponsored

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย พลกฤต โสลาพากุล

 • ทั้งหมด
 • ระบบมาตรฐานและคุณภาพ
 • การวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร
 • การผลิต
 • การพัฒนาตนเอง
 • การพัฒนาทีม
 • ทักษะความชำนาญทั่วไป
 • ฝ่ายบุคคล
 • การพัฒนามุมมอง
 • การบริหารธุรกิจ
 • การบริหาร
 • กฎหมาย
 • การจัดการเวลา
 • การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล
 • บัญชี การเงินและภาษี
 • กฎหมายแรงงาน การจ้างงาน
 • งานประเมิน
 • การสื่อสาร
 • การเข้าสังคม
 • การโค้ชชิ่ง

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »