บันทึกสำเร็จ...

พลกฤต  โสลาพากุล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, งานธุรการ เลขานุการ)

จำนวนเข้าชม 114890 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการพัฒนาองค์กร

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาการจัดการ

ประสบการณ์

 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 7 ปี
 • หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง 6 ปี

วิทยากรอบรมพนักงานหลักสูตร (In-House Training)

 • หลักสูตร กฎหมายแรงงานเบื้องต้น และกฎหมายประกันสังคมที่หัวหน้างานควรรู้
 • หลักสูตร ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีศุลกากร
 • หลักสูตร GMP & HACCP Requirement
 • หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 Requirement)
 • หลักสูตร การบริหารงานบุคคลที่หัวหน้างานควรรู้ (HR FOR NON HR)
 • หลักสูตร การคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจในสไตล์ผู้นำ
 • หลักสูตร เทคนิคการทำงบประมาณโครงการ
 • หลักสูตร เทคนิคการติดตามหนี้และการบริหารลูกหนี้
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน
 • หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO – REN – SO
 • หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ออกแบบตามหน่วยงาน หรือองค์กรเสนอ)

คุณวุฒิ – เกียรติประวัติ

 • ปริญญาโทการจัดการ
 • ประกาศนียบัตร Lead/Auditor ISO 9001 : 2015 Certificated by IRCA
 • ประกาศนียบัตร Lead/Auditor ISO 14001:2015 Certificated by IRCA
 • การสร้างและพัฒนาที่ปรึกษาเชิงธุรกิจ กิจกรรมการพัฒนาที่ปรึกษาด้านการวินิจฉัยสถานประกอบการ (Shindan) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภายใต้การกำกับของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • เสริมทักษะที่ปรึกษา ภายใต้การกำกับของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • การจัดทำมาตรฐานฮาลาล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • การจัดทำมาตรฐาน 5 ส สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • การจัดการความปลอดด้านวิศวกรรม สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยจังหวัดระยอง
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับหัวหน้างาน (NPC Safety บริษัทในกลุ่ม ปตท.)
 • INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001,14001 บริษัท ไอเทป จำกัด
 • INTERNAL AUDIT OF INTEGRATED MANAGEMENT 9001,14001 บริษัท ไอเทป จำกัด
 • ISO9001:2008:2008 Quality Management System มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
 • พรบ.อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 7
 • การอบรม E-Service สำนักงานประกันสังคมระยอง สำนักงานประกันสังคม
 • การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และปัญหาภาษีอากรพร้อมสิทธิประโยชน์ กรมส่งเสริม BOI
 • การบัญชีภาษีอากรภาคปฏิบัติ 36 ชั่วโมง สถาบันฝึกอบรมการบัญชีภาษีอากรภาคปฏิบัติ Creative Accounting Academy
 • สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานที่ปรึกษา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • โอกาสงานที่ปรึกษาในฐานะโค้ช กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • การยื่นลดหย่อนภาษี 200% ตาม พรบ.พัฒนาฝีมือแรงงาน” ไม่รู้ไม่ได้” บริษัท สมาร์ทเทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • Certify HRM for non HR สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • CERTIFY LABOR LAWS FOR EXECUTIVE AND HR สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)
 • TRAIN THE TRAINERS บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด
 • ก้าวทันมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)


ผลงานวิทยากรบางส่วน

 • บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จํากัด (มหาชน)
 • บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด
 • บริษัท สหไพศาลอินดัสทรี จํากัด
 • บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
 • บริษัท สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรม จำกัด
 • บริษัท พี พี ออนไทม์ จำกัด
 • บริษัท เค-99 พลาสเทค จํากัด
 • บริษัท เบเคอร์ ฮิวช์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
 • กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
 • บริษัท Grolier International
 • โรงแรมมาเจสติก แกรนด์
 • การประปานครหลวง
 • วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • บุคลากรศาลแขวงดอนเมือง
 • สำนักงานคณะกรรมการศาลยุติธรรม
 • สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จํากัด
 • บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • ฯลฯ
Sponsored
หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective warehouse and inventory management)

ยืนยันจัดอบรม วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00-16.00 น. อบรมผ่านระบบ Zoom และรูปแบบ Clas...

ดูรายละเอียด
เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกเพื่อให้ได้คน “เก่ง และ ดี” อย่างมืออาชีพ

หลักการและเหตุผลการสัมภาษณ์และคัดเลือกคนในปัจจุบัน ถือเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งขึ้น เพร...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย พลกฤต โสลาพากุล

 • ทั้งหมด
 • อบรม ISO 9001
 • อบรม HRD
 • อบรม Leadership
 • อบรม excel/Word/Powerpoint
 • อบรม Knowledge Management
 • อบรม 5ส.
 • อบรม HRM
 • อบรมเพิ่มผลผลิต
 • อบรม บัญชี
 • อบรม ISO 14001
 • อบรม HR
 • อบรม Risk management
 • อบรม มาตรฐานอื่นๆ
 • อบรม มาตรฐานอาหาร
 • อบรม มาตรฐานอาหาร
 • อบรม Growth Mindset
 • อบรม พัฒนากลยุทธ์ Strategic Development
 • อบรม Work Improvement/Motivation
 • อบรม SIX SIGMA
 • อบรม กฎหมาย
 • อบรม Thinking
 • อบรม บริหารงานคุณภาพ
 • อบรม Business Development
 • อบรม Time Management
 • การวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • อบรม การผลิต/วางแผนการผลิต
 • อบรม Project management
 • อบรม Teamwork
 • อบรม หัวหน้างาน (Supervisor)
 • อบรม Problem Solving
 • อบรม Train the Trainer
 • อบรม KAIZEN
 • อบรม Coaching & Mindset
 • อบรม Communication Skill
 • อบรม นำเข้า ส่งออก
 • อบรม บริหารจัดการคลังสินค้า
 • อบรม creativity
 • อบรม Customer Complaint
 • อบรม ผู้บริหาร (Manager)
 • อบรม Speaking
 • อบรม ลดต้นทุนคลังสินค้า
 • อบรม Responsibility
 • อบรม เซฟตี้/จป./คปอ.
 • อบรม พัฒนาทักษะการให้บริการ

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »