เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

การจัดการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร ( Knowledge Management: KM )

รหัสหลักสูตร: 65686

จำนวนคนดู 322 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การจัดการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร ( Knowledge Management: KM )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     การจัดการความรู้ ( Knowledge Management: KM ) เป็นสิ่งสำคัญที่บุคคลากรในองค์กรสามารพัฒนาตนเองโดยการสร้างความรู้จากการสร้าผลงานให้กับองค์กร แต่หากความรู้ไม่ได้มีการจัดการให้เป็นระบบย่อมไม่ดีแน่ “คน” ถือเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญกับองค์กร เพราะ “คน” ได้รับความรู้มาจากประสบการณ์การทำงานรวมทั้งวิธีปฏิบัติที่เกิดจากทักษะความสามารถส่วนบุคคลโดยสามารถรวบรวมผ่านวิธีการต่างๆ

     หากองค์กรต้องการอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องมีการจัดการกับสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของบุคคลากรอย่างเป็นระบบโดยการนำความรู้และประสบการณ์ของบุคคลกรที่ทรงประสิทธิภาพมาจัดการความรู้ (Knowledge Management) มาเป็นเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนำความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

     หลักสูตรการจัดการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร( Knowledge Management: KM ) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อสร้างผู้นำพลังบวก เพื่อดึงศักยภาพของคนมาบรรจุไว้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความคิดในการบริหารงาน การบริหารคน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผลและขีดความสามารถในการแข่งขันได้


วัตถุประสงค์ (Objective)

     1. เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และการจัดการความรู้ (Knowledge Management) อย่างเป็นระบบเพื่อเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและขีดความสามารถขององค์กร

     2. เพื่อให้บุคคลกร เรียนรู้ในการใช้เครื่องมือจัดการความรู้รวมทั้งการจดทำแผนปฏิบัติการความรู้ในองค์กร

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 • Check in ก่อนเรียนรู้
 • กรอบแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้
 • ความหมาย และความสำคัญขององค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้
 • ลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้
 • การใช้กลยุทธ์ในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
 • 7 ขั้นตอนในกระบวนการจัดการความรู้
            - การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification)

            - การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation andAcquisition)

            - แนวทางการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ (Knowledge Organization)

            - การประมวลกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)

            - การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)

            - การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing)

            - การเรียนรู้ (Learning)

Workshop 1: การบวนการจัดการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน in Practice

  1. การนำเครื่องมือในการจัดการความรู้

        - การเพิ่มศักยภาพของตนเอง (Personal mastery)

        - การมุ่งสะท้อนความคิด (Mental models)

        - การมีส่วนร่วมทางความคิด (Share vision)

        - การทำงานร่วมกัน (Team learning)

        - การคิดอย่างเป็นระบบ (System thinking)

Workshop 2: Group Coaching by Points of You

  1. การสื่อสารการประยุกต์ใช้องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

  2.ปัจจัยสนับสนุน และตัวชี้วัดความสำเร็จในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ประสบผลสำเร็จ

Workshop 3: การบวนการ CFR in Practice (Conversation,Feedback, Cognition)

   1. Check-out การเรียนรู้ ถาม-ตอบ

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

 • 9.00-16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย Coaching กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม

อุปกรณ์ที่ใช้ :Other

 • LCD - Flip Chart - Microphone - Classroom and Workshop

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • ผู้ทำงานเกี่ยวกับด้านบริหารคน บริหารงาน พัฒนาองค์กร
 • ผู้บริหาร ผู้นำทุกระดับ

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การจัดการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร ( Knowledge Management: KM )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร, อบรมKnowledge Management: KM

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด