การเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองมาตรฐานเข้าสู่ระบบ ISO 9001:2015

จำนวนคนดู 350 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
     ปัจจุบันในการปฏิบัติงานในทุกองค์กรได้มีการขอรับรองมาตรฐานเข้าระบบ ISO แล้วเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและมีความน่าชื่อถือในระบบการทำงานแก่ลูกค้า และเป็นมาตรฐานให้พนักงานทุกคนในการทำงาน แต่ยังมีอีกหลายองค์กรที่กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานเข้าระบบ ISO แต่ประสบปัญหา ในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านบุคลากรที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในระบบด้านเอกสาร ซึ่งหากไม่สามารถขอรับรองมาตรฐานเพื่อขอระบบ ISO ได้แล้ว อาจทำให้เกิดผลกระทบในหลายๆ ด้านต่อธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ ดังนั้น หลักสูตร “ การเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองมาตรฐานเข้าสู่ระบบ ISO 90012015 ” จึงเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยให้พนักงานของท่านได้เข้าใจความสำคัญของระบบ ISO รวมถึงแนวทางในการเขียนเอกสาร และการจัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่ต้องใช้เพื่อขอรับรองมาตรฐานเพื่อเข้าระบบ ISO เช่น การเขียน ROCEDURE, WORKINSTRUCTION, การจัดทำ SUPPORTING DOUCMENT, การเขียนปิดใบ CAR, การเขียนคำขอแก้ไขเอกสารใบ DAR รวมแนวทางการจัดทำความเสี่ยง เพื่อให้ถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของระบบ ISO

วัตถุประสงค์ / สิ่งที่คุณจะได้รับ 

1.เพื่อใหผู้ที่เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงความสำคัญในระบบ ISO

2.ทราบถึงเอกสารต่างๆ ที่ใช้ต้องใช้ในระบบ ISO

3.ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการเขียนเอกสารต่างๆ

4.ทราบถึงการจัดทำแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ

5.ทราบถึงการกำหนดหน้าที่ในการดูแลเอกสาร

6.ทราบถึงเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO

7.ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงแนวทางในการจัดทำ KPI

8.ทราบถึงแนวทางในการจัดทำความเสี่ยงตามระบบ ISO

9.ทราบถึงแนวทางในการควบคุมจัดเก็บเอกสาร และระยะเวลาการทำลาย

10.ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงแนวทางในการจัดทำรายงาน เพื่อใช้ในการประชุมทบทวนคุณภาพ

11.ทราบถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาในการเข้าสู่ระบบ ISO


หัวข้ออบรมสัมมนา

1.ความสำคัญการขอรับรองมาตรฐานเพื่อเข้าสู่ระบบ ISO

2.เอกสารที่ต้องใช้ในระบบ ISO

3.การออกแบบฟอร์ม และจัดทำแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ

4.การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลเอกสาร

5.การจัดเก็บเอกสารในการควบคุมและทำลาย

6.แนวทางในการเขียน และจัดทำเอกสารของแต่ละหน่วยงาน

     6.1 ROCEDURE (การกำหนดวัตถุประสงค์ คำนิยาม ขอบเขต เอกสารอ้างอิงและแบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดระเบียบวิธีปฎิบัติ)

     6.2 WORKINSTRUCTION (การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน)

     6.3 การจัดทำ SUPPORTING DOUCMENT

     6.4 การเขียน CAR, การเขียนคำขอแก้ไขเอกสารใบ DAR

7. แนวทางในการกำหนดและจัดทำ KPI

8.แนวทางในการกำหนดและจัดทำความเสี่ยงตามระบบ ISO

9.การจัดทำรายงานเพื่อใช้ในการประชุมทบทวนคุณภาพ

10.การกำหนดและแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในตามระบบ ISO

11.ปํญหาและแนวทางในการแก้ไขในด้านต่างๆ


Sponsored
เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบ ISO 9001:2015

บทนำ หน่วยงานควบคุมคุณภาพในทุกๆ องค์กร นับว่าเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารงานคุณภาพขององค...

ดูรายละเอียด
ทำวารสารสัมพันธ์ให้ถูกใจผู้ให้ โดนใจผู้รับ

ในยุคที่ทุกคนกระหายข้อมูลข่าวสารที่มีคุณค่า ได้ประโยชน์ และถูกต้อง จึงจำเป็นที่ทุกองค์ก...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, โลจิสติกส์, คลังสินค้าและจัดซื้อ, การพัฒนาตนเอง)

วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้าขนส่ง จัดซื้อ การบริหารงานภายในองค์กร การพัฒนาบุคคากร วิทยากรและวิทยากรที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน อาจารย์สอนพิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ที่ปรึกษาอิสระ และนักเขียนอิสระ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: จี ทอล์ค, อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี, การสร้างวิทยากรฝึกอบรมให้เป็นมืออาชีพ, การขนส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุน, แนวทางในการทำงานคลังสินค้า