บันทึกสำเร็จ...

ธีรทูล  แก้วเครือคำ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (การวางแผนเชิงกลยุทธ์, โลจิสติกส์, คลังสินค้า, อบรมจัดซื้อ)

จำนวนเข้าชม 6096 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรและท่ปีรึกษาด้านบริหารงานจัดซื้อ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ประวัติการศึกษา

 Ph.D. Candidate (Engineering Management) Dhurakij Pandit University

 Master Of Business Administration (MBA) Kasetsart University

 Master Of Science In Information Technology (Ms.IT) Sripatum University

 Bachelor Of Arts In Business Management Rajaphat Institute Chankasem

ประสบการณ์

 SVP -Procurement บริษัท ไทยฟู้ ดส์กรุ๊ป จ ากัด

 Senior Purchasing Manager บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์สโตร์ จ ากัด (มหาชน)

 AVP -Procurement & Asset บริษัท สยามพิวรรธน์ จ ากัด

 Purchasing Manager บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน)

 Purchasing Manager บริษัท เอส บี อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จ ากัด (มหาชน)

 Sourcing & Purchasing Manager บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน )

 Procurement Team Leader บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)

 ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติและบริหารงานในสายงานจัดซื้อและซัพพลายเชนกว่า 20ปี

 ได้รับเชิญเป็นวิทยากร “Stratigic Procurement Discussion” ให้SCG CEMENT

 วิทยากรบรรยายและฝึกอบรมให้กับบริษัทชั้นน าต่าง ๆ เช่น SAMSUNG,MISTINE, Coca-Cola,Vega

Automation etc.


ความเชี่ยวชาญพิเศษ

 นวัตกรรมการจัดการความสัมพันธ์และความสาเร็จของลูกค้า (Innovation to Customer Success Management)

 Customer Success ,Leading to the Business Sustainable

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Information Technology for Management)

 การพัฒนาการการขายด้วยวิธีการ Solutions Selling Methodology

 การพัฒนานโยบาย ระเบียบวิธีการจัดซื้อ จัดหา และโซ่อุปทาน

(Procurement & Supply Chain Procedure And Policy Development.

 การพัฒนาระบบบริหารงานจัดซื้อ จัดหาเชิงกลยุทธ์ (Strategic Procurement Development)

 การพัฒนาระบบบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics & Supply chain Development)

 การพัฒนาต้นทุนวัสดุเพื่อการผลิต (Production cost improvement)

 การพัฒนาคุณภาพโดยรวมและโซ่คุณค่าทั่วทั้งองค์กร (Total Quality & Value Chain Management)

 การบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อและซัพพลาย (Procurement And Supply Risk Management)

 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในงานจัดซื้อ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

( Applied Information Technology for Procurement, Logistics And Supply Chain Management)

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

 Keynote Speaker of “ Customer Success ,Leading to the Business Sustainable” at Thailand AUTOMATION EXPO 2020 ,Pattaya Chanburi.

 Keynote Speaker of “Green Procurement” at Thailand AUTOMATION EXPO 2019

 Keynote Speaker Of “Digital Transformation in Procurement” For SCG.

 Keynote Speaker Of “Strategic Sourcing Options” For Stock Exchange Thailand.

 Keynote Speaker Of “Digital Transformation in Supply chain” For AUTOMACH 2018.

 Keynote Speaker Of “Digital Transformation in Sale strategy” For AUTOMACH 2019.

 Keynote Speaker And Senior Consultant Of Procurement ,Logistics And Supply Chain Of Alpha Management Consultant Company Limited.

 More Than 20 Years Of Direct Experience In Procurement And Supply Management.

 Keynote Speaker Of “Strategic Procurement Discussion” For SCG.

 Keynote Speaker Of “Smart Exporter Project” For Department Of International Trade Promotion, Ministry Of Commerce, Thailand.

 Keynote Speaker Of “To Build The Logistics And Supply Chain Manager As The World Class Professional Project” For Department Of Primary Industries And Mines ,Thailand.

 Keynote Speaker Of “Profitability Procurement” for Department of Industry Promotion ,Thailand.

 Keynote Speaker Of “Cross Border Trading & Supply Management” for Department of Industry Promotion ,Thailand.

 Keynote Speaker Of “Digital CRM” For Panyapiwat Institute of Management.

 Keynote Speaker Of “TOR & Contract Management” For EGAT Bangpakong.

 Keynote Speaker Of Procurement And Supply Management For Leading University.

 Project Pilot team : ERP improvement & implementation , SCG

 Project leader : ERP improvement & implementation, PTG energy

 Project Advisor : ERP improvement & implementation, Thai foods group

 Business Setup ; CementThai HomeMart, Central Store etc.

 นวัตกรรมการจัดการความสัมพันธ์และความสาเร็จของลูกค้า (Innovation to Customer Success Management)

 Customer Success ,Leading to the Business Sustainable

 การปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Transformation in IT )

 เทคนิคการเพิ่มยอดขายแบบ Solutions Selling

 เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างและบริการทางวิศวกรรม

 เทคนิคกระตุ้นยอดขายในร้านค้าปลีก (Techniques to boost sales in retail stores)

 เทคนิคการบริหารงานขายยุค 4.0 (Sales 4.0 Management Techniques)

 การปฏิรูปซัพพลายเชนสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation in Supply chain )

 การพัฒนา Business Model Canvas

 การจัดระเบียบและวิธีการจัดซื้ออย่างมือโปร (Professional Procurement Policy And Manual)

 การจัดหาเชิงกลยุทธ์ (Strategic Sourcing Option)

 การบริหารโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับโลก (Global Logistics & Supply chain Management)

 หลักปฏิบัติการจัดซื้อ (Principle Of Purchasing Operation)

 เก็บ Saving อย่างมืออาชีพ (Cost Saving Guidance)

 เทคนิคการจัดซื้อสร้างกาไร (Profitability Procurement Techniques)

 เทคนิคการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง (Inventory & Warehouse ManagementTechniques)

 กลยุทธ์บริหารการจัดหาและซัพพลายเชนอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Procurement Strategy & Supply Chain management)

 เทคนิคการประกวดราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง (Tendering Techniques)

 กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในงานจัดซื้อและซัพพลาย (Procurement Risk Management)

 ยุทธศาสตร์การวิเคราะห์ยอดใช้จ่ายในการจัดซื้อและซัพพลาย (Strategic Spend Analysis)

 การประเมินผลงานฝ่ายจัดซื้อและการรายงาน (Procurement Perfomance Measuring And Reporting)

 การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ (Strategic Planning In Purchasing)

 ยุทธศาสตร์การจัดซื้อเพื่องานก่อสร้างและงานวิศวกรรม(Procurement Strategies for Construction & Engineering work)

 กลยุทธ์การจัดหาไร้พรมแดน (Strategic Global Sourcing)

 การตรวจสอบงานจัดซื้อ (Procurement Audit)

 บทบาทฝ่ายจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร (Ideal Purchasing Role)

 การตลาดในยุคดิจิทัล (Maketing@Digital Age)

 การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยดิจิทัล (Digital CRM)

 การพัฒนาต้นทุนวัสดุเพื่อการผลิต (Production cost improvement)

 เทคนิคการร่าง TOR และเกณฑ์การเลือกผู้ขายในงานซื้อสินค้ามูลค่าสูง(ภาคปฎิบัติ)

 เทคนิคการบริหารสัญญาจ้างเหมาบริการ (Outsourcing Contract Management Techniques)

 Lean in Supply Chain Management

 ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สาหรับนักจัดซื้อ

 การขจัดความสูญเปล่าออกจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

 วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์

 การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

 การบริหารงานจัดซื้อและการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

 วิธีวัดผลงานจัดซื้อและการทารายงานจัดซื้อ

 การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ

 การจัดการ SRM เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อ

 บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร (Ideal Purchasing Role)

 หลักเกณฑ์สาคัญในกระบวนการจัดซื้อ

 ยุทธศาสตร์การลดต้นทุนในการจัดซื้อ

 การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์

 ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก

 จริยธรรมและจรรยาบรรณ สาหรับผู้เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดหา

 กรอบการพัฒนางานจัดซื้อจัดหายุคใหม่

 การปฏิรูปงานจัดซื้อจัดหาสู่ยุคดิจิทัล

 เคล็ดลับชุดที่ 1 ในการทางานจัดซื้อ

 เคล็ดลับชุดที่ 2 ในการทางานจัดซื้อ

 เทคนิคการประกวดราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง

Sponsored
หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS ผู้บริหารระดับต้น และ ระดับกลาง ( Class Room Training)

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพลังการเป็นผู้นำที่แท้จริงที่สามารถขับเคลื่อนตนเ...

ดูรายละเอียด
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้ายุคใหม่ (Modern Inventory & Warehouse Management)

หลักการและเหตุผล     การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) สินค้าคงคลังมีวัตถุประสง...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ธีรทูล แก้วเครือคำ

  • ทั้งหมด
  • อบรม จัดซื้อ
  • อบรม ลดต้นทุนคลังสินค้า
  • การสื่อสาร
  • อบรม การขาย
  • อบรม บริหารงานคุณภาพ
  • อบรม อสังหาริมทรัพย์
  • อบรม การผลิต/วางแผนการผลิต
  • อบรม โลจิสติกส์ ซัพพลายเชน

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »