หลักสูตร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน (Behavior Based Safety: BBS)

จำนวนคนดู 406 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน (Behavior Based Safety: BBS)
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักการและเหตุผล:

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือ การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย หรือ การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (BEHAVIOR BASED SAFETY: BBS) เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ การได้รับบาดเจ็บได้เป็นอย่างดี และช่วยส่งผลต่อการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร เมื่อพนักงานทุกคนเข้าใจหลักการของ BBS และนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง


ถ้าจะพูดง่ายๆ BBS ก็คือ การจัดการพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อสร้างพฤติกรรมที่ปลอดภัยนั้นเอง ซึ่งเริ่มจากการตกลงร่วมกันว่าเราจะห่วงใย ไม่อยากให้พนักงานคนใดคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยและเราจะดูแลซึ่งกันและกัน ผู้นำจะร่วมกันทำกิจกรรมสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและพฤติกรรมความปลอดภัย โดยการเข้า ทัก ชม เตือน ด้วยถ้อยคำ จังหวะเวลา ความถี่อย่างเหมาะสม เพื่อควบคุมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงาน การที่จะทำให้ BBS ประสบความสำเร็จได้จำเป็นต้อง อาศัยหลักการทางจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์ในการส่งเสริมพฤติกรรมที่นำไปสู่ความปลอดภัย แต่น่า เสียดายที่หลายองค์กรไม่ได้นำมาใช้อย่างต่อเนื่องและไม่ได้เพิ่มพูนประสิทธิภาพของ BBS เพราะเหตุนี้หากต้องการทำให้ BBS ประสบความสำเร็จผู้ที่รับผิดชอบจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้และมีความเชื่อว่าทำได้และพยายามทำอย่างต่อเนื่อง ความไม่ย่อท้อย่อมนำมาสู่ความสำเร็จในการนำ BBS มาใช้ในองค์กรได้อย่างแน่นอน

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้หัวหน้างานหรือผู้นำเกิดความเข้าใจเรื่อง BBS อย่างถ่องแท้ รวมถึงเหตุและผล กระบวนการนำไปใช้ และการแก้ปัญหา พร้อมการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่า BBS ไม่ใช่เพียงแค่การทำการสังเกต (OBSERVATION) เท่านั้น แต่เป็นการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง 

วัตถุประสงค์:

1.เพื่อให้ทราบถึงหลักการของ BBS ความสำคัญ และการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อให้ทราบเทคนิคในการสื่อสาร การจูงใจ ให้เกิดพฤติกรรมความปลอดภัย

3.เพื่อให้ทราบเทคนิคการสังเกตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการเกิดพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยซ้ำ

4.เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ที่เกิดจากทัศนคติความปลอดภัย และจิตสำนึกที่ดีของสมาชิกในองค์กร อันเป็นหัวใจหลักของการวางรากฐานของพฤติกรรมความปลอดภัย

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหา:

1.ความหมาย ของ BBS/ ทำไมต้อง BBS/ พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นได้อย่างไร

2.ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมไม่ปลอดภัยและความผิดพลาดของมนุษย์ (HUMAN FACTOR AND ERROR) 

3.การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย (C-O-A-C-H PROCESS)

4.เทคนิคการสื่อสารและจูงใจ (COMMUNICATION AND MOTIVATION)

5.เทคนิคการสังเกต (B-B-S-O PROCESS) และควบคุมพฤติกรรมไม่ปลอดภัยและการแก้ปัญหา

6.การริเริ่ม (BBS INITIATIVE) และนำ BBS ไปใช้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

7.กิจกรรมและทดลองฝึกปฏิบัติ (WORKSHOP AND PRACTICE)

8.กรณีศึกษาต่างๆ ถาม-ตอบ และสรุป


วิทยากร
ดูประวัติ

นันทนาพร วงศ์ใหญ่ (อาจารย์ปุ๋ย)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, ทักษะความชำนาญทั่วไป, วิทยากร, งานอุตสาหกรรม)

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: BBS, Behavior Based Safety, อบรม BBS 2563, พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน, การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย, Safety