บันทึกสำเร็จ...

วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (งานธุรการ เลขานุการ, การบริการ, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาทีม)

จำนวนเข้าชม 70003 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรด้านบริการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Customer Service Dynamic / Customer Relation Management
 • Big Presentation / Train the Trainer /Coach (Thai Coach รุ่น 3)
 • ทักษะการบริการให้ประทับใจ / ISO 9000 etc.

ประสบการณ์

ประวัติการผ่านการฝึกอบรม (โดยสังเขป)


 1. การพัฒนาหัวหน้างาน
 2. เทคนิคการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน
 4. ISO requirements
 5. ISO requirements
 6. ISO 9002 Internal Quality Audit
 7. Big Presentation
 8. ทีมบริการ
 9. Program for Supervisor
 10. ISO 9001 : 2000
 11. ISO 9001 : 2000
 12. ISO 9001 : 2000
 13. Balanced Scorecard & KPI
 14. Customer Relation Management
 15. Effective Presentation Technique
 16. Customer Service Dynamic
 17. Customer Service Dynamic
 18. Supervisory Grid
 19. Finance for non finance
 20. โครงการป้องกันโรคเอดส์ในสถานประกอบการ 

21.การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร
การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ  
23. จิตวิทยาการบริหาร สู่ความเป็นเลิศ
24.เงินทองต้องใส่ใจ 
25.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
26. กลยุทธ์การบริหารการตลาดยุคใหม่
27.การพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน
28. HR FOR NON HR
29. ISO 9001:2008 Internal Quality Audit
33. พิชิดใจลูกค้า...ด้วย 5 ทักษะบริการ
35. กลยุทธ์การนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
37. ศิลปะการพูดในงานบริการ
30. ISO 9001:2008 Internal Quality Audit  
31. การคิดและตัดสินใจ
32. Train the Trainer
34. ธรรมะบริหาร
36. การสื่อสารและคิดบวก และปลุกยักษ์ (โค้ชสิริลักษณ์)
38. การเขียนผลงานวิชาการและบทความ  
39. เส้นทางสู่การเป็นนักเขียน


รายชื่อลูกค้าต่างๆที่เชิญไปบรรยาย

 • บ.วี.เพาเวอร์เทค จำกัด 
 • บ.เอ จี ซี เทคโน กลาส จำกัด
 • บ.วี อาร์ ฟูดส์ จำกัด
 • บ.สตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด
 • บ.ฮาโต เพ็นท์ จำกัด / กรมพัฒฯ จ.สมุทรสาคร
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกง บริหารธุรกิจ (BBC)
 • วิทยาลัยพณิชยการบางนา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
 • โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต (3 รุ่น)
 • มหาวิทยาลัยธนบุรี
 • สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 จ.อุบลราชธานี
 • บริษัท โคโย จอยท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด อมตะซิตีร้ ะยอง
 • โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต (Team Building) (5 รุ่น)
 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • สำนักทางหลวงชนบท ส่วนภูมิภาคตะวันออก
 • บริษัท อี.เทค. จำกัด
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา จ.ชลบุรี
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยา
 • การประปานครหลวง
 • บริษัท ที แอล เอส กรุ๊ป เซาธ์อีสท์เอเชีย จำกัด
Sponsored
หลักสูตรอบรม ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร สำหรับโรงงานควบคุม (Energy Internal Audit for Factory)

หลักการและเหตุผล           ตามกฎกระทรวงฯ กำหนดอาคารต้องดำเนินการตรวจประเมินโ...

ดูรายละเอียด
การคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ (Complex problem solving & Decision making)

หลักการและเหตุผลทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้?...เหตุผล & ความท้าทาย (Challenge)เคยเจอมั้...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

 • ทั้งหมด
 • การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง
 • การบริการ
 • บัญชี การเงินและภาษี
 • งานธุรการ เลขานุการ
 • ฝ่ายบุคคล
 • การพัฒนาตนเอง
 • การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร
 • ทักษะความชำนาญทั่วไป
 • การพัฒนาทีม

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »