การสื่อสารในองค์กร เพื่อการทำงานที่ดีขึ้น ( Communication Skill )

รหัสหลักสูตร: 66354

จำนวนคนดู 1777 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การสื่อสารในองค์กร เพื่อการทำงานที่ดีขึ้น ( Communication Skill )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและความสำคัญ

     ทำอย่างไรจึงจะทำงานให้ดีขึ้น  คำตอบคงมีมากมาย อาทิ มีสมาธิในการทำงาน  ทำงานตามขั้นตอนหรือวีธีการ  ปฏิบัติงาน  มีความตั้งใจในการทำงาน  มีทักษะอีกมายที่จะทำให้เราทำงานให้ดีขึ้น  แต่ทักษะหนึ่งที่มักถูกมองข้ามเสมอ และอาจไม่ได้รับการฝึกฝนเพื่อการทำงาน คือ การสื่อสาร  ( Communication Skill) แต่ละคนคุ้นชินกับการสื่อสารของตนเองมาตลอด จึงไม่ได้เห็นว่ามีปัญหาอะไร ในสภาพความเป็นจริง การสื่อสารเป็นทักษะที่สำคัญ ที่สามารถทำให้เราประสบผลสำเร็จในงานได้หรือไม่ หรือได้ตามเป้าหมายที่ต้องการจะสื่อสาร  ถ้าผู้สื่อสารไม่เข้าการสื่อสารที่ทำให้ตนเองได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ หรือไม่เข้าใจผู้รับสาร งานอาจเกิดปัญหา เกิดความผิดพลาด เสียเวลา เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อน ส่งสินค้าไม่ทันตามที่กำหนด

     “การสื่อสารเป็นเหมือนสะพานแห่งมิตรภาพ” ทุกคนเป็นบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานของตนเอง ส่งผลถึงภาพรวมในองค์กร บรรยากาศในการทำงานร่วมกัน  เมื่อมีมิตรภาพที่ดี ก็จะเกิดการสื่อสารที่ดี “สื่อสารอย่างไรให้บุคคลชอบเรา เชื่อถือไว้วางใจเรา และเขาจะช่วยเหลือเรา” การทำงานที่เกี่ยวข้องกันเชื่อมโยงกันล้วนแล้วต้องมีสัมพันธภาพที่ดี งานจึงจะมีประสิทธิภาพ  ถ้าสื่อสารไม่ดีงานจะมีผลกระทบด้วยกันทั้งสายงานนั้น ๆ   หากทุกคนเข้าใจ จะทำให้งานได้ตามเป้าหมายท่ามกลางบรรยากาศที่ดี และมีผลงานที่ตรงใจหัวหน้า ผู้บริหาร และลูกค้าพึงพอใจ มีความใส่ใจ สนใจงานซึ่งกันและกัน สร้างความประทับใจให้กับแต่ละส่วนงานที่ทำงานร่วมกัน สิ่งเหล่านี้จะส่งผลไปยังเป้าหมายองค์กร

วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารที่ดีในการทำงานร่วมกัน
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทาง เทคนิคการสร้างความประทับใจ สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน
   3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ และฝึกวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้งานมีคุณภาพ  การใช้คำพูด ภาษากาย  น้ำเสียง รวมถึงการ Feedback อย่างสร้างสรรค์ นำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรเกิดการทำงานเป็นทีม (Team Work)

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการอบรม
Module # 1  Mindset ที่พนักงานมีต่อการทำงานร่วมกัน
   1.  สำรวจแนวคิดต่อทำงานร่วมกันในองค์กรด้วย เครื่องมือการโค้ชระดับโลก Points of you
   2.  Mindset ของพนักงานในการสื่อสารในการทำงานร่วมกัน
   3.  ผลกระทบของความคิดและกับดักความคิดในการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน
   4.  สาเหตุของงานที่ไม่เป็นตามเป้าหมายที่มาจากการสื่อสารในองค์กร
   5.  Workshop
Module # 2 เทคนิคการสื่อสาร  
   1.  การยอมรับความต่างของบุคคล เทคนิคการเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นด้วยหลักพฤติกรรมศาสตร์ DISC มาปรับใช้ในการสื่อสารในบุคคลที่แตกต่าง
   2.  ความสำคัญของการสร้างสัมพันธ์ทีดีในองค์กร
   3.  เทคนิคการฟังอย่างมีคุณภาพ  การใช้ภาษากายที่เหมาะสม
   4.  การเข้าใจตนเองและผู้อื่นด้วยเครื่องมือการโค้ชระดับโลก Points of you The Face เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ตนเองและการสื่อสารกับผู้อื่น
   5.  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วยหลัก 5W 1H (What )
   6.  เทคนิควิธีการสื่อสารในงานต่าง ๆ และการโน้มน้าวใจที่ทำให้ได้เป้าหมายที่ต้องการในการทำงาน
   7.  วิธีการสื่อสาร ประสานงานที่มีประสิทธิภาพในองค์กรที่ควรจะเป็นเพื่อลดความผิดพลาดของงานตนเอง
   8.  การสื่อสารแบบสันติเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและการสร้างศรัทธาในทีมงาน
   9.  เรียนรู้การสื่อสารในรูปแบบการสอนงาน  การให้คำปรึกษาที่เหมาะสม และติดตามงาน
   10.  เคล็ดลับการสนทนา  “สิ่งที่ไม่ควรทำ” ในการสื่อสาร
Workshop : การปรับคำพูด วิธีในการสื่อสาร ภาษากาย น้ำเสียง (จากสถานการณ์ในการทำงาน)
Workshop : การสื่อสารสันติ
Module # 3   พลังของคำถามเพื่อนำสู่การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
   1.  การ Feedback อย่างสร้างสรรค์ด้วยหลัก Follow Model
           -  Facts ประสบการณ์ที่ เกิดอะไรขึ้น
           -  Opinion ความคิดเห็น รู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เกิด
           -  Learning เรียนรู้สิ่งใหม่อะไรบ้าง
           -  Linkage to Goal นำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้อะไรได้บ้าง เชื่อมโยงอย่างไร
           -  Outlook  มองไปข้างหน้าอย่างไรบ้าง
           -  Way forward   มีเป้าหมายต่อไปอย่างไร
Workshop   :   ฝึกการตั้งคำถามที่ทรงพลัง
           -  Practice : (คู่) ฝึกการโค้ช Follow Model
   2.  สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน ถาม-ตอบ

   3.  การวางแผนนำสู่การปฏิบัติในแต่ละคน

รูปแบบการสัมมนา

   1.  การบรรยายแบบมีส่วนร่วม                             30 %

   2.  กิจกรรมกลุ่ม/ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม คลิป        70 %

   3.  มอบของรางวัลในการจัดทำกิจกรรม


คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   -  ระดับผู้จัดการ   ระดับหัวหน้างาน   ระดับปฏิบัติงาน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การสื่อสารในองค์กร เพื่อการทำงานที่ดีขึ้น ( Communication Skill )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การสื่อสารในองค์กร เพื่อการทำงานที่ดีขึ้น, Communication Skill

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด