เพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ให้ได้ดังใจในยุค 4.0

จำนวนคนดู 83 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ที่มาของหลักสูตร

วิวัฒนาการทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แปรเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของพลวัตของโลก และพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่ยุคการตลาด 1.0 ไปจนถึงยุคการตลาด 4.0 เป็นตลาดที่เน้นการผสมผสานการตลาดทั้ง3 ยุคเข้าไว้เป็นการตลาดที่เน้นคุณค่ามากกว่ามูลค่า เป็นการตลาดสังคมดิจิตอลอย่างแท้จริงในปัจจุบัน ทำให้ต้องมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิถีทางการขายอย่างไรให้ทันกับเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้การขายบรรลุผลสำเร็จและเป้าหมายแบบ Top Sales ให้ได้ดังใจอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต


สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในตลาดที่เปลี่ยนแปลงเพื่อปรับประยุกต์ใช้ในทางการขายโดยเฉพาะการขายยุค 4.0

2. สามารถเรียนรู้ เข้าใจในการขายยุค 4.0 อย่างถ่องแท้และสามารถปรับตัวและปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

3. เพื่อให้สามารถนำการขายยุค 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ให้ได้ดังใจอย่างมีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์ เพิ่มประสิทธิผลในอนาคตได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
Topics

- แนวโน้มของการขายแต่ละยุคการตลาด

- Workshop : วิเคราะห์การขายแต่ละยุค

- ความเข้าใจในการตลาดยุค 4.0 (Human Value)

- เคล็ดลับเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ให้ทะลุเป้า

- เพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ในยุคการตลาด 4.0

- แนวคิดและความสำคัญของการขายยุค 4.0

- Workshop : วิเคราะห์การขายยุค 4.0

- เจาะลึกนวัตกรรมการขายแบบ Top Sales ในยุค 4.0

- Principle 1 : Communicate Channel

- Principle 2 : Distribute Channel

- Principle 3 : Facilitate Channel

- การปรับตัวให้ทันกับการขายแบบ Top Sales ยุค 4.0

- แนวทางเพิ่มยอดขายกับการขายแบบ Top Sales ยุค 4.0

- Workshop : เพิ่มยอดขายแบบ Top Sales เชิงปฏิบัติ


เหมาะสำหรับ พนักงานขายในทุกระดับ


วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

1) บรรยาย แบบสื่อสาร 2-3 ทาง

2) การอภิปรายร่วม และกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม

3) Case Study แบบสถานการณ์จริง (Workshop)

4) สรุปทบทวนบริบท และถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

5) บรรยาย 60%, Workshop 40%

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, เพิ่มยอดขายแบบ Top Sales, Top Sales, เพิ่มยอดขาย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด