การพัฒนาหัวหน้างานสู่ความเป็นเลิศ (Excellent Supervisors)

รหัสหลักสูตร: 64822

จำนวนคนดู 109 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ความสำเร็จและความก้าวหน้าขององค์กรธุรกิจ เป็นผลสืบเนื่องจากประสิทธิผลในการบริหารงานทุกแผนกร่วมกัน และผู้ที่เป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้การบริหารงานนั้นเกิดประสิทธิผลคือ “หัวหน้างาน” เพราะไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานองค์กรธุรกิจ เอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ที่เป็นหัวหน้างานจะเป็นตัวแปรสำคัญในการชี้ทิศทางในการทำงานของทีมงาน และการบริหารทีมงาน เพื่อให้สมาชิกสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย


ดังนั้น การพัฒนาหัวหน้างานสู่ความเป็นเลิศ จึงเป็นเทคนิควิธีหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้า ให้ตระหนักถึงความสำคัญของหน้าที่ ภาระที่รับผิดชอบ และจิตสำนึกในการเป็นผู้นำ โดยเพิ่มพูนทักษะ แนวความคิด ทัศนคติเชิงบวก เพื่อค้นหาจุดเด่นของตน อันนำไปสู่ความเป็นเลิศแห่งการทำงานอีกระดับหนึ่ง


วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เพื่อให้ได้เรียนรู้หลักการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการบริหารทีมงาน

2. เพื่อให้ได้รู้หลักการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ และทักษะที่จำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้นำ

3. เพื่อให้ได้เรียนรู้การสร้างความน่าเชื่อถือ และการสอนงานสู่ลูกน้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อให้ได้เข้าใจปัญหาในหลายมุมมอง แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

5. เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของตนเอง

6. เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาสามารถสื่อสาร ประสานงาน ได้ดีขึ้น และทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

1. หลักมนุษย์สัมพันธ์กับการเป็นหัวหน้างาน

2. ทัศนคติ EQ ของผู้นำ และการเพิ่มภาวะความเป็นผู้นำ

3. ความสำคัญของผู้นำ และการพัฒนาจิตสำนึกของความเป็นผู้นำ

4. การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน 8 ด้าน

1) เทคนิคการสร้างภาวะผู้นำ

2) ศิลปะการสื่อสารและการประสานงาน

3) ศิลปะการตัดสินใจในฐานะผู้บังคับบัญชา

4) การวางแผน การตัดสินใจ การสอนงาน การสั่งงาน และติดตามผล

5) ศิลปะในการว่ากล่าวตักเตือน และการบริหารความขัดแย้งในองค์กร

6) การสร้างจิตสำนึกให้ผู้ใต้บังคับบัญชารักองค์กร

7) การสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานร่วมกัน

8) การสร้างและบริหารทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

5. สมรรถนะผู้นำและผู้บริหาร

6. Workshop แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง และ Commitment

7. สรุปการอบรมสัมมนา และแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้


วิธีการฝึกอบรม : การบรรยาย (Lecture), กรณีศึกษา (Case Study), การประชุมปฏิบัติการ (Workshop), เกมการบริหาร (Management Games), การระดมสมอง (Brain Storming)

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การพัฒนาหัวหน้างานสู่ความเป็นเลิศ, Excellent Supervisors, การพัฒนาหัวหน้างาน, หัวหน้า, Supervisors

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด