หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม 2567

หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective w...

การควบคุมสินค้าคงคลัง ( Inventory Control ) สินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสมดุลในซัพพลายเชน เพื่อให้ระดับสินค้าคงคลังต่ำสุด โดยไม่กระทบต่อระดับการให้บริการ

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 21 พฤษภาคม 2567