โปรแกรมหลักสูตร Effective Project Management

จำนวนคนดู 817 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

การบริหารจัดการงานโครงการนั้น ผู้จัดการโครงการทุกคนล้วนมุ่งหวังที่จะจัดการงานโครงการนั้นๆให้บรรลุเป้า หมายหลัก 3 ประการคือ 1.ทำงานโครงการนั้นในทันเวลา (Time) 2.ทำงานโครงการนั้นให้ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าภายในต้นทุนที่ต่ำที่สุด (Cost) 3.ทำงานให้บรรลุขอบเขตของเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ (Scope Goal) ซึ่งการที่เราจะสามารถบริหารโครงการให้ได้ผลดังกล่าว ย่อมขึ้นกับปัจจัยแวดล้อมมากมาย (Project Variables) โดยต้องพึ่งการวางแผนที่ดี เพื่อนำสู่การสร้างระบบงาน Workflow งานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และจัดตารางการควบคุมทั้งด้านต้นทุนและคุณภาพได้เป็นอย่างดีภายใต้ความ เสี่ยงต่างๆ โปรแกรมหลักสูตรนี้จึงต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักในการบริหาร โครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้านดังกล่าวได้อย่างแท้จริง ตลอดทั้งในการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน จนถึงแนวทางการทำงานปฏิบัติการจริงบริหารทีมโครงการ ควบคุมโครงการ ประเมินผล จนจบโครงการ


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจแนวคิดของการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ
 2. เรียนรู้การบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทั้ง 5 เฟส
 3. ให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดโครงการ เป้าหมาย และวางแผนโครงการได้
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารเวลาให้ทันตามกำหนด และจัดขั้นตอนในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สามารถคำนวณและบริหารต้นทุนของโครงการ ได้อย่างมีหลักการ

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการอบรม

Course 2 : Project Management: Implementation and Evaluation

 • หลักการบริหารการดำเนินโครงการที่ดีให้โครงการบรรลุเป้าหมาย
 • แนวทางการบริหารและสร้างทีมโครงการ (Project Team)
 • การติดตามและควบคุมโครงการ (Project Monitoring & Control)
 • เทคนิคการควบคุมคุณภาพโครงการ (Quality Control)
 • การประเมินและจบโครงการ (Project Evaluation & Termination)
 • การบริหารความเสี่ยงของโครงการ ทั้งในด้านการหาปัจจัยเสี่ยง การหาน้ำหนักของความเสี่ยงโดยวิธีของ (Risk Priority Number, RPN) และการวางแผนรับมือต่อความเสี่ยง (Contingency Plan)
 • สรุปรวมปัญหาและแนวทางการแก้ไข ที่เรามักจะพบเจอในการบริหารโครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/161/effective-project-management-program/

เว็บไซต์ : http://www.sbdc.co.th/

e-mail : Public@sbdc.co.th


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารจัดการ, การตลาด, การจัดการ, Project Management, บริหารโครงการ, กลยุทธ์ธุรกิจ

Project Management Program 1

Project Management Program 2

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด