Growth Mindset for happiness and success in workplace

รหัสหลักสูตร: 66878

จำนวนคนดู 1386 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
Growth Mindset for happiness and success in workplace
รอบที่

1

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

2

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

ความสำเร็จในการบริหารงานมิได้มีเพียงองค์ประกอบในเรื่องหลักการและวิธีการบริหารเท่านั้น หากแต่การพัฒนาศักยภาพของตน มาเรียนรู้เชิงทฤษฎี ลักษณะ และประเภทกรอบความคิด 2 ลักษณะ ได้แก่ กรอบความคิดที่ปิดกั้น (Fixed Mindset) และกรอบความคิดเติบโต (Growth Mindset) ซึ่งเป็นองค์ความรู้หลักของนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงคือ แครอล ดเว็ค (Carol Dweck) ผู้เรียนจะได้รับ ประโยชน์จากการปลูกกรอบความคิดที่เติบโต ซึ่งมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการใช้ชีวิตให้มีความสุข และมีแรงจูงใจในการแสดงผลงานได้เต็มที่ประสบความสำเร็จในการงานอย่างยั่งยืน

วิทยากรจึงได้พัฒนาหลักสูตร “Growth Mindset For Happiness and Success” ในการเสริมสร้างความเชื่อ (Belief) ค่านิยม (Values) และวิธีคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ที่ดี ในการความฉลาดรู้ทางอารมณ์ คือการรู้จักสภาวะอารมณ์ของตนเอง และเข้าใจผู้อื่นอย่างถ่องแท้ จนสามารถพัฒนางาน ระบบ และบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสามารถนำพลังของจิตใจ หรือจิตใต้สำนึกมาใช้ในการพัฒนาทั้งตนเอง การทำงาน และพัฒนาทีมงาน อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจของท่าน

วัตถุประสงค์

    - เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจ ในเรื่องของ วิธีคิดแบบเติบโต  (Growth Mindset) ที่ดี เรียนรู้ศาสตร์แห่งพลังแห่งจิตใต้สำนึก (Subconscious Mind) ในตนเอง และของทีมงาน

    - เพื่อนำมาพัฒนางาน พัฒนาระบบต่างๆในองค์กร ให้ดียิ่งๆ ขึ้น

    - เพื่อค้นหาด้วยการระดมสมอง และทราบถึงว่าอะไรบ้างที่เป็นแรงบันดาลใจให้แก่ตนเองและทีมงาน รวมถึงการนำมาใช้ในการกระตุ้นจูงใจให้เกิดพลังในตนเอง และทีมงาน

    - เพื่อทราบเทคนิค และฝึกทักษะในการบริหารจัดการอารมณ์ของตนเอง รวมถึงของทีมงาน

    - เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจ และมีทักษะในการรับฟังแบบเข้าอกเข้าใจ

    - เพื่อให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของการอยู่กับปัจจุบัน (Power of Now) ในการตัดสินใจในการทำงาน ร่วมประสานกับทีมงาน รวมถึงครอบครัว และการใช้ชีวิต

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. เรียนรู้เข้าใจความแตกต่างระหว่างระหว่าง กรอบความคิดที่ปิดกั้น (Fixed Mindset) และกรอบความคิดเติบโต (Growth Mindset) เข้าใจว่าเราพัฒนากรอบความคิด (Mindset) ได้อย่างไร 

    บนหลักการของสมอง (Neuroscience) ค้นพบกรอบความคิดที่เหนี่ยวรั้งคุณไว้ จนทำให้ศักยภาพที่แท้ของคุณถูกปิดกั้น

2. หลักการสร้าง Growth Mindset (วิธีคิดแบบเติบโต) พลังสมอง และร่างกายเชิงบวก (Positive Mind & Body)โดย เริ่มต้นจากการเรียนรู้ และทำกิจกรรมแรกคือ                                                                              S = Self and Team Awareness การรู้จักตนเอง และทีมงาน อย่างถ่องแท้ และรู้ถึงวิธี เสริมสร้างความเชื่อ (Belief) ค่านิยม (Values) และวิธีคิด (Mindset) ที่ดีในการทำงาน

3. เรียนรู้จาก Angela Lee Duckward นักวิจัยของอเมริกาจากมหาวิทยาลัย Pennsylvania ได้กล่าวในรายการ TED Talks ถึงงานวิจัยที่ทำให้ค้นพบว่า คนประสบความสำเร็จนั้น ไม่ใช่เพราะ IQ 

    หรือ พรสวรรค์ หรือ ต้นทุนชีวิตแต่อย่างใด แต่เพราะสิ่งที่เรียกว่า Grit (ความเพียร) ต่างหาก ที่เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้คนประสบความสำเร็จ และที่สำคัญมาก ได้พูดถึงสิ่งที่เป็นตัวช่วยสร้าง Grit (ความเพียร) นั่น      คือ “วิธีคิด” ที่เรียกว่า Growth Mindset (กรอบความคิดแบบเติบโต)

4. พัฒนาความคิด ทัศนคติ มุมมองเชิงบวกด้วย ศาสตร์ NLP (NLP : Neuro Linguistic Programming ซึ่งได้เริ่มมีการพัฒนา โดย Master Richard Bandler และ Dr.John Grinder)

    เพื่อความเป็นเลิศของตน และประสบความสำเร็จ และเรียนรู้การเข้าถึงพลังแห่งจิตใต้สำนึก (Subconscious Mind) ในตนเอง

    Workshop : “Transform Your Life, Transform Your Organization” กิจกรรม NLP Boost Up your Power

5. P = Present พลังแห่งปัจจุบัน ของขวัญที่เราจะได้พบประสบตลอดเวลา

    ฝึกฝนเทคนิค Meta Program, Identity-value-belief Alignment

6. L = Listen with Head and Heart การฟังแบบเข้าอกเข้าใจด้วยสมอง และหัวใจกับศาสตร์ จริต 6กิจกรรม ฝึกการสื่อสารเชิงลึก และเข้าอกเข้าใจ จริต 6 ของมนุษย์ ด้วยสมองและหัวใจ

    พร้อมชมวีดีโอ สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาทักษะการฟัง

7. ทำงานด้านบริการอย่างไรให้ใจเป็น สุข ได้งาน ได้เพื่อน เจ้านายรัก ด้วยศาสตร์ NLP (NLP : Neuro Linguistic Programming ซึ่งได้เริ่มมีการพัฒนา โดย Master Richard Bandler และ Dr.John Grinder)           และ กิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวก

    Workshop :สู่การพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ (Activities Contributing to Effective Change Management)

8. การจูงใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเติบโต Changing for Growth & กระตุ้นจูงใจเพื่อการเปลี่ยนแปลง Motivating Change และการกำหนดมุมมองของการเปลี่ยนแปลง (Creating Vision of Change)            เพื่อ  การทำงานที่เป็นเลิศ และ Workshop การออกแบบแผนที่แห่งการงาน และชีวิตแห่งความสุข และประสบผลสำเร็จในการทำงาน

สรุปการบรรยาย ถาม-ตอบ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตต่อไป


วิทยากร

กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

อบรมสำหรับองค์กร (การโค้ชชิ่ง, การพัฒนาตนเอง)

ที่ปรึกษาทางบุคลิกภาพ การสื่อสาร การนำเสนอ การบริการ CRM&CEM , EQ และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย NLP และพลังจิตใต้สำนึก

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้เรียนเข้าใจความแตกต่างของกรอบ ความคิด 2 ลักษณะคือ กรอบความคิดที่ปิดกั้น (Fixed Mindset) และกรอบความคิดเติบโต (Growth Mindset)

2. ผู้เรียนเข้าใจกรอบความคิดบนหลักการสมอง และสามารถสำรวจกรอบความคิดที่ปิดกั้นศักยภาพภายใน

3. ผู้เรียนค้นพบตนเองและแปรเปลี่ยนเป็น กรอบความคิดเติบโตทั้งวิธีคิด วิธีพูดและการกระทำที่ส่งผลให้เกิดความสุขและความสำเร็จในชีวิตและงาน

4. ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนเทคนิคต่างๆ ในการพัฒนากรอบความคิดที่เติบโต (Growth Mindset)

5. สามารถนำความรู้ในศาสตร์ NLP (NLP : Neuro Linguistic Programming และพลังจิตใต้สำนึก และ EQ ไปช่วยพัฒนาระบบงาน ปรับปรุงการทำงาน และบริหารจัดการอารมณ์ และขจัดความคิดลบเก่า ๆ ที่ไม่ต้องการให้หมดไป โดยสร้างความคิดบวกและสร้างสรรค์ขึ้นมา รวมถึงวิธีการมองแบบอย่าง ผู้ที่เราชื่นชอบ เพื่อสร้างแผนที่ชีวิตแห่งความสุข และประสบผลสำเร็จในการทำงาน


อุปกรณ์ที่ใช้

1.เครื่องฉายและจอ LCD

2.Microphone 2 ตัว ขึ้นไป

3.จัดห้องแบบ Class Room เป็นกลุ่ม

4.Flip Chart พร้อมกระดาษ และปากกา

5.กระดาษ A4 ประมาณ 50 แผ่น


สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร Growth Mindset for happiness and success in workplace
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Fixed Mindset, Growth Mindset, Positive Mind & Body, NLP, Changing for Growth

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)

การตรวจประเมินผู้ขายนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ที่สำคัญมากๆ และ การตรวจประเมินผู้ขาย อยู่ภายใต้กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย ซึ่งจะได้เรียนรู้ คุณสมบัตการแต่งตั้งทีมในการคัดเลือกผู้ขาย, กระบวนการตรวจประเมิน, เทคนิคในการเป็นผู้ตรวจประเมิน