เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ : Presentation Skill Pro | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now

เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ : Presentation Skill Pro

จำนวนคนดู 280 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ : Presentation Skill Pro
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร อบรม presentation skill ทักษะการนําเสนอ คือ การอบรมเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ โดยในการอบรมท่านจะได้รับ Knowledge (ความรู้) หลักการนำเสนอ Presentation Skill เพื่อให้ท่านสามารถพัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ ในหลักสูตรท่านจะได้รับ Understand (ความเข้าใจ) การเตรียมตัวในการนำเสนอตั้งแต่ทั้งด้านการจัดเตรียมข้อมูล (Data Preparation) การกำหนดเป้าหมายในการนำเสนอ (Objective Setting) การจัดระบบข้อความและการวางโครงเรื่องเพื่อนำเสนอ (Material Setting) นอกจากนี้ การอบรมยังช่วยพัฒนา Skill (ทักษะ) ด้วยการฝึกปฏิบัติการนำเสนอเป็นรายบุุคคล เพื่อฝึกวิธีนำเสนออย่างถูกวิธี โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาทั้งบุคลิกภาพ การปรากฏตัว ความมั่นใจ การลดความประหม่าตื่นเต้น การใช้สื่อทัศนูปกรณ์ประกอบการนำเสนอ รวมถึง สร้าง Attitude (ทัศนคติ) ที่ถูกต้องในการวิเคราะห์ผู้ฟัง (Audience Analysis) การจัดเตรียมเอกสารและสื่อ (Hand-Out & Visual Aids Preparation) เพื่อให้สามารถลำดับเนื่้อหาได้ตรงประเด็นและมีเนื้อหาที่น่าสนใจ ซึ่งท่านจะได้รับการพัฒนาทักษะ Presentation ทั้งด้านวัจนภาษาและอวัจนภาษา น้ำเสียง สายตา ท่าทาง การสื่อสารอย่างมีแบบแผน กระชับ เร้าความสนใจ ชวนติดตาม ให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายโดนใจผู้บริหารและทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หัวข้ออบรมสัมมนา
Course Outline :

 วันแรก
    - Ice Braking
    - What is Presentation Skill ?
    - นิยามความหมายและวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ
    - หน้าที่และคุณลักษณะที่ดีของผู้นำเสนองาน
    - รูปแบบและประเภทการนำเสนอที่น่าสนใจ
    - การเตรียมในการนำเสนอ (Preparing Present)
        • เตรียมตัวดี ย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง
        • เตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมข้อมูล
    - หลักการและขั้นตอนการนำเสนอ
        • การวางแผนนำเสนอ (Planning)
        • การกำหนดเป้าหมาย (Objective Setting)
        • การวิเคราะห์ผู้ฟัง (Audience Analysis)
        • การจัดเตรียมข้อมูล (Data Preparation)
        • การจัดระบบข้อความ (Material Setting)
    - การวางโครงเรื่องเพื่อนำเสนอ (Structure Setting)
        • การเตรียมเนื้อเรื่อง
        • การค้ดเลือกและการจัดลำดับเนื้อหา
        • การเรียงลำดับหัวข้อให้น่าสนใจ
        • เนื้อหาที่ดี
        • การสร้างความน่าสนใจ จูงใจ
    - ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ
        • การใช้นำเสียง / การใช้สายตา
        • การใช้ภาษา / ท่าทาง
        • ลักษณะการยืน/การเคลื่อนไหว
        • เทคนิคการขจัดความประหม่า / ตื่นเต้น
    - ศาสตร์และศิลป์การเตรียมสื่อนำเสนอที่น่าดึงดูดใจและเป็นมืออาชีพ
        • ข้อผิดพลาดที่มักพบในการทำสื่อนำเสนอ
        • สิ่งที่ควรและไม่ควรทำสื่อในการนำเสนอ
        • การเตรียม Power Point ขั้นเทพ
        • ลักษณะสื่อที่ดีของมืออาชีพ
        • การเตรียมสไลด์ที่น่าดึงดูดใจและตรงประเด็น
    - 4 Step การสร้างสื่อเพื่อการนำเสนอที่ดี
        • Planning     • Practice
        • Preparing    • Presentation
    - Workshop 1 : ฝึกปฎิบัติ Presentation 1
    - Workshop 2 : Participative Approach


  วันที่สอง
    - ศิลปะการพูดนำเสนอให้บรรลุเป้าแบบมืออาชีพ
        • การเกริ่นนำ
        • การลำดับเนื้อหาให้น่าสนใจ
        • การสร้างเสน่ห์เนื้อหาให้น่าสนใจด้วย AIDAS
        • การใช้ไหวพริบปฏิภาณและลูกล่อลูกชน
        • การสรุปและการปิดการนำเสนอ
    - 3 Presentation Principle
        • PESOS
        • DOME
        • Pitch
    - การตอบคำถามและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
        • การถามตอบแบบ Q & A
        • เทคนิควิธีการตอบคำถามที่น่าสนใจ
        • เทคนิควิธีการตอบคำถามอย่างชาญฉลาด
    - ความสำเร็จของแผนการนำเสนอและการประเมินผล
    - Workshop 3 : ฝึกปฎิบัติ Presentation 3
    - Workshop 4 : ฝึกปฎิบัติ Presentation 4


วิทยากร
วิทยากร :
อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro


วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Competency, Competency based hrm/hrm, Competency base interview, Competency management Teamwork, Negotiation Skill, Negotiation Skill For Selling, Personality Development, Teamwork, Coaching Skill, Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Negotiation Skill, Selling Process, Selling Skill, Power Closing, Sales Management, Coaching, Course for Success and etc.
เกียรติประวัติ :
- ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ปีพุทธศักราช 2535
- ชนะเลิศรางวัลนักพูยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ปีพุทธศักราช 2537
- ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที ปีพุทธศักราช 2534
- TALK SHOW ก้าวแกร่งแห่งนักขาย ปีพุทธศักราช 2543
- รางวัลนักเขียนโครงการสะพานสายรุ้ง ปีพุทธศักราช 2545
- เจ้าของหนังสือ Pocket Book ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ

คำค้นประกาศนี้ Tags: Presentation Skill Pro, Presentation, เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ, ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ, สถาบันฝึกอบรม FIT Pro, สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร
เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ
3800บาท
การสัมภาษณ์งานคือกระบวนการนำเข้า (Input) ในการคัดเลือกคนเข้าสู่การทำงานในตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนั้น การเลือกคนผิด ก็ย่อมส่งผลลัพธ์ (Output) ที่ไม่ตรงกับสิ่งที่องค์กรต้องการ และเป็นต้นทุนขององค์กรที่จะต้องแบกภาระไป แล้ว “อะไร ?” คือตัวช่วยที่น่
ไขอัจฉริยะทักษะการพูด รุ่นที่ 3
4,900บาท
1. การสร้างความมั่นใจในการพูด > เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงอุปสรรค์เบื้องต้นของการพูดต่อที่ชุมนุมชน และการแก้ไข > เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความพร้อมในการปรากฏตัวต่อกลุ่มผู้ฟังด้วยความเชื่อมั่น 2. วิธีพูดแบบมืออาชีพ > เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบร
อบรมการพูด เทคนิคการพูดในที่ชุมชน : Public Speaking Technique
7000บาท
อบรมการพูด คอร์ส เทคนิคการพูดในที่ชุมชน (Public Speaking Technique) เป็นหลักสูตรอบรมการพูด เพื่อให้องค์ความรู้ด้านหลักการพูดในที่ชุมชน ซึ่งจะเป็นฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพตามหลักวาทศาสตร์ โดยเน้นองค์ความรู้ด้านการพูดและบุคลิกภาพ สร้างความเชื่อมั่น
หลักสูตร Tips for Writing English Email
2900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 9 ส.ค. 61 พิเศษสุด!! Special Promotion เพียงท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill)
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 22 ส.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น
การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์ภาษาอย่างประทับใจเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ (ไทย-อังกฤษ)
3900บาท
สามารถวิเคราะห์ปัญหาเมื่อต้องสนทนากับชาวต่างชาติทางโทรศัพท์ สามารถเลือกใช้เทคนิคภาษาอังกฤษแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการสนทนา
กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ
3900บาท
การเรียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ จะสามารถนำพาทั้งบุคลากร และองค์กรให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงการช่วงชิงความเป็นหนึ่งในทุกสถานการณ์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
คำพูดที่ดีเพียง 1 ประโยค สามารถเป็นแสงสว่างและช่วยเหลือให้กับผู้คน ดังนั้นอาชีพวิทยากรถือเป็นอาชีพหนึ่งที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น