ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ : Presentation Skill Pro

จำนวนคนดู 981 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ : Presentation Skill Pro
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร อบรม presentation skill ทักษะการนําเสนอ คือ การอบรมเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ โดยในการอบรมท่านจะได้รับ Knowledge (ความรู้) หลักการนำเสนอ Presentation Skill เพื่อให้ท่านสามารถพัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ ในหลักสูตรท่านจะได้รับ Understand (ความเข้าใจ) การเตรียมตัวในการนำเสนอตั้งแต่ทั้งด้านการจัดเตรียมข้อมูล (Data Preparation) การกำหนดเป้าหมายในการนำเสนอ (Objective Setting) การจัดระบบข้อความและการวางโครงเรื่องเพื่อนำเสนอ (Material Setting) นอกจากนี้ การอบรมยังช่วยพัฒนา Skill (ทักษะ) ด้วยการฝึกปฏิบัติการนำเสนอเป็นรายบุุคคล เพื่อฝึกวิธีนำเสนออย่างถูกวิธี โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาทั้งบุคลิกภาพ การปรากฏตัว ความมั่นใจ การลดความประหม่าตื่นเต้น การใช้สื่อทัศนูปกรณ์ประกอบการนำเสนอ รวมถึง สร้าง Attitude (ทัศนคติ) ที่ถูกต้องในการวิเคราะห์ผู้ฟัง (Audience Analysis) การจัดเตรียมเอกสารและสื่อ (Hand-Out & Visual Aids Preparation) เพื่อให้สามารถลำดับเนื่้อหาได้ตรงประเด็นและมีเนื้อหาที่น่าสนใจ ซึ่งท่านจะได้รับการพัฒนาทักษะ Presentation ทั้งด้านวัจนภาษาและอวัจนภาษา น้ำเสียง สายตา ท่าทาง การสื่อสารอย่างมีแบบแผน กระชับ เร้าความสนใจ ชวนติดตาม ให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายโดนใจผู้บริหารและทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หัวข้ออบรมสัมมนา
Course Outline :

 วันแรก
    - Ice Braking
    - What is Presentation Skill ?
    - นิยามความหมายและวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ
    - หน้าที่และคุณลักษณะที่ดีของผู้นำเสนองาน
    - รูปแบบและประเภทการนำเสนอที่น่าสนใจ
    - การเตรียมในการนำเสนอ (Preparing Present)
        • เตรียมตัวดี ย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง
        • เตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมข้อมูล
    - หลักการและขั้นตอนการนำเสนอ
        • การวางแผนนำเสนอ (Planning)
        • การกำหนดเป้าหมาย (Objective Setting)
        • การวิเคราะห์ผู้ฟัง (Audience Analysis)
        • การจัดเตรียมข้อมูล (Data Preparation)
        • การจัดระบบข้อความ (Material Setting)
    - การวางโครงเรื่องเพื่อนำเสนอ (Structure Setting)
        • การเตรียมเนื้อเรื่อง
        • การค้ดเลือกและการจัดลำดับเนื้อหา
        • การเรียงลำดับหัวข้อให้น่าสนใจ
        • เนื้อหาที่ดี
        • การสร้างความน่าสนใจ จูงใจ
    - ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ
        • การใช้นำเสียง / การใช้สายตา
        • การใช้ภาษา / ท่าทาง
        • ลักษณะการยืน/การเคลื่อนไหว
        • เทคนิคการขจัดความประหม่า / ตื่นเต้น
    - ศาสตร์และศิลป์การเตรียมสื่อนำเสนอที่น่าดึงดูดใจและเป็นมืออาชีพ
        • ข้อผิดพลาดที่มักพบในการทำสื่อนำเสนอ
        • สิ่งที่ควรและไม่ควรทำสื่อในการนำเสนอ
        • การเตรียม Power Point ขั้นเทพ
        • ลักษณะสื่อที่ดีของมืออาชีพ
        • การเตรียมสไลด์ที่น่าดึงดูดใจและตรงประเด็น
    - 4 Step การสร้างสื่อเพื่อการนำเสนอที่ดี
        • Planning     • Practice
        • Preparing    • Presentation
    - Workshop 1 : ฝึกปฎิบัติ Presentation 1
    - Workshop 2 : Participative Approach


  วันที่สอง
    - ศิลปะการพูดนำเสนอให้บรรลุเป้าแบบมืออาชีพ
        • การเกริ่นนำ
        • การลำดับเนื้อหาให้น่าสนใจ
        • การสร้างเสน่ห์เนื้อหาให้น่าสนใจด้วย AIDAS
        • การใช้ไหวพริบปฏิภาณและลูกล่อลูกชน
        • การสรุปและการปิดการนำเสนอ
    - 3 Presentation Principle
        • PESOS
        • DOME
        • Pitch
    - การตอบคำถามและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
        • การถามตอบแบบ Q & A
        • เทคนิควิธีการตอบคำถามที่น่าสนใจ
        • เทคนิควิธีการตอบคำถามอย่างชาญฉลาด
    - ความสำเร็จของแผนการนำเสนอและการประเมินผล
    - Workshop 3 : ฝึกปฎิบัติ Presentation 3
    - Workshop 4 : ฝึกปฎิบัติ Presentation 4


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Presentation Skill Pro, Presentation, เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ, ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ, สถาบันฝึกอบรม FIT Pro, สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร
เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN
3500บาท
เรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน รู้จักตนเอง และ ตระหนักในคุณค่าของตนเอง - เพื่อนร่วมงาน
300บาท
"เปลี่ยน Passion เป็น Action" Workshop ที่จะทำให้เราได้เริ่มต้นเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก่อนปีใหม่ที่จะมาถึง
หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA รุ่นที่ 2
70,000 บาทบาท
หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA: นวัตกรรมความยั่งยืนในการจัดการความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
3800บาท
ในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นยุคการแข่งขันและปรับตัว ทักษะที่สำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นคือ การคิด (Thinking) ซึ่งการจะคิดได้ดีนั้น จำเป็นต้องมีกรอบความเข้าใจในการคิด ในหลายมิติ รวมถึงเข้าใจถึงวิธีการฝึกการคิดในมิติที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้
การบริหารเวลาและการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3500บาท
คนทำงานที่ขาดระเบียบ จะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นคนที่มีระเบียบได้อย่างไร ? สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดก็คือ การวางแผน ซึ่งหลายคนก็อาจจะบอกว่ารู้ทฤษฎีนี้ดีอยู่แล้ว แต่ไม่มีเวลาที่จะวางแผน (Failing to Plan is planning to Fail…)
Free Workshop - ศิลปะการฟัง เพื่อความสุขและความสำเร็จ รุ่นที่ 68
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เป็นการฝึกปฏิบัติสนุกๆ แบบเข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริง (กิจกรรมนั้จัดมาตั้งแต่ ปี 2554 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการทำความดีถวาย ร.๙)
คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน
3500บาท
ความสำเร็จและความสุขในการทำงานเป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรใดก็ตามปรารถนาให้เกิดขึ้น การบรรลุถึงเป้าหมายด้วยความราบรื่นขององค์กร ขึ้นอยู่บุคลากรทุกคนทำงานกันอย่างมีพลังสมกับมืออาชีพซึ่งต้องประกอบด้วยเป้าหมาย หน้าที่ บทบาทของสมาชิก ที่ถูก
กลยุทธ์การรับมือกับสารพัดปัญหา
3800บาท
 ถ้าคุณต้องเจอทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่แตกต่าง  ถ้าคุณต้องดูแลลูกน้องที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่น่ารักสุดๆ ... ถึงประเภทที่เหลือทน  ถ้าคุณต้องบริหารจัดการทีมที่มีคนที่แตกต่าง...แต่ต้องนำทีมทั้งหมดให้ทำงานด้วยกันได้ดี