เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now

เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

จำนวนคนดู 52 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
หลักการและเหตุผล

            การนำเสนอที่ดีสามารถสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นได้ในชีวิตส่วนตัวและชีวิตของการทำงาน หากจะบอกว่าโอกาสของความสำเร็จขึ้นอยู่กับนำเสนอก็ไม่ผิดนัก เพราะผู้ประสบความสำเร็จมักจะต้องผ่านประสบการณ์ในการนำเสนองานไม่มากก็น้อย อีกทั้งยังให้ความสำคัญและน้ำหนักของชีวิตในการนำเสนอมาก เพราะเป็นการแสดงถึงศักยภาพของตนเองซึ่งบางครั้งนานๆ จะเกิดขึ้น และยังบอกถึงการเตรียมตัวในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การเตรียมข้อมูล การลำดับขั้นในการนำเสนอ การสร้างจุดสนใจ และการใช้ไหวพริบในการตอบคำถามและโน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตาม

           ดังนั้นหลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ จึงได้ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อให้พนักงานได้มองถึงโอกาสในการนำเสนอและยังเป็นการฝึกเพื่อสร้างโอกาสได้อย่างเห็นผลเพื่อความก้าวหน้าและเติบโตของตนเองและองค์กร


วัตถุประสงค์

         ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงวิธีการนำเสนอให้น่าสนใจ

         ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ

         ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างบุคลิกภาพที่ดีอันก่อให้เกิดความได้เปรียบในการนำเสนอได้อย่างน่าสนใจ

         ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงวิธีการตอบคำถามผู้ฟังอย่างชาญฉลาดและน่าเชื่อถือ

         ผู้นำเสนอสามารถโน้มน้าวผู้ฟังได้อย่างมีหลักการและเหตุผล

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

• ความหมาย และความสำคัญของการนำเสนอ

• ปัญหาที่แท้จริงของการนำเสนอ คืออะไร?

• ศิลปะการนำเสนออย่างสัมฤทธิ์ผล

• แนวทางการค้นหาจุดเด่น และการสร้างเอกลักษณ์ทางการนำเสนอที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัว

• เรียนรู้ทักษะด้านการวิเคราะห์เนื้อหาการนำเสนอ

• เครื่องมือสำคัญสำหรับการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ

• รูปแบบและขั้นตอนในการนำเสนอเทคนิคในการโน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตาม

• สร้างความน่าสนใจในขณะนำเสนอ

• เทคนิคการขจัดความประหม่า ความกลัว สร้างความเชื่อมั่นในการนำเสนอ

• เทคนิคการตอบคำถามหรือข้อสงสัยในเรื่องที่นำเสนออย่างถูกวิธี

• เทคนิคการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างแนวทางในการนำเสนอที่ตรงใจ

• Workshop : กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการนำเสนอ

- ทดสอบการนำเสนอ

- การวางรูปแบบนำเสนอและจังหวะ

- การควบคุมท่าทางและน้ำเสียงในการนำเสนอ

- การบังคับจังหวะและน้ำเสียงในการนำเสนอ


รูปแบบการอบรม (บรรยาย 40 % ปฏิบัติ 60 %)

        ¨ การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

        ¨ ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

        ¨ แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

        ¨ ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

        ¨ สื่อมัลติมีเดียต่างๆ

วิทยากร
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
3900บาท
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ฝ่ายบุคคล เป็นกุนซือให้กับผู้บริหารเพื่อชี้ช่องทางสวรรค์ว่า ยังมีวิธีการอื่นอีกหลายวิธีให้พิจารณาก่อนรับบุคคลเข้าทำงาน
การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบันอย่างมืออาชีพ
3800บาท
ปัจจุบันงานHR (บริหารทรัพยากรบุคคล) เป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งในทุกองค์กร ในสายงาน HR เองนั้นก็มีการพัฒนา เปลี่ยนแปลง วิธีการต่างๆอยู่ตลอดเวลา การทำงานด้านบริหารบุคลากรนั้น สิ่งที่สำคัญในการทำงานคือ ความเข้าใจในงานเชิงปฏิบัติ เพราะการมีความรู้ในงาน HR นั
ทักษะการเป็นโค้ช และพี่เลี้ยง สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ เพิ่มศักยภาพสู่มืออาชีพ
4,000.00บาท
เพื่อให้หัวหน้างาน/ผู้จัดการ นำความรู้ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม มาพัฒนาตนเองให้มีบทบาทของการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงในงาน เพิ่มศักยภาพตนเองและสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน
Leadership Connection for HRBP
19500บาท
เพราะทุกวันนี้ HR ต้องเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับผู้บริหาร & ทุกหน่วยงาน และทักษะทางด้านการโค้ชสามารถช่วยเอื้อให้เราทำงานนี้ได้สำเร็จ
หลักสูตร สุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการ และเจ้านายไว้วางใจ
3900บาท
ผู้เข้าเรียนจะได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ลูกน้องปรารถนาและองค์กรต้องการ
การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path in Practice)
4000บาท
กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่องค์กรชั้นนำยุคใหม่นิยมนำมาใช้ในการสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจให้พนักงานในองค์กร คือ การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน ให้บุคลากรมองเห็นโอกาสความก้าวหน้าในชีว
การจัดทำสมรรถนะตามหน้าที่งานสำหรับหัวหน้างาน (Professional Competency Setting)
2900บาท
หลักสูตรที่จะทำให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดสมรรถนะตามหน้าที่งาน (Professional/Job Competency)อย่างถูกต้องและง่ายต่อการนำไปใช้ได้จริง
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP
3800บาท
 สำหรับ ฝ่ายบุคคล-ฝึกอบรม , หัวหน้า , ผู้ช่วยหัวหน้า และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ IDP   วัตถุประสงค์ 1. ทราบความหมายและประโยชน์ของการจัดทำ IDP 2. ทราบวิธีการ – ขั้นตอน ในการจัดทำ IDP 3. สามารถกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรานบุคคล (IDP) ได้อย่างเหมาะสมกับบุ
การประเมินผลและบริหารผลการปฏิบัติงาน
3800บาท
วางแผน ประเมินผล นำสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์  ให้คำแนะนำในการออกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานต่างๆ  กำหนดวิธีการที่ดีในการประเมินผลงาน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่ต่อเนื่องอย่าง ถูกทิศทาง