เทคนิคการจัดทำงบประมาณ เครื่องมือสำคัญในการบริหาร | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

เทคนิคการจัดทำงบประมาณ เครื่องมือสำคัญในการบริหาร

จำนวนคนดู 63 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการจัดทำงบประมาณ เครื่องมือสำคัญในการบริหาร
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 6 กันยายน 2561

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 17 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

การบริหารงานยุคใหม่ ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงาน ในแต่ละธุรกิจต่างต้องดำเนินงานเพื่อใช้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจการบริหารงานของผู้บริหารมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้งานประสบความสำเร็จโดยมีการวางแผนงานทีดีซึ่งมีการกำหนดวิธีการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าในแต่ละฝ่าย เพื่อให้แต่ละฝ่ายดำเนินงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ภายใต้สภาพแวดล้อมในปัจจุบันส่วนประกอบสำคัญของการวางแผนงานที่ดี ไม่ว่าจะเป็นแผนปี แผนระยะยาวแผนระยะสั้น แผนโครงการ แผนการดำเนินงานของหน่วยงาน ส่วนงาน ต้องอาศัยเครื่องมือที่สำคัญคืองบประมาณเพื่อการประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง และประเมินผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น รวมถึงการวางแผนการพัฒนางานพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ต่อไปตามที่วัตถุประสงค์ของแผนงานที่ตั้งไว้ 
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

1.ระบบงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ และความจำเป็นในการจัดทำงบประมาณ

2.ปัจจัยที่กระทบต่อการวางแผนงบประมาณ

3.การจัดเตรียมข้อมูลและขั้นตอนในการจัดทำงบประมาณ

4.เทคนิคการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อความร่วมมือในการสร้างงบประมาณที่มีคุณภาพ

5.การจัดทำงบประมาณขั้นแรกถึงขั้นสุดท้าย อย่างมีหลักเกณฑ์

oประมาณการยอดขาย (Sales Forecast)

oประมาณการต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร

oการจัดทำงบประมาณรายได้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ

6.เทคนิคการสร้างระบบการรายงานผล และติดตามผลให้เป็นไปตามงบประมาณ

7.การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เมื่อผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามงบประมาณ

8.การประเมินความเปลี่ยนแปลง เพื่อการปรับตัวเลข ในงบประมาณให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลง

9.การปรับกลยุทธ์เมื่อเกิดโครงการพิเศษนอกเหนือ งบประมาณที่ทำไว้ เพื่อโอกาสทางธุรกิจ

10.การบริหารควบคุมการดำเนินงานของธุรกิจ และแผนกต่างๆ ให้อยู่ในงบประมาณ ที่ยอมรับได้ ก่อนที่จะสายเกินไป จนเกิดความเสียหาย


วิทยากร
สถานที่จัดงาน
โรงแรมเซนต์เจมส์
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท ค่าสัมมนาท่านละ 3,900 บาท(ไม่รวม VAT 7%)

Early Bird สมัครและชำระล่วงหน้า ค่าอบรมท่านละ 3,500 บาท (ไม่รวม VAT 7%)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Ptstraining
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณอรัญญา(ตุ้ม)
เบอร์โทรศัพท์ :086-6183752

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการจัดทำงบประมาณ เครื่องมือสำคัญในการบริหาร
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดทำงบประมาณ
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าเพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
3800บาท
ภายใต้กระแสการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน การควบคุมและจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory) มีบทบาทสำคัญและถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของทุกบริษัทฯ เพื่อให้ก
อบรม หลักสูตร Performance Management for Line Manager
6800บาท
บริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ การบริหารผลงานเป็นสิ่งจำเป็นในการขับเคลื่อนสมรรถนะการทำงาน (Competency) ของพนักงานในองค์การ ซึ่งประกอบด้วยความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่มีผลต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
Psychology of Management หลักสูตร : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง
3800บาท
โดยหลักการที่ว่า “หัวหน้าคือผู้ที่ทำงานผ่านคนอื่น” ดังนั้น การทำงานผ่านคนอื่น จึงต้อง "เข้าใจ" "ใส่ใจ" และ "ได้ใจ" ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้อง ด้วยศาสตร์ทางด้าน "จิตวิทยา" เพื่อนำมาผสมผสานให้เข้ากับศาสตร์ทางด้าน "บริหารจัดการ" ซึ่งเนื้อหาในหลักสูตร "จิตว
แนวทางบริหารคุณภาพสู่สากล ด้วยรางวัล Deming Prize ของบริษัท SCG Logistics (ฟรี)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปรัชญาทางธุรกิจของรางวัล Deming Prize คือ “ทำให้ลูกค้าพึงพอใจก่อน แล้วผลที่จะตามมาคือ ความยั่งยืนของธุรกิจ” Deming Prize เป็นแรงผลักดันให้เอสซีจี โลจิสติกส์ ปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ด้วยการมีส่วนร่วม
สัมมนาฟรี “PROCUREMENT 4.0 : พร้อมหรือยังกับการปฏิวัติระบบจัดซื้อ”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การปฏิบัติงานและบริหารจัดการ ซึ่งจะสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ในแบบดิจิทัล
การยกระดับการประกันคุณภาพในผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตด้วย QA Network
3500บาท
ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการผลิตสินค้าเพื่อการส่งมอบ ล้วนแล้วแต่มีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต หรือในกระบวนการผลิต ซึ่งจริงๆแล้วทีมวิศวกรได้มีการออกแบบกระบวนการผลิต และมีการใช้เครื่องมือต่างๆ อาทิ เช่น Statistical Process Cont
Millionaire Productivity & Performance ( สัมมนา 2 วัน)
14900บาท
หากคุณมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น หรือหากคุณต้องการขยายธุรกิจของคุณแบบรวดเร็ว และทำให้มันเป็นธุรกิจที่มีผลกำไรสูง แม้คุณไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง คุณควรเข้าร่วมสัมมนานี้เป็นอย่างยิ่ง!!!
เทคนิคพิชิตยอดขาย เข้าใจโลกตลาดออนไลน์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับธุรกิจ SMEs ในการเข้าสู่ตลาดโลกออนไลน์อย่างเต็มตัว โดยตะกร้าออนไลน์
เพิ่มพลังการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ICT
3800บาท
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทราบถึงภาพรวมในการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบว่าจะสามารถจัดหาและบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาองค์กรได้อย่างไร 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการใช