สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

เทคนิคการจัดทำงบประมาณ เครื่องมือสำคัญในการบริหาร

จำนวนคนดู 125 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการจัดทำงบประมาณ เครื่องมือสำคัญในการบริหาร
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
การบริหารงานยุคใหม่ ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงาน ในแต่ละธุรกิจต่างต้องดำเนินงานเพื่อใช้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจการบริหารงานของผู้บริหารมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้งานประสบความสำเร็จโดยมีการวางแผนงานทีดีซึ่งมีการกำหนดวิธีการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าในแต่ละฝ่าย เพื่อให้แต่ละฝ่ายดำเนินงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ภายใต้สภาพแวดล้อมในปัจจุบันส่วนประกอบสำคัญของการวางแผนงานที่ดี ไม่ว่าจะเป็นแผนปี แผนระยะยาวแผนระยะสั้น แผนโครงการ แผนการดำเนินงานของหน่วยงาน ส่วนงาน ต้องอาศัยเครื่องมือที่สำคัญคืองบประมาณเพื่อการประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง และประเมินผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น รวมถึงการวางแผนการพัฒนางานพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ต่อไปตามที่วัตถุประสงค์ของแผนงานที่ตั้งไว้ 
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

1.ระบบงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ และความจำเป็นในการจัดทำงบประมาณ

2.ปัจจัยที่กระทบต่อการวางแผนงบประมาณ

3.การจัดเตรียมข้อมูลและขั้นตอนในการจัดทำงบประมาณ

4.เทคนิคการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อความร่วมมือในการสร้างงบประมาณที่มีคุณภาพ

5.การจัดทำงบประมาณขั้นแรกถึงขั้นสุดท้าย อย่างมีหลักเกณฑ์

oประมาณการยอดขาย (Sales Forecast)

oประมาณการต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร

oการจัดทำงบประมาณรายได้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ

6.เทคนิคการสร้างระบบการรายงานผล และติดตามผลให้เป็นไปตามงบประมาณ

7.การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เมื่อผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามงบประมาณ

8.การประเมินความเปลี่ยนแปลง เพื่อการปรับตัวเลข ในงบประมาณให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลง

9.การปรับกลยุทธ์เมื่อเกิดโครงการพิเศษนอกเหนือ งบประมาณที่ทำไว้ เพื่อโอกาสทางธุรกิจ

10.การบริหารควบคุมการดำเนินงานของธุรกิจ และแผนกต่างๆ ให้อยู่ในงบประมาณ ที่ยอมรับได้ ก่อนที่จะสายเกินไป จนเกิดความเสียหาย


วิทยากร
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดทำงบประมาณ