การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตในการทำงาน Making Innovation for Productivity improvement

รหัสหลักสูตร: 65815

จำนวนคนดู 1002 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตในการทำงาน Making Innovation for Productivity improvement
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเป็นการแข่งขันในการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรโดยใช้การสร้างหลักแนวคิดของบุคคลากร เพื่อให้สามารถเกิดการพัฒนาการทำงานที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบและมี

มาตรฐานในการทำงานการดึงศักยภาพที่สำคัญอีกด้านหนึ่งสำหรับบุคคลากรที่จะช่วยทำให้การทำงานในองค์กรประสบความสำเร็จมากขึ้น คือ ความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมใหม่ๆในการทำงานและการปรับปรุงงานที่เกิดจากการนำเอาประสบการณ์ในการทำงานที่อยู่ในตัวเองมาคิดต่อยอด คิดนอกกรอบ และทำให้เป็นไปได้ ความสามารถด้านนี้ มีประโยชน์และคุณค่าให้เกิดขึ้นกับบุคคลากรทุกคน เพื่อสร้างผลงานที่น่าประทับใจให้เกิดขึ้นในองค์กร

          ดังนั้น หลักสูตรนี้ จึงมุ่งออกแบบสร้างสรรค์เนื้อหาดี ๆ ที่ช่วยเสริมอาวุธและให้แนวทางดี ๆ ในการดึงศักยภาพของสมองในด้านความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมในตัวคนทำงานเพื่อช่วยทำให้เกิดสีสันและพลังของการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น และแน่นอนว่าเป็นทักษะที่เราต้องให้ความสำคัญในปัจจุบัน หากบริษัทใดให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างนวัตกรรมและการปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบให้รู้จักกับการคิดวิเคราะห์แก่พนักงานแล้วนั้น ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เช่นลดต้นทุนการทำงาน ลดปัญหาความเสียหายลดความสูญเปล่าจากการแก้ไข การรอคอยงาน การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและยังสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น จากการต่อยอดประสบการณ์ทำงานในปัจจุบันของบุคลากรภายในได้อีกด้วย

          หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการใช้ทักษะการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วย “การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตในการทำงาน” ได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอนเป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบัติการและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาประจำวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ
 2. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดใหม่ๆ ด้านนวัตกรรมในการทำงาน
 3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้หลักการ Creative thinking ได้อย่างถูกต้อง
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม
 6. เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่างเกิดความสามัคคี
 7. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของ Inovation Thinking ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
 4. ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

   1.ระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศในปัจจุบัน

   2.ทำไมทุกองค์กรต้องแข่งขันในการปรับปรุงงาน?

   3.กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

   4.แนวคิดของการปรับปรุงงานสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

   5.ทัศนคติของคนที่พร้อมจะปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง

        - ความคิดแบบ Proactive

        - ความคิดแบบ Growth mindset Vs Fixed Mindset

Workshop1 เปลี่ยนความคิดพิชิตความสำเร็จ

   6.หลักการแก้ปัญหาร่วมกันของหน่วยงานและองค์กรผ่านการระดมสมอง

Workshop2 เรียนรู้หลักการระดมสมอง จากความคิดที่แตกต่าง

   7.การวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นด้วยหลักการ 4M

   8.ลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมในการทำงาน

   9.องค์ประกอบที่ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมในการทำงาน

   10. ขั้นตอนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมในการทำงาน 5 ขั้น

   11.เทคนิคสำคัญที่ทำให้เกิดการปรับปรุงงานด้วยECRS

Workshop3: 1 คน 1 ไอเดีย 1 นวัตกรรม

   12.หลัก 5 ข้อ ในการแก้ไขปัญหาในการทำงานอย่างสร้างสรรค์

   13.แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA

Workshop4: Creative Team Work for improvement

Workshop5: พลังงานแห่งการประยุกต์ใช้การคิดอย่างสร้างสรรค์ในการปรับปรุงงาน

รูปแบบการสัมมนา

     1. การบรรยาย 60 %

     2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%

     3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตในการทำงาน Making Innovation for Productivity improvement
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตในการทำงาน, Making Innovation for Productivity improvement

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด