บันทึกสำเร็จ...

ไมตรี  บุญขันธ์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป, การผลิต)

จำนวนเข้าชม 80268 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรและที่ปรึกษา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
  Bachelor of Science in Industrial Education (Electrical Engineering)

 • Master of Business Administration (Industrial Management)

          ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)          

ประสบการณ์

 • หัวหน้างานวิศวกรรมซ่อมบารุง : Mektec manufacturing corporation (Thailand) Ltd.
 • หัวหน้างานฝ่ายบริหารการผลิต : DHA Siamvalla
 • หัวหน้างานอาวุโสฝ่ายบริหารการผลิต : Belton industrial (Thailand) Ltd.
 • ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสนับสนุน : MHC metal engineering (Thailand)co., Ltd.
 • ผู้จัดการฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ : Thai Filtration co., Ltd
 • ที่ปรึกษาบริษัท Infinity Engineering co., Ltd.
 • ที่ปรึกษาบริษัท GForce Engineering and Supply co., Ltd.
 • อาสาสมัครดีเด่น มูลนิธิขาเทียม ด้านปรับปรุงนวัตกรรม
 • QCC team excellent 2009-2010 (Singapore) / KAIZEN award (กระทรวงแรงงาน)

  ประสบการณ์ด้านวิทยากร In-house Trainin

  • บริษัท เบียร์ทิพย์ จากัด (มหาชน)
  • บริษัท อี แอนด์ เอช พรีซิชนั่ (ประเทศไทย) จากัด
  • บริษัท ฮัว้ ฟง รับเบอร์ ประเทศไทย จากัด (มหาชน)
  • วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
  • บริษัท เท็กไทล์ พริสเทจ จากัด (มหาชน)
  • บริษัท โอคายาม่า (ประเทศไทย) จากัดบริษัท ภัทรา พอร์ซเลนส์ จากัด (มหาชน)
  • บริษัท ทาคาโน่ ประเทศไทย จากัด
   • บริษัท ซัมไฮเทค ประเทศไทย จากัด
   • บริษัท เคียวเด้น ประเทศไทย จากัด
   • บริษัท ซูกิโนะ ประเทศไทย จากัด
   • บริษัท โกเบ อิเลคทรอนิคส์ แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จากัด
   • บริษัท ซูกิโน แมชีน (ประเทศไทย) จากัด


   ประสบการณ์ด้านวิทยากร Public Training

   • หลักสูตร “การลดต้นทุนการผลิตด้วยเครื่องมือคุณภาพอุตสาหกรรม”
   • Cost reductionactivity by Industrial quality tool”
   • หลักสูตร “การดา เนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมในองค์กรของคุณ”
   • Productivityimprovement activity within you”
   • หลักสูตร “วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและดาเนินกิจกรรมแก้ไขและป้องกัน ด้วยเครื่องมือคุณภาพ”
   • Root cause analysis and Corrective, Preventive action by QualityTool


   การทำงานปัจจุบัน

   • วิทยากรพิเศษ ด้านการปรับปรุงขบวนการผลิต 7 Waste / QCC / Kaizen / Visual control / Poka-Yoke / 5 ส. / การบริหารจัดการหัวหน้างาน / การบริหารการซ่อมบารุง/TPM / TQM
   • วิทยากรที่ปรึกษาด้าน Kaizen ของบริษัทเบียร์ทิพย์


   ประสบการณ์ฝึกอบรม

   • ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน (Kaizen Suggestion for Work Improvement)
   • การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม (Team Productivity)
   • เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 ชนิด (7 NEW QC Tools)
   • เครื่องมือแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools)
   • การเพิ่มผลิตภาพตนเอง (Personal Productivity)
   • การลดต้นทุนจากความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes)
   • ระบบป้องกันความผิดพลาด (POKA-YOKE)
   • Train the Trainer สถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
   Sponsored
   หลักสูตร เจาะลึก...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย

            ปัจจุบันหลายองค์กรต้องเผชิญกับสภาวการแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้านการตลาด อีกทั้งย...

   ดูรายละเอียด
   Introduction to Investment in Global Spot Market of Gold, Oil, Stock, and Currency

   สัมมนาฟรี หลักสูตร Introduction to Investment in Global Spot Market of Gold, Oil, Stock...

   ดูรายละเอียด

   คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ไมตรี บุญขันธ์

   • ทั้งหมด
   • การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร
   • การผลิต
   • การวางแผนเชิงกลยุทธ์
   • ทักษะความชำนาญทั่วไป
   • บัญชี การเงินและภาษี
   • ระบบมาตรฐานและคุณภาพ
   • การพัฒนาตนเอง
   • การบริการ

   วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »