บันทึกสำเร็จ...

ไมตรี  บุญขันธ์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป, การผลิต)

จำนวนเข้าชม 106400 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรและที่ปรึกษา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
  Bachelor of Science in Industrial Education (Electrical Engineering)

 • Master of Business Administration (Industrial Management)

          ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)          

ประสบการณ์

 • หัวหน้างานวิศวกรรมซ่อมบารุง : Mektec manufacturing corporation (Thailand) Ltd.
 • หัวหน้างานฝ่ายบริหารการผลิต : DHA Siamvalla
 • หัวหน้างานอาวุโสฝ่ายบริหารการผลิต : Belton industrial (Thailand) Ltd.
 • ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสนับสนุน : MHC metal engineering (Thailand)co., Ltd.
 • ผู้จัดการฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ : Thai Filtration co., Ltd
 • ที่ปรึกษาบริษัท Infinity Engineering co., Ltd.
 • ที่ปรึกษาบริษัท GForce Engineering and Supply co., Ltd.
 • อาสาสมัครดีเด่น มูลนิธิขาเทียม ด้านปรับปรุงนวัตกรรม
 • QCC team excellent 2009-2010 (Singapore) / KAIZEN award (กระทรวงแรงงาน)

  ประสบการณ์ด้านวิทยากร In-house Trainin

  • บริษัท เบียร์ทิพย์ จากัด (มหาชน)
  • บริษัท อี แอนด์ เอช พรีซิชนั่ (ประเทศไทย) จากัด
  • บริษัท ฮัว้ ฟง รับเบอร์ ประเทศไทย จากัด (มหาชน)
  • วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
  • บริษัท เท็กไทล์ พริสเทจ จากัด (มหาชน)
  • บริษัท โอคายาม่า (ประเทศไทย) จากัดบริษัท ภัทรา พอร์ซเลนส์ จากัด (มหาชน)
  • บริษัท ทาคาโน่ ประเทศไทย จากัด
   • บริษัท ซัมไฮเทค ประเทศไทย จากัด
   • บริษัท เคียวเด้น ประเทศไทย จากัด
   • บริษัท ซูกิโนะ ประเทศไทย จากัด
   • บริษัท โกเบ อิเลคทรอนิคส์ แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จากัด
   • บริษัท ซูกิโน แมชีน (ประเทศไทย) จากัด


   ประสบการณ์ด้านวิทยากร Public Training

   • หลักสูตร “การลดต้นทุนการผลิตด้วยเครื่องมือคุณภาพอุตสาหกรรม”
   • Cost reductionactivity by Industrial quality tool”
   • หลักสูตร “การดา เนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมในองค์กรของคุณ”
   • Productivityimprovement activity within you”
   • หลักสูตร “วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและดาเนินกิจกรรมแก้ไขและป้องกัน ด้วยเครื่องมือคุณภาพ”
   • Root cause analysis and Corrective, Preventive action by QualityTool


   การทำงานปัจจุบัน

   • วิทยากรพิเศษ ด้านการปรับปรุงขบวนการผลิต 7 Waste / QCC / Kaizen / Visual control / Poka-Yoke / 5 ส. / การบริหารจัดการหัวหน้างาน / การบริหารการซ่อมบารุง/TPM / TQM
   • วิทยากรที่ปรึกษาด้าน Kaizen ของบริษัทเบียร์ทิพย์


   ประสบการณ์ฝึกอบรม

   • ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน (Kaizen Suggestion for Work Improvement)
   • การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม (Team Productivity)
   • เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 ชนิด (7 NEW QC Tools)
   • เครื่องมือแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools)
   • การเพิ่มผลิตภาพตนเอง (Personal Productivity)
   • การลดต้นทุนจากความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes)
   • ระบบป้องกันความผิดพลาด (POKA-YOKE)
   • Train the Trainer สถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
   Sponsored
   หลักสูตรอบรม การสื่อสารในการทำงานและให้บริการ 2566

   วัตถุประสงค์          1. เพื่อเสริมความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกของผู้ส่งสาร           2...

   ดูรายละเอียด
   การคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ (Complex problem solving & Decision making)

   หลักการและเหตุผลทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้?...เหตุผล & ความท้าทาย (Challenge)เคยเจอมั้...

   ดูรายละเอียด

   คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ไมตรี บุญขันธ์

   • ทั้งหมด
   • การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร
   • การผลิต
   • การวางแผนเชิงกลยุทธ์
   • ทักษะความชำนาญทั่วไป
   • บัญชี การเงินและภาษี
   • ระบบมาตรฐานและคุณภาพ
   • การพัฒนาตนเอง
   • การบริการ

   วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »